aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Beautiful in White-Westlife-Pronunciación Letra Traducción y Video

Beautiful in White-Westlife-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn’t speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece

So as long as I live I love you
Will have and hold you

You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white
Tonight

What we have is timeless
My love is endless
And with this ring I
Say to the world
You’re my every reason
You’re all that I believe in
With all my heart I mean every word

So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white
Tonight

Oooh oh
You look so beautiful in white

So beautiful in white
Tonight

And if a daughter is what our future holds
I hope she has your eyes
Finds love like you and I did
Yeah, and when she falls in love, we’ll let her go
I’ll walk her down the aisle
She’ll look so beautiful in white

You look so beautiful in white

So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white
Tonight

You look so beautiful in white
Tonight

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

nɑt shur if yiu nou ðis
bət hwen wi fərst met
ai ɡɑt sou nərvəs ai kudənt spik
in ðət veri moumənt
ai faund ðə wʌn ænd
mai laif həd faund its misiŋ pis

sou əz lɔŋ əz ai laiv ai lʌv ju
wəl həv ənd hould ju
ju luk sou bjutəfəl in wait
ənd frəm nau til mai veri læst breθ
ðis dei ail čeriš
ju luk sou bjutəfəl in wait
tənait

hwʌt wi həv z taimləs
mai lʌv z endləs
ənd wiθ ðis riŋ ai
sei tə ðə wərld
jər mai evri rizən
jər ɔl ðət ai bəliv in
wiθ ɔl mai hɑrt ai min evri wərd

sou əz lɔŋ əz ai laiv ai lʌv ju
wəl həv ənd hould ju
ju luk sou bjutəfəl in wait
ənd frəm nau til mai veri læst breθ
ðis dei ail čeriš
ju luk sou bjutəfəl in wait
tənait

u ou
ju luk sou bjutəfəl in wait

sou bjutəfəl in wait
tənait

ənd if ə dɒtər z hwʌt auər fjučər houldz
ai houp ši həz jər aiz
faindz lʌv laik ju ənd ai did
jæ, ənd hwen ši fɒlz in lʌv, wil let hər ɡou
ail wɑk hər daun ði ail
šil luk sou bjutəfəl in wait

ju luk sou bjutəfəl in wait

sou əz lɔŋ əz ai laiv ai lʌv ju
wəl həv ənd hould ju
ju luk sou bjutəfəl in wait
ənd frəm nau til mai veri læst breθ
ðis dei ail čeriš
ju luk sou bjutəfəl in wait
tənait

ju luk sou bjutəfəl in wait
tənait

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!