aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Be Somebody-Thousand Foot Krutch-Pronunciación Letra Traducción y Video

Be Somebody-Thousand Foot Krutch-Clases de Inglés Básico con Pronunciaciones de Canciones

THOUSAND FOOT KRUTCH LYRICS
“Be Somebody”

I’m just the boy inside the man, not exactly who you think I am
Trying to trace my steps back here again so many times

I’m just a speck inside your hand, you came and made me who I am
I remember where it all began so clearly

I feel a million miles away, still you connect me in your way
And you create in me something I would’ve never seen

When I could only see the floor, you made my window a door
So when they say they don’t believe, I hope that they see you in me

After all the lights go down, I’m just the words you are the sound
A strange type of chemistry, how you’ve become a part of me
And when I sit alone at night, your thoughts burn through me like a fire
You’re the only one who knows who I really am.

We all wanna be somebody, we just need a taste of who we are.
We all wanna be somebody, we’re willing to go but not that far.

And we’re all see through, just like glass
And we can shatter just as fast
That light’s been burned out for a while,
I still see it every time I pass
It was lost in the corners of my mind,
Behind a box of reasons why
I never doubted it was there,
It just took a little time to find and even when…

I feel a million miles away, still you connect me in your way
And you create in me something I would’ve never seen

When I could only see the floor, you made my window a door
So when they say they don’t believe I hope that they see you in me

After all the lights go down, I’m just the words you are the sound
A strange type of chemistry, how you’ve become a part of me
And when I sit alone at night, your thoughts burn through me like a fire
You’re the only one who knows who I really am

We all wanna be somebody, we just need a taste of who we are
We all wanna be somebody, we’re willing to go but not that far
We all wanna be somebody, we just need a taste of who we are
We all wanna be somebody, we’re willing to go but not that far

I’m just the boy inside the man, not exactly who you think I am
Trying to trace my steps back here again so many times

When I could only see the floor, you made my window a door
So when they say they don’t believe, I hope that they see you in me

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 
tdauzənd fut <kratch> liriks
bi sʌmbɑri

aim ǰəst ðə bɔi insaid ðə mæn, nɑt igzæktli hu ju θiŋk ai æm
traiiŋ tə treis mai steps bæk hiər əɡen sou meni taimz
aim ǰəst ə spek insaid jər hænd, ju keim ənd meid mi hu ai æm
ai rəmembər hweᵊr it ɔl biɡæn sou klirli

ai fil ə miljən mailz əwei, stil ju kənekt mi in jər wei
ənd ju krieit in mi sʌmθiŋ ai wudəv nevər sin

hwen ai kəd ounli si ðə flɔr, ju meid mai windou ə dɔr
sou hwen ðei sei ðei dount bəliv, ai houp ðət ðei si ju in mi

æftər ɔl ðə laits ɡou daun, aim ǰəst ðə wərdz ju ər ðə saund
ə streinǰ taip əv keməstri, hau juv bikʌm ə pɑrt əv mi
ənd hwen ai sit əloun ət nait, jər θɔts bərn θru mi laik ə faiər
jər ði ounli wʌn hu nouz hu ai rili æm.

wi ɔl wɑnə bi sʌmbɑdi, wi ǰəst nid ə teist əv hu wi ɑr.
wi ɔl wɑnə bi sʌmbɑdi, wir wiliŋ tə ɡou bət nɑt ðət fɑr.

ənd wir ɔl si θru, ǰəst laik ɡlæs
ənd wi kən šætər ǰəst əz fæst
ðət laits bin bərnd aut fər ə wail,
ai stil si it evri taim ai pæs
it wəz lɒst in ðə kɔrnərz əv mai maind,
bəhaind ə bɑks əv rizənz wai
ai nevər dautəd it wəz ðer,
it ǰəst tuk ə litəl taim tə faind ənd ivən hwen…

ai fil ə miljən mailz əwei, stil ju kənekt mi in jər wei
ənd ju krieit in mi sʌmθiŋ ai wudəv nevər sin

hwen ai kəd ounli si ðə flɔr, ju meid mai windou ə dɔr
sou hwen ðei sei ðei dount bəliv ai houp ðət ðei si ju in mi

æftər ɔl ðə laits ɡou daun, aim ǰəst ðə wərdz ju ər ðə saund
ə streinǰ taip əv keməstri, hau juv bikʌm ə pɑrt əv mi
ənd hwen ai sit əloun ət nait, jər θɔts bərn θru mi laik ə faiər
jər ði ounli wʌn hu nouz hu ai rili æm

wi ɔl wɑnə bi sʌmbɑdi, wi ǰəst nid ə teist əv hu wi ɑr
wi ɔl wɑnə bi sʌmbɑdi, wir wiliŋ tə ɡou bət nɑt ðət fɑr
wi ɔl wɑnə bi sʌmbɑdi, wi ǰəst nid ə teist əv hu wi ɑr
wi ɔl wɑnə bi sʌmbɑdi, wir wiliŋ tə ɡou bət nɑt ðət fɑr

aim ǰəst ðə bɔi insaid ðə mæn, nɑt igzæktli hu ju θiŋk ai æm
traiiŋ tə treis mai steps bæk hiər əɡen sou meni taimz

hwen ai kəd ounli si ðə flɔr, ju meid mai windou ə dɔr
sou hwen ðei sei ðei dount bəliv, ai houp ðət ðei si ju in mi