pronunciaciones

Bebe Rexha-The Way I Are-Dance With Somebody-Lil Wayne-Pronunciación Letra Traducción

Bebe Rexha-The Way I Are-Dance With Somebody-Lil Wayne-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Bebe Rexha Lyrics
“The Way I Are (Dance With Somebody)”
(feat. Lil Wayne)

I’m sorry, I’m not the most pretty
I’ll never ever sing like Whitney
Ooh, but I still wanna dance with somebody (Tunechi)

So lets let our hearts bleed, ‘til they turn to rust
Gonna live it up, ‘cause it’s dangerous
No, I don’t wanna play the part (Amen)
I just wanna dance with somebody (Amen)
I just wanna dance with somebody (yeah)

I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody
It could be anybody, tell me, are you that somebody?
Don’t matter who you are, just love me the way I are
I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody

I just wanna dance with somebody
But I could never ever dance like Bobby
You can dance, I’ma watch your body
I just wanna stand right behind it
I just want a chance with somebody
Pop a couple xans with somebody
Every time she dance it’s exciting
Throw a bunch of bands on once I get tired
I’m the God I just want a goddess
Gotta use a bedroom for a closet
Got a whole bedroom, on the private
I know her body inside, out science
Kiss both boobs right before I sign ‘em
Can’t dance but kinda grind ‘em
Yeah, I be right behind her, spyin’ on
We can turn this dance floor to a island

I just wanna dance with somebody (Mula)
I just wanna dance with somebody
It could be anybody, tell me, are you that somebody?
(Tunechi)
Don’t matter who you are, just love me the way I are
I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody

Bloody noses, speeding cars
Lethal doses, desperate hearts
Roll it up ‘cause we so ill
Heaven knows we love the thrill
No, I don’t wanna play the part
I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody

I just wanna dance with somebody (Mula)
I just wanna dance with somebody
It could be anybody, tell me, are you that somebody?
(Tunechi)
Don’t matter who you are, just love me the way I are
I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody
It could be anybody, tell me, are you that somebody?
Don’t matter who you are, just love me the way I are
I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody

#Pronunciación

bibi <rexha> liriks
ðə wei ai ər dæns wiθ sʌmbɑdi
fit. lil wein

aim sɑri, aim nɑt ðə moust priti
ail nevər evᵊr siŋ laik witni
u, bət ai stil wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi <tunechi>

sou lets let auər hɑrts blid, til ðei tərn tə rəst
ɡɑnə laiv it ʌp, kəz its deinǰərəs
nou, ai dount wɑnə plei ðə pɑrt emen
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi emen
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi jæ

ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
it kəd bi enibədi, tel mi, ər ju ðət sʌmbɑdi?
dount mætər hu ju ɑr, ǰəst lʌv mi ðə wei ai ɑr
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi

ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
bət ai kəd nevər evᵊr dæns laik bɑbi
ju kən dæns, <ima> wɑč jər bɑdi
ai ǰəst wɑnə stænd rait bəhaind it
ai ǰəst wɑnt ə čæns wiθ sʌmbɑdi
pɑp ə kʌpəl <xans> wiθ sʌmbɑdi
evri taim ši dæns its iksaitiŋ
θrou ə bənč əv bændz ɑn wəns ai ɡet taiərd
aim ðə ɡɑd ai ǰəst wɑnt ə ɡɑdəs
ɡɑtə jus ə bedrum fər ə klɑzət
ɡɑt ə houl bedrum, ɑn ðə praivət
ai nou hər bɑdi insaid, aut saiəns
kis bouθ bubz rait bifɔr ai sain <em>
kænt dæns bət kində ɡraind <em>
jæ, ai bi rait bəhaind hər, <spyin> ɑn
wi kən tərn ðis dæns flɔr tə ə ailənd

ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi mjulə
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
it kəd bi enibədi, tel mi, ər ju ðət sʌmbɑdi?
<tunechi>
dount mætər hu ju ɑr, ǰəst lʌv mi ðə wei ai ɑr
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi

blʌdi nouziz, spidiŋ kɑrz
liθəl dousiz, desprət hɑrts
roul it ʌp kəz wi sou il
hevən nouz wi lʌv ðə θril
nou, ai dount wɑnə plei ðə pɑrt
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi

ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi mjulə
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
it kəd bi enibədi, tel mi, ər ju ðət sʌmbɑdi?
<tunechi>
dount mætər hu ju ɑr, ǰəst lʌv mi ðə wei ai ɑr
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
it kəd bi enibədi, tel mi, ər ju ðət sʌmbɑdi?
dount mætər hu ju ɑr, ǰəst lʌv mi ðə wei ai ɑr
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai ǰəst wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!