como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

BANKS-Gemini Feed-Pronunciación Letra y Video

BANKS-Gemini Feed-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

BANKS LYRICS
“Gemini Feed”

Open up your eyes
There’s nothing on my body left to see
I tried a thousand times
I tried to say ‘I love you’, but you didn’t hear me
And you’re passive-aggressive
Convinced me other people didn’t care about me

And you’re passive-aggressive
You’re passive-aggressive
You’re passive-aggressive

And to think you would get me to the altar
Like I follow you around like a dog that needs water
But admit it that you wanted me smaller
If you would have let me grow
You could have kept my love

Ode to my two thighs
I still want you to kiss ‘em cause they’re lonely
And why you so surprised?
And when I said I miss, you you never believed me?
And we were so depressive
You and me together we were gemini feed

And we were so depressive
We were so depressive
We were so depressive, hey

And to think you would get me to the altar
Like I follow you around like a dog that needs water
But admit it that you wanted me smaller
If you would have let me grow
You could have kept my love

And to think you would get me to the altar
Like I follow you around like a dog that needs water
But admit it that you wanted me smaller
If you would have let me grow
You could have kept my love

And to think you would get me to the altar
Like I follow you around like a dog that needs water
But admit it that you wanted me smaller
If you would have let me grow
You could have kept my love


bæŋks liriks
ǰemənni fid

oupən ʌp jər aiz
ðerz nʌθiŋ ɑn mai bɑdi left tə si
ai traid ə θauzənd taimz
ai traid tə sei <i> lʌv ju, bət ju didənt hir mi
ənd jər <passive-aggressive>
kənvinst mi ʌðᵊr pipəl didənt ker əbaut mi

ənd jər <passive-aggressive>
jər <passive-aggressive>
jər <passive-aggressive>

ənd tə θiŋk ju wud ɡet mi tə ði ɒltər
laik ai fɑlou ju əraund laik ə dɔɡ ðət nidz wɒtər
bət ədmit it ðət ju wɒntəd mi smɒlər
if ju wud həv let mi ɡrou
ju kəd həv kept mai lʌv

oud tə mai tu θaiz
ai stil wɑnt ju tə kis <em> kəz ðer lounli
ənd wai ju sou sərpraizd?
ənd hwen ai sed ai mis, ju ju nevər bəlivd mi?
ənd wi wər sou dəpresiv
ju ənd mi təɡeðər wi wər ǰemənni fid

ənd wi wər sou dəpresiv
wi wər sou dəpresiv
wi wər sou dəpresiv, hei

ənd tə θiŋk ju wud ɡet mi tə ði ɒltər
laik ai fɑlou ju əraund laik ə dɔɡ ðət nidz wɒtər
bət ədmit it ðət ju wɒntəd mi smɒlər
if ju wud həv let mi ɡrou
ju kəd həv kept mai lʌv

ənd tə θiŋk ju wud ɡet mi tə ði ɒltər
laik ai fɑlou ju əraund laik ə dɔɡ ðət nidz wɒtər
bət ədmit it ðət ju wɒntəd mi smɒlər
if ju wud həv let mi ɡrou
ju kəd həv kept mai lʌv

ənd tə θiŋk ju wud ɡet mi tə ði ɒltər
laik ai fɑlou ju əraund laik ə dɔɡ ðət nidz wɒtər
bət ədmit it ðət ju wɒntəd mi smɒlər
if ju wud həv let mi ɡrou
ju kəd həv kept mai lʌv