Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Bed Of Lies-Nicki Minaj-Skylar Grey-Pronunciación Letra y Video

Bed Of Lies-Nicki Minaj-Skylar Grey-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

NICKI MINAJ LYRICS
“Bed Of Lies”
(feat. Skylar Grey)

[Hook – Skylar Grey:]
Do you ever think of me when you lie,
Lie down in your bed, your bed of lies?
And I knew better than to look in your eyes
They only pretend you would be mine
And oh how you made me believe
You had me caught in every web that you weaved
But do you ever think of me when you lie,
Lie down in your bed, your bed of lies?

[Nicki Minaj:]
You could never make eye contact
Everything you got was based off of my contacts
You a fraud, but I’m a remain icon-stat
Balenciaga’s on my boots with the python strap
You was caught up in the rush, and you was caught up in the thrill of it
You was with me way before I hit a quarter mil’ in it
Put you in the crib and you ain’t never pay a bill in it
I was killin’ it, man you got me poppin’ pills in it
I told Baby hit you, I said this nigga buggin’
Cause I was doing it for us, I told ‘em fuck the public
Couldn’t believe that I was home alone contemplating
Overdosin’, no more coastin’, no more toastin’ over oceans
They say you don’t know what you got ‘til it’s gone
They say that your darkest hour comes before your dawn
But there was something that I should’ve asked all along
I’m a ask on the song

[Hook – Skylar Grey:]
Do you ever think of me when you lie,
Lie down in your bed, your bed of lies?
And I knew better than to look in your eyes
They only pretend you would be mine
And oh how you made me believe
You had me caught in every web that you weaved
But do you ever think of me when you lie,
Lie down in your bed, your bed of lies?

[Nicki Minaj:]
I just figured if you saw me, if you looked in my eyes
You’d remember our connection and be freed from the lies
I just figured I was something that you couldn’t replace
But there was just a blank stare and I couldn’t relate
I just couldn’t understand and I couldn’t defend
What we had, what we shared, and I couldn’t pretend
When the tears roll down it’s like you ain’t even notice em
If you had a heart, I was hoping that you would show it some
What the fuck you really telling me, what you telling me
I could tell you lying, get the fuck out, don’t yell at me
I ain’t mean to cut you, I ain’t wanna catch a felony
This ain’t How To Be A Player, you ain’t Bill Bellamy
They say you don’t know what you got ‘til it’s gone
They say that your darkest hour come before your dawn
But there was something that I should’ve asked all along
I’m a ask on the song

[Skylar Grey:]
So does she know I’ve been in that bed before
A thousand count, and not a single thread of truth
If I was just another girl
Then I’m ashamed to say that I’m not over you
There’s one thing I need to know
So call me, when you’re not so busy just thinking of yourself

[Hook – Skylar Grey:]
Do you ever think of me when you lie,
Lie down in your bed, your bed of lies?
And I knew better than to look in your eyes
They only pretend you would be mine
And oh how you made me believe
You had me caught in every web that you weaved
But do you ever think of me when you lie,
Lie down in your bed, your bed of lies?

#Pronunciación de Nivel Básico

Du yu ever zink of mi buen yu lai
Lai daun in yor bed, yor bed of lais?
An ai niu beder dan tu luk in yor ais
Dei onli priten yu bud bi main
An oh jau yu meid mi beliv
Yu jad mi kat in ebri bueb dad yu buibd
Bat du yu ever zink of mi buen yu lai
Lai daun in yor bed, yor bed of lais?
Yu kud never meik ai kontact
Ebrizen yu gat buas beisd af of mai kontacts
Yu a frod, bat aim a rimain aikon-estat
Balensiages on mai buts buit de paizon estrap
Yu buas kat ap in de rash, an yu buas kat ap in de tril of et
Yu buas buit mi buei bifor ai jit a kuarder mail in et
Put yu in de craib an yu eint never pei a bil in it
Ai buas kilenet, man yu gat mi poupen pils in et
Ai tol beibi jit yu, ai sed dis niga bagen
Kos ai buas duenet for as, ai toldem fak de pablic
Kudent beliv dad ai buas joum alon kandempleiden
Ouverdousen, nou mor cousten, nou mor tousten ouver ousheans
Dei sei yu dont nou buat yu gat til its gon
Dei sei dad yor darkes auer koms bifor yor dan
Bat der buas somzen dad ai shudav askd ol alon
Aim a ask on de son

Du yu ever zink of mi buen yu lai
Lai daun in yor bed, yor bed of lais?
An ai niu beder dan tu luk in yor ais
Dei onli priten yu bud bi main
An oh jau yu meid mi beliv
Yu jad mi kat in ebri bueb dad yu buibd
Bat du yu ever zink of mi buen yu lai
Lai daun in yor bed, yor bed of lais?

Ai yost figerd if yu so mi, if yu lukd in mai ais
Yud rimember ar konecshon an bi frid from de lais
Ai yost figerd ai buas somzen dad yu kudent ripleis
Bat der buas yost a blank ester an ai kudent rileit
Ai yost kudent andersten an ai kudent difend
Buat bui jad, buat bui sheird, an ai kudent priten
Buen de tirs rol daun its laik yu eint iven noudes em
If yu jad a jart, ai buas joupen dad yu bud shouet som
Buat de fak yu rili telen mi, buat yu telen mi
Ai kud tel yu lain, get de fak aut, dont yel at mi
Ai eint min tu kat yu, ai eint buana kach a feleni
Dis eint jau tu bi a pleyer, yu eint bil belami
Dei sei yu dont nou buat yu gat til its gon
Dei sei dad yor darkes auer koms bifor yor dan
Bat der buas somzen dad ai shudav askd ol alon
Aim a ask on de son

So das shi nou aiv bin in dad bed bifor
A tauzen kaun, an nat a singol dred of truz
If ai buas yost anoder gerl
Den aim asheimd tu sei dad aim nat ouver yu
Ders guan zin ai nid tu nou
So kol mi, buen yor nat so bisi yost zinken of yorself

Du yu ever zink of mi buen yu lai
Lai daun in yor bed, yor bed of lais?
An ai niu beder dan tu luk in yor ais
Dei onli priten yu bud bi main
An oh jau yu meid mi beliv
Yu jad mi kat in ebri bueb dad yu buibd
Bat du yu ever zink of mi buen yu lai
Lai daun in yor bed, yor bed of lais?

#Pronunciación de Nivel Intermedio

niki <minaj> liriks
bed əv laiz
fit. <skylar> ɡrei

<[hook> <skylar> ɡrei: <]>
də ju evᵊr θiŋk əv mi hwen ju lai,
lai daun in jər bed, jər bed əv laiz?
ənd ai nu betər ðən tə luk in jər aiz
ðei ounli pritend ju wud bi main
ənd ou hau ju meid mi bəliv
ju həd mi kɔt in evri web ðət ju wivd
bət də ju evᵊr θiŋk əv mi hwen ju lai,
lai daun in jər bed, jər bed əv laiz?

<[nicki> <minaj>: <]>
ju kəd nevər meik ai kɑntækt
evriθiŋ ju ɡɑt wəz beist ɒf əv mai kɑntækts
ju ə frɒd, bət aim ə rəmein <icon-stat>
<balenciaga>iz ɑn mai buts wiθ ðə paiθɑn stræp
ju wəz kɔt ʌp in ðə rəš, ənd ju wəz kɔt ʌp in ðə θril əv it
ju wəz wiθ mi wei bifɔr ai hit ə kwɔrtər mil in it
put ju in ðə krib ənd ju eint nevər pei ə bil in it
ai wəz kilin it, mæn ju ɡɑt mi <poppin> pilz in it
ai tould beibi hit ju, ai sed ðis <nigga> <buggin>
kəz ai wəz duiŋ it fər əz, ai tould <em> fək ðə pʌblik
kudənt bəliv ðət ai wəz houm əloun kɑntəmpletiŋ
<overdosin>, nou mɔr <coastin>, nou mɔr <toastin> ouvᵊr oušənz
ðei sei ju dount nou hwʌt ju ɡɑt til its ɡɒn
ðei sei ðət jər dɑrkəst auər kəmz bifɔr jər dɒn
bət ðər wəz sʌmθiŋ ðət ai šudəv æskt ɔl əlɔŋ
aim ə æsk ɑn ðə sɒŋ

<[hook> <skylar> ɡrei: <]>
də ju evᵊr θiŋk əv mi hwen ju lai,
lai daun in jər bed, jər bed əv laiz?
ənd ai nu betər ðən tə luk in jər aiz
ðei ounli pritend ju wud bi main
ənd ou hau ju meid mi bəliv
ju həd mi kɔt in evri web ðət ju wivd
bət də ju evᵊr θiŋk əv mi hwen ju lai,
lai daun in jər bed, jər bed əv laiz?

<[nicki> <minaj>: <]>
ai ǰəst fiɡjərd if ju sɔ mi, if ju lukt in mai aiz
jud rəmembər auər kənekšən ənd bi frid frəm ðə laiz
ai ǰəst fiɡjərd ai wəz sʌmθiŋ ðət ju kudənt ripleis
bət ðər wəz ǰəst ə blæŋk ster ənd ai kudənt rəleit
ai ǰəst kudənt ʌndərstænd ənd ai kudənt dəfend
hwʌt wi hæd, hwʌt wi šerd, ənd ai kudənt pritend
hwen ðə tirz roul daun its laik ju eint ivən noutis em
if ju həd ə hɑrt, ai wəz houpiŋ ðət ju wud šou it sʌm
hwʌt ðə fək ju rili teliŋ mi, hwʌt ju teliŋ mi
ai kəd tel ju laiiŋ, ɡet ðə fək aut, dount jel ət mi
ai eint min tə kət ju, ai eint wɑnə kæč ə feləni
ðis eint hau tə bi ə pleiᵊr, ju eint bil beləmi
ðei sei ju dount nou hwʌt ju ɡɑt til its ɡɒn
ðei sei ðət jər dɑrkəst auər kəm bifɔr jər dɒn
bət ðər wəz sʌmθiŋ ðət ai šudəv æskt ɔl əlɔŋ
aim ə æsk ɑn ðə sɒŋ

<[skylar> ɡrei: <]>
sou dəz ši nou aiv bin in ðət bed bifɔr
ə θauzənd kaunt, ənd nɑt ə siŋɡəl θred əv truθ
if ai wəz ǰəst ənʌðᵊr ɡərl
ðen aim əšeimd tə sei ðət aim nɑt ouvᵊr ju
ðerz wʌn θiŋ ai nid tə nou
sou kɒl mi, hwen jər nɑt sou bizi ǰəst θiŋkiŋ əv jərself

<[hook> <skylar> ɡrei: <]>
də ju evᵊr θiŋk əv mi hwen ju lai,
lai daun in jər bed, jər bed əv laiz?
ənd ai nu betər ðən tə luk in jər aiz
ðei ounli pritend ju wud bi main
ənd ou hau ju meid mi bəliv
ju həd mi kɔt in evri web ðət ju wivd
bət də ju evᵊr θiŋk əv mi hwen ju lai,
lai daun in jər bed, jər bed əv laiz?

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!