Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Beat It-Michael Jackson-Pronunciación Letra y Video

Beat It-Michael Jackson-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

MICHAEL JACKSON LYRICS
“Beat It”

They told him, “Don’t you ever come around here.
Don’t wanna see your face. You better disappear.”
The fire’s in their eyes and their words are really clear
So beat it, just beat it

You better run, you better do what you can
Don’t wanna see no blood, don’t be a macho man
You wanna be tough, better do what you can
So beat it, but you wanna be bad

[Chorus]
Just beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defeated
Showin’ how funky strong is your fight
It doesn’t matter who’s wrong or right

Just beat it, beat it [4x]

They’re out to get you, better leave while you can
Don’t wanna be a boy, you wanna be a man
You wanna stay alive, better do what you can
So beat it, just beat it

You have to show them that you’re really not scared
You’re playin’ with your life, this ain’t no truth or dare
They’ll kick you, then they beat you, then they’ll tell you it’s fair
So beat it, but you wanna be bad

[Chorus 2x]
Just beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defeated
Showin’ how funky strong is your fight
It doesn’t matter who’s wrong or right

Just beat it, beat it, beat it, beat it, beat it

Beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defeated
Showin’ how funky strong is your fight
It doesn’t matter who’s wrong or right

[Chorus 3x]
Just beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defeated
Showin’ how funky strong is your fight
It doesn’t matter who’s wrong or right

Just beat it, beat it
Beat it, beat it, beat it

maikəl ǰæksən liriks
bit it

ðei tould im, dount ju evᵊr kəm əraund hiər.
dount wɑnə si jər feis. ju betər disəpir.
ðə faiərz in ðer aiz ənd ðer wərdz ər rili klir
sou bit it, ǰəst bit it

ju betər rən, ju betər də hwʌt ju kæn
dount wɑnə si nou bləd, dount bi ə mɑčou mæn
ju wɑnə bi təf, betər də hwʌt ju kæn
sou bit it, bət ju wɑnə bi bæd

<[chorus]>
ǰəst bit it, bit it, bit it, bit it
nou wʌn wɑnts tə bi dəfitəd
<showin> hau fʌŋki strɒŋ z jər fait
it dʌzənt mætər huz rɒŋ ɔr rait

ǰəst bit it, bit it <[4x]>

ðer aut tə ɡet ju, betər liv wail ju kæn
dount wɑnə bi ə bɔi, ju wɑnə bi ə mæn
ju wɑnə stei əlaiv, betər də hwʌt ju kæn
sou bit it, ǰəst bit it

ju həv tə šou ðəm ðət jər rili nɑt skerd
jər <playin> wiθ jər laif, ðis eint nou truθ ɔr der
ðeil kik ju, ðen ðei bit ju, ðen ðeil tel ju its fer
sou bit it, bət ju wɑnə bi bæd

<[chorus> <2x]>
ǰəst bit it, bit it, bit it, bit it
nou wʌn wɑnts tə bi dəfitəd
<showin> hau fʌŋki strɒŋ z jər fait
it dʌzənt mætər huz rɒŋ ɔr rait

ǰəst bit it, bit it, bit it, bit it, bit it

bit it, bit it, bit it, bit it
nou wʌn wɑnts tə bi dəfitəd
<showin> hau fʌŋki strɒŋ z jər fait
it dʌzənt mætər huz rɒŋ ɔr rait

<[chorus> <3x]>
ǰəst bit it, bit it, bit it, bit it
nou wʌn wɑnts tə bi dəfitəd
<showin> hau fʌŋki strɒŋ z jər fait
it dʌzənt mætər huz rɒŋ ɔr rait

ǰəst bit it, bit it
bit it, bit it, bit it