como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Beautiful Christina Aguilera-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Beautiful Christina Aguilera-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Beautiful”

[Spoken]
Don’t look at me

Every day is so wonderful
Then suddenly it’s hard to breathe.
Now and then I get insecure
From all the pain, I’m so ashamed.

I am beautiful no matter what they say.
Words can’t bring me down.
I am beautiful in every single way.
Yes, words can’t bring me down… Oh no.
So don’t you bring me down today.

To all your friends you’re delirious,
So consumed in all your doom.
Trying hard to fill the emptiness.
The pieces gone, left the puzzle undone.
is that the way it is?

You are beautiful no matter what they say
Words can’t bring you down….oh no
You are beautiful in every single way
Yes, words can’t bring you down, oh, no
So don’t you bring me down today…

No matter what we do
(no matter what we do)
No matter what we say
(no matter what we say)
We’re the song inside the tune
Full of beautiful mistakes

And everywhere we go
(and everywhere we go)
The sun will always shine
(the sun will always, always shine)
And tomorrow we might wake on the other side

We are beautiful no matter what they say
Yes, words won’t bring us down, no, no
We are beautiful in every single way
Yes, words can’t bring us down, oh, no
So don’t you bring me down today

Oh, yeah, don’t you bring me down today, yeah, ooh
Don’t you bring me down ooh… today

bjutəfəl

<[spoken]>
dount luk ət mi

evri dei z sou wʌndərfəl
ðen sʌdənli its hɑrd tə brið.
nau ənd ðen ai ɡet insəkjər
frəm ɔl ðə pein, aim sou əšeimd.

ai əm bjutəfəl nou mætər hwʌt ðei sei.
wərdz kænt briŋ mi daun.
ai əm bjutəfəl in evri siŋɡəl wei.
jes, wərdz kænt briŋ mi daun… ou nou.
sou dount ju briŋ mi daun tədei.

tə ɔl jər frendz jər dəliriəs,
sou kənsumd in ɔl jər dum.
traiiŋ hɑrd tə fil ði emptinəs.
ðə pisəz ɡɒn, left ðə pʌzəl ʌndən.
iz ðət ðə wei it iz?

ju ər bjutəfəl nou mætər hwʌt ðei sei
wərdz kænt briŋ ju daun…. ou nou
ju ər bjutəfəl in evri siŋɡəl wei
jes, wərdz kænt briŋ ju daun, ou, nou
sou dount ju briŋ mi daun tədei…

nou mætər hwʌt wi du
nou mætər hwʌt wi du
nou mætər hwʌt wi sei
nou mætər hwʌt wi sei
wir ðə sɒŋ insaid ðə tun
ful əv bjutəfəl misteiks

ənd evriwer wi ɡou
ənd evriwer wi ɡou
ðə sən wəl ɔlweiz šain
ðə sən wəl ɔlweiz, ɔlweiz šain
ənd təmɑrou wi mait weik ɑn ði ʌðᵊr said

wi ər bjutəfəl nou mætər hwʌt ðei sei
jes, wərdz wount briŋ əz daun, nou, nou
wi ər bjutəfəl in evri siŋɡəl wei
jes, wərdz kænt briŋ əz daun, ou, nou
sou dount ju briŋ mi daun tədei

ou, jæ, dount ju briŋ mi daun tədei, jæ, u
dount ju briŋ mi daun u… tədei