Bang My Head-David Guetta-Sia-Fetty Wap-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Bang My Head-David Guetta-Sia-Fetty Wap-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Bang My Head (Remix)”
(feat. Fetty Wap, Sia)

[Verse 1: Sia]
I was bound, was tied
Hadn’t seen a light so long
Thought I lost my fight
Couldn’t find my way back home
And I found the light stepping out of me
I was bound, and tied
Waiting for daylight and I….

[Pre-Chorus 1: Sia]
Bang my head against the wall
Though I feel light headed, now I know I will not fall
I will rise above it all
Found what I was searching for
Though I feel light headed
I should have failed, and nailed the floor
Instead I rose above it all

[Chorus 1: Sia]
Oh, oh, oh
Bang my head against the wall
Oh, oh, oh
Instead I rose above it all
(Bang my head against the wall)
(Bang my head against the wall)
(Bang my head against the wall)
(Bang my head against the wall)

[Verse 2: Fetty Wap]
(ZooVier, 1738)
I been climbing up the wall, going through it all, baby
It’s so hard to live your life when you gave it up, baby
For the fans and the cameras
Different places, adventures
And the stress that it brings, start to wonder if it’s worth it
I live life like it’s perfect
My children are smiling and that makes me happy
Cause how I was living, I swear it had me
Bouncing my head off the wall
I am too far up, I cannot fall
Having fun, I don’t know about y’all
It’s ZooVier from ZooGang, I’m the boss
For my kids, give my life with no thought

[Pre-Chorus 2: Sia]
You will find what you’re searching for
And you might feel light headed
You think you’re gonna fall on the floor
Instead you rise above it all

[Chorus 2: Sia]
Oh, oh, oh
Bang your head against the wall
Oh, oh, oh
(Bang my head against the wall)
(Bang my head against the wall)
(Bang my head against the wall)
(Bang my head against the wall)

bæŋ mai hed rimiks
fit. feti <wap>, <sia>

<[verse> wʌn: <sia]>
ai wəz baund, wəz taid
hædənt sin ə lait sou lɔŋ
θɔt ai lɒst mai fait
kudənt faind mai wei bæk houm
ənd ai faund ðə lait stepiŋ aut əv mi
ai wəz baund, ənd taid
weitiŋ fər deilait ənd ai….

<[pre-chorus> wʌn: <sia]>
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl
ðou ai fil lait hedəd, nau ai nou ai wəl nɑt fɑl
ai wəl raiz əbʌv it ɔl
faund hwʌt ai wəz sərčiŋ fɔr
ðou ai fil lait hedəd
ai šəd həv feild, ənd neild ðə flɔr
insted ai rouz əbʌv it ɔl

<[chorus> wʌn: <sia]>
ou, ou, ou
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl
ou, ou, ou
insted ai rouz əbʌv it ɔl
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl

<[verse> tu: feti <wap]>
<zoovier>, wʌn θauzənd sevən hʌndrəd ənd θərti eit
ai bin klaimiŋ ʌp ðə wɒl, ɡouiŋ θru it ɔl, beibi
its sou hɑrd tə laiv jər laif hwen ju ɡeiv it ʌp, beibi
fər ðə fænz ənd ðə kæmərəz
difərənt pleisiz, ædvenčərz
ənd ðə stres ðət it briŋz, stɑrt tə wʌndər if its wərθ it
ai laiv laif laik its pərfekt
mai čildrən ər smailiŋ ənd ðət meiks mi hæpi
kəz hau ai wəz liviŋ, ai swer it həd mi
baunsiŋ mai hed ɒf ðə wɒl
ai əm tu fɑr ʌp, ai kænɑt fɑl
hæviŋ fən, ai dount nou əbaut jɒl
its <zoovier> frəm <zoogang>, aim ðə bɒs
fər mai kidz, ɡiv mai laif wiθ nou θɔt

<[pre-chorus> tu: <sia]>
ju wəl faind hwʌt jər sərčiŋ fɔr
ənd ju mait fil lait hedəd
ju θiŋk jər ɡɑnə fɑl ɑn ðə flɔr
insted ju raiz əbʌv it ɔl

<[chorus> tu: <sia]>
ou, ou, ou
bæŋ jər hed əɡenst ðə wɒl
ou, ou, ou
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl
bæŋ mai hed əɡenst ðə wɒl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!