como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Bebe Rexha-I’m Gonna Show You Crazy-Pronunciación Letra Traducción y Video

Bebe Rexha-I’m Gonna Show You Crazy-Como Aprender a Cantarla

BEBE REXHA LYRICS
“I’m Gonna Show You Crazy”

There’s a war inside my head
Sometimes I wish that I was dead, I’m broken
So I call this therapist
And she said, “Girl, you can’t be fixed just take this.”

I’m tired of trying to be normal
I’m always over-thinking
I’m driving myself crazy
So what if I’m fucking crazy?

And I don’t need your quick fix
I don’t want your prescriptions
Just ‘cause you say I’m crazy
So what if I’m fucking crazy?
Yeah, I’m gonna show you

Loco, maniac, sick bitch, psychopath,
Yeah, I’m gonna show you
I’m gonna show you,
Yeah, I’m gonna show you
Mental out my brain, bat shit, go insane,
Yeah, I’m gonna show you
I’m gonna show you
Yeah, I’m gonna show you

I’ve been searching city streets
Trying to find the missing piece like you said
And I searched hard only to find,
There’s not a single thing that’s wrong with my mind

Yeah, I’m tired of tryna be normal
I’m always over-thinking
Driving myself crazy
So what if I’m fucking crazy?

And I don’t need your quick fix
I don’t want your prescriptions
Just ‘cause you say I’m crazy
So what if I’m fucking crazy?

I’m gonna show you

Loco, maniac, sick bitch, psychopath,
Yeah, I’m gonna show you
I’m gonna show you,
Yeah, I’m gonna show you
Mental out my brain, bat shit, go insane,
Yeah, I’m gonna show you
I’m gonna show you
I’m gonna show you

Crazy, crazy, yeah I’m gonna show you…
Crazy, crazy, yeah I’m gonna show you…
Crazy, crazy…
Yeah!

Tired of tryna be normal
I’m driving myself crazy

And I don’t need your quick fix
I don’t want your prescriptions
Just ‘cause you say I’m crazy
So what if I’m fucking crazy?!

Yeah, I’m gonna show you

Loco, maniac, sick bitch, psychopath,
Yeah, I’m gonna show you
I’m gonna show you,
Yeah, I’m gonna show you
Mental out my brain, bat shit, go insane,
Yeah, I’m gonna show you
I’m gonna show you
Yeah, I’m gonna show you

#Pronunciación de Nivel Avanzado

bibi <rexha> liriks
aim ɡɑnə šou ju kreizi

ðerz ə wɔr insaid mai hed
səmtaimz ai wiš ðət ai wəz ded, aim broukən
sou ai kɒl ðis θerəpəst
ənd ši sed, ɡərl, ju kænt bi fikst ǰəst teik ðis.

aim taiərd əv traiiŋ tə bi nɔrməl
aim ɔlweiz <over-thinking>
aim draiviŋ maiself kreizi
sou hwʌt if aim fʌkiŋ kreizi?

ənd ai dount nid jər kwik fiks
ai dount wɑnt jər prəskripšənz
ǰəst kəz ju sei aim kreizi
sou hwʌt if aim fʌkiŋ kreizi?
jæ, aim ɡɑnə šou ju

lokou, meiniæk, sik bič, saikoupæθ,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
aim ɡɑnə šou ju,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
mentəl aut mai brein, bæt šit, ɡou insein,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
aim ɡɑnə šou ju
jæ, aim ɡɑnə šou ju

aiv bin sərčiŋ siti strits
traiiŋ tə faind ðə misiŋ pis laik ju sed
ənd ai sərčt hɑrd ounli tə faind,
ðerz nɑt ə siŋɡəl θiŋ ðæts rɒŋ wiθ mai maind

jæ, aim taiərd əv <tryna> bi nɔrməl
aim ɔlweiz <over-thinking>
draiviŋ maiself kreizi
sou hwʌt if aim fʌkiŋ kreizi?

ənd ai dount nid jər kwik fiks
ai dount wɑnt jər prəskripšənz
ǰəst kəz ju sei aim kreizi
sou hwʌt if aim fʌkiŋ kreizi?

aim ɡɑnə šou ju

lokou, meiniæk, sik bič, saikoupæθ,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
aim ɡɑnə šou ju,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
mentəl aut mai brein, bæt šit, ɡou insein,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
aim ɡɑnə šou ju
aim ɡɑnə šou ju

kreizi, kreizi, jæ aim ɡɑnə šou ju…
kreizi, kreizi, jæ aim ɡɑnə šou ju…
kreizi, kreizi…
jæ!

taiərd əv <tryna> bi nɔrməl
aim draiviŋ maiself kreizi

ənd ai dount nid jər kwik fiks
ai dount wɑnt jər prəskripšənz
ǰəst kəz ju sei aim kreizi
sou hwʌt if aim fʌkiŋ kreizi?!

jæ, aim ɡɑnə šou ju

lokou, meiniæk, sik bič, saikoupæθ,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
aim ɡɑnə šou ju,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
mentəl aut mai brein, bæt šit, ɡou insein,
jæ, aim ɡɑnə šou ju
aim ɡɑnə šou ju
jæ, aim ɡɑnə šou ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!