como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Babe – Sugarland – Taylor Swift-Pronunciación Letra Traducción

Babe – Sugarland – Taylor Swift-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Sugarland Lyrics
“Babe”
(feat. Taylor Swift)

What a shame
Didn’t wanna be the one that got away, yeah
Big mistake, broke the sweetest promise
That you never should have made
I’m here on the kitchen floor
You call, but I won’t hear it
You said no one else, how could you do this, babe?

You really blew this, babe
We ain’t getting through this one, babe
This is the last time I’ll ever call you, babe
This is the last time, this is the last time
This is the last time, I’ll ever call you babe

What a waste
Taking down the pictures and the plans we made, yeah
And it’s strange how your face doesn’t look so innocent
Your secret has it’s consequence and that’s on you, babe
I break down every time you call
We’re a wreck, you’re the wrecking ball
We said no one else, how could you do this, babe?

You really blew this, babe
We ain’t getting through this one, babe
This is the last time I’ll ever call you, babe
This is the last time, this is the last time
This is the last time

Since you admitted it, I keep picturing
Her lips on your neck, I can’t unsee it
I hate that because of you, I can’t love you
Babe
What a shame, didn’t want to be the one that got away
How could you do this, babe?

You really blew this, babe
We ain’t getting through this one, babe
How could you do this, babe
This is the last time, this is the last time
This is the last time, I’ll ever call you babe

How could you do this, babe?
I’m here on the kitchen floor, you call but I won’t hear it
You said I’m no one else, we ain’t getting through this one, babe
I break down every time you call, this is the last time
We’re a wreck, you’re the wrecking ball
This is the last time, this is the last time
You said I’m no one else, this is the last time
I’ll never call you babe

#Pronunciación de la Canción

<sugarland> liriks
beib
fit. teilər swift
hwʌt ə šeim
didənt wɑnə bi ðə wʌn ðət ɡɑt əwei, jæ
biɡ misteik, brouk ðə switəst prɑməs
ðət ju nevər šəd həv meid
aim hiər ɑn ðə kičən flɔr
ju kɒl, bət ai wount hir it
ju sed nou wʌn els, hau kəd ju də ðis, beib?
ju rili blu ðis, beib
wi eint ɡetiŋ θru ðis wʌn, beib
ðis iz ðə læst taim ail evᵊr kɒl ju, beib
ðis iz ðə læst taim, ðis iz ðə læst taim
ðis iz ðə læst taim, ail evᵊr kɒl ju beib
hwʌt ə weist
teikiŋ daun ðə pikčərz ənd ðə plænz wi meid, jæ
ənd its streinǰ hau jər feis dʌzənt luk sou inəsənt
jər sikrət həz its kɑnsəkwəns ənd ðæts ɑn ju, beib
ai breik daun evri taim ju kɒl
wir ə rek, jər ðə rekiŋ bɒl
wi sed nou wʌn els, hau kəd ju də ðis, beib?
ju rili blu ðis, beib
wi eint ɡetiŋ θru ðis wʌn, beib
ðis iz ðə læst taim ail evᵊr kɒl ju, beib
ðis iz ðə læst taim, ðis iz ðə læst taim
ðis iz ðə læst taim
sins ju ədmitəd it, ai kip pikčəriŋ
hər lips ɑn jər nek, ai kænt <unsee> it
ai heit ðət bikɒz əv ju, ai kænt lʌv ju
beib
hwʌt ə šeim, didənt wɑnt tə bi ðə wʌn ðət ɡɑt əwei
hau kəd ju də ðis, beib?
ju rili blu ðis, beib
wi eint ɡetiŋ θru ðis wʌn, beib
hau kəd ju də ðis, beib
ðis iz ðə læst taim, ðis iz ðə læst taim
ðis iz ðə læst taim, ail evᵊr kɒl ju beib
hau kəd ju də ðis, beib?
aim hiər ɑn ðə kičən flɔr, ju kɒl bət ai wount hir it
ju sed aim nou wʌn els, wi eint ɡetiŋ θru ðis wʌn, beib
ai breik daun evri taim ju kɒl, ðis iz ðə læst taim
wir ə rek, jər ðə rekiŋ bɒl
ðis iz ðə læst taim, ðis iz ðə læst taim
ju sed aim nou wʌn els, ðis iz ðə læst taim
ail nevər kɒl ju beib
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!