como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Be Alright-Demi Lovato-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Be Okay-Demi Lovato-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Be Okay”

Ok, o-o-k
Ok, o-o-k
Ok, o-o-k
Ok, o-o-k

It’s saturday morning
I’m still yawing
Iphone is going beep

Tryinna see what’s going on
Grabbed it wrong
Dropped and I cracked my screen

So now I’m pissed
My door get’s kicked
My girlfriend screaming an emergency

She was out last night
And she see my new guy
With a girl but it wasn’t me

Now she’s talking ‘bout girl, let’s kill him
But I got a better way to get him

Hanging up like she just didn’t see him
Put him on blast like a chicken I’ll grill him

If you don’t wanna answer the text when I send them
Baby why you wiggin’ on me?
At the end of the day I’ve got the last laugh
Boy betcha imma be okay

Keep saying me, keep saying me
Boy betcha imma be okay
At the end of the day I’ve got the last laugh
Boy betcha imma be okay

Okay, okay, okay
I bet you imma be
Okay, okay, okay
I bet you imma be okay

Put it up the red light look over to my
And I see you on her arm
Had to pull your car
But you took it to far
Now I’m chilling in jonny’s car

Driving on the four five
Fendi’s in my eyes
The radio up on ten
Guess it’s all my fault, shouldn’t listen to my girls
It’s all, it’s all my fault shouldn’t listen to my girls

Now she’s talking ‘bout girl, let’s kill him
But I got a better way to get him

Hanging up like she just didn’t see him
Put him on blast like a chicken I’ll grill him

If you don’t wanna answer the text when I send them
Baby why you wiggin’ on me?
At the end of the day I’ve got the last laugh
Boy betcha imma be okay

Keep saying me, keep saying me
Boy betcha imma be okay
At the end of the day I’ve got the last laugh
Boy betcha imma be okay

Okay, okay, okay
I bet you imma be
Okay, okay, okay
I bet you imma be okay

Unplug the phone, unplug the phone
If you calling me, click, you gon get the dial tone
Unplug the phone, unplug the phone
If you calling me, click, you gon get the dial tone

He be driving me crazy, he be driving me crazy
He be driving me crazy, he be driving me crazy

If you don’t wanna answer the text when I send them
Baby why you wiggin’ on me?
At the end of the day I’ve got the last laugh
Boy betcha imma be okay

Keep saying me, keep saying me
Boy betcha imma be okay
At the end of the day I’ve got the last laugh
Boy betcha imma be okay

Okay, okay, okay
I bet you imma be
Okay, okay, okay
I bet you imma be
Okay, okay, okay
I bet you imma be okay

bi oukei

oukei, <o-o-k>
oukei, <o-o-k>
oukei, <o-o-k>
oukei, <o-o-k>

its sætədi mɔrniŋ
aim stil jɔiŋ
<iphone> z ɡouiŋ bip

<tryinna> si hwʌts ɡouiŋ ɑn
ɡræbd it rɒŋ
drɑpt ənd ai krækt mai skrin

sou nau aim pist
mai dɔr ɡetiz kikt
mai ɡərlfrend skrimiŋ ən imərǰənsi

ši wəz aut læst nait
ənd ši si mai nu ɡai
wiθ ə ɡərl bət it wɑzənt mi

nau šiz tɔkiŋ baut ɡərl, lets kil im
bət ai ɡɑt ə betər wei tə ɡet im

hæŋiŋ ʌp laik ši ǰəst didənt si im
put im ɑn blæst laik ə čikən ail ɡril im

if ju dount wɑnə ænsər ðə tekst hwen ai send ðəm
beibi wai ju wiɡin ɑn mi?
ət ði end əv ðə dei aiv ɡɑt ðə læst læf
bɔi bečə <imma> bi oukei

kip seiiŋ mi, kip seiiŋ mi
bɔi bečə <imma> bi oukei
ət ði end əv ðə dei aiv ɡɑt ðə læst læf
bɔi bečə <imma> bi oukei

oukei, oukei, oukei
ai bet ju <imma> bi
oukei, oukei, oukei
ai bet ju <imma> bi oukei

put it ʌp ðə red lait luk ouvᵊr tə mai
ənd ai si ju ɑn hər ɑrm
həd tə pul jər kɑr
bət ju tuk it tə fɑr
nau aim čiliŋ in <jonny>iz kɑr

draiviŋ ɑn ðə fɔr faiv
fendiiz in mai aiz
ðə reidiou ʌp ɑn ten
ɡes its ɔl mai fɒlt, šudənt lisən tə mai ɡərlz
its ɔl, its ɔl mai fɒlt šudənt lisən tə mai ɡərlz

nau šiz tɔkiŋ baut ɡərl, lets kil im
bət ai ɡɑt ə betər wei tə ɡet im

hæŋiŋ ʌp laik ši ǰəst didənt si im
put im ɑn blæst laik ə čikən ail ɡril im

if ju dount wɑnə ænsər ðə tekst hwen ai send ðəm
beibi wai ju wiɡin ɑn mi?
ət ði end əv ðə dei aiv ɡɑt ðə læst læf
bɔi bečə <imma> bi oukei

kip seiiŋ mi, kip seiiŋ mi
bɔi bečə <imma> bi oukei
ət ði end əv ðə dei aiv ɡɑt ðə læst læf
bɔi bečə <imma> bi oukei

oukei, oukei, oukei
ai bet ju <imma> bi
oukei, oukei, oukei
ai bet ju <imma> bi oukei

ʌnpləɡ ðə foun, ʌnpləɡ ðə foun
if ju kɒliŋ mi, klik, ju <gon> ɡet ðə daiəl toun
ʌnpləɡ ðə foun, ʌnpləɡ ðə foun
if ju kɒliŋ mi, klik, ju <gon> ɡet ðə daiəl toun

hi bi draiviŋ mi kreizi, hi bi draiviŋ mi kreizi
hi bi draiviŋ mi kreizi, hi bi draiviŋ mi kreizi

if ju dount wɑnə ænsər ðə tekst hwen ai send ðəm
beibi wai ju wiɡin ɑn mi?
ət ði end əv ðə dei aiv ɡɑt ðə læst læf
bɔi bečə <imma> bi oukei

kip seiiŋ mi, kip seiiŋ mi
bɔi bečə <imma> bi oukei
ət ði end əv ðə dei aiv ɡɑt ðə læst læf
bɔi bečə <imma> bi oukei

oukei, oukei, oukei
ai bet ju <imma> bi
oukei, oukei, oukei
ai bet ju <imma> bi
oukei, oukei, oukei
ai bet ju <imma> bi oukei

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!