aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

BENDY AND THE INK MACHINE SONG-Build Our Machine-Pronunciación Letra Traducción

BENDY AND THE INK MACHINE SONG-Build Our Machine-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

DAGames Lyrics
“Build Our Machine”
(Bendy And The Ink Machine Song)

They have sent you a letter
To come back home to play
But to your dismay
This isn’t your day
For the happy fun time
Has begun to fade
Watch as we reanimate
Our corpses you abandoned
We’re dismantled
We’re mishandled
But we won’t be skipped and swayed

Trapped within these walls
You left our souls to drip away
The ink decays
The walls at bay
But the reckoning has come today
You say
Boris has no guts ‘cause you
Replaced it with mechanical strain
We’ve been tortured
But we move forward
This disorder kills your day

I am alive!
Immortalized
You’re the creator
You traitor
Hey!
There’s no vaccine
To cure our dirty needs
For now you must
Build up our machine
You die tonight
Tonight
Build up our machine
You die tonight
Tonight
Build up our machine
You die tonight

So you found all the pieces
To initiate the pain
Our venom stains
The night remains
But the ending is always just the same
No gain
Nod your head to the beat of death
As you draw your last eternal breath
Sensations
Of an invasion
Start to course right through your veins
You say we have no brains
We’re just cartoons for your portrayal
To tell some tale about a boat and sail
But sure this inevitably unveils the fail
Splashes of eternal hate
Will flood the floor and clean your slate
Now we’re the tools
And you’re the fool
Our nightmare dominates

I am alive!
Immortalized
You’re the creator
You traitor
Hey!
There’s no vaccine
To cure our dirty needs
For now you must
Build up our machine
You die tonight
I am alive!
Immortalized
You’re the creator
You traitor
Hey!
There’s no vaccine
To cure our dirty needs
For now you must
Build up our machine
You die tonight
Tonight
Build up our machine
You die tonight
Tonight
Build up our machine
You die tonight

I am aware
That your soul is now divine
We care to not toil
With unbroken chains
So don’t toil with ours
Like he did to our shining stars
So prepare for adventure
We’re a whole new creature
From the darkest side
You can’t take away the pain we feel
Created as monsters
That come to life
Come back to life!

So you’ve come to the end now
Alive but dead inside
The heart beats loud
You’ve joined our crowd
We are but punished serpentines
Your life with him was fun
But now the terror’s only just begun
Now come with me
And you will see
We’re a new born cyanide!

I am alive!
Immortalized
You’re the creator
You traitor
Hey!
There’s no vaccine
To cure our dirty needs
For now you must
Build up our machine
You die tonight
I am alive!
Immortalized
You’re the creator
You traitor
Hey!
There’s no vaccine
To cure our dirty needs
For now you must
Build up our machine
You die tonight
Tonight
Build up our machine
You die tonight
Tonight

Build up our machine
You die tonight!

#Pronunciación de la Canción

 

<dagames> liriks
bild auər mišin
<bendy> ənd ði iŋk mišin sɒŋ
ðei həv sent ju ə letər
tə kəm bæk houm tə plei
bət tə jər dismei
ðis izənt jər dei
fər ðə hæpi fən taim
həz biɡʌn tə feid
wɑč əz wi riænimeit
auər kɔrpsəz ju əbændənd
wir dismæntəld
wir mishændəld
bət wi wount bi skipt ənd sweid
træpt wiðin ðiz wɒlz
ju left auər soulz tə drip əwei
ði iŋk dəkeiz
ðə wɒlz ət bei
bət ðə rekəniŋ həz kəm tədei
ju sei
bɔris həz nou ɡəts kəz ju
ripleist it wiθ məkænikəl strein
wiv bin tɔrčərd
bət wi muv fɔrwərd
ðis disɔrdər kilz jər dei
ai əm əlaiv!
imɔrtəlaizd
jər ðə krieitᵊr
ju treitər
hei!
ðerz nou væksin
tə kjur auər dərti nidz
fər nau ju mʌst
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
tənait
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
tənait
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
sou ju faund ɔl ðə pisəz
tə inišiet ðə pein
auər venəm steinz
ðə nait rəmeinz
bət ði endiŋ z ɔlweiz ǰəst ðə seim
nou ɡein
nɑd jər hed tə ðə bit əv deθ
əz ju drɒ jər læst itərnəl breθ
senseišənz
əv ən inveižən
stɑrt tə kɔrs rait θru jər veinz
ju sei wi həv nou breinz
wir ǰəst kartunz fər jər pɔrtreiəl
tə tel səm teil əbaut ə bout ənd seil
bət šur ðis inevətəbli ənveilz ðə feil
splæšəz əv itərnəl heit
wəl fləd ðə flɔr ənd klin jər sleit
nau wir ðə tulz
ənd jər ðə ful
auər naitmer dɑmənets
ai əm əlaiv!
imɔrtəlaizd
jər ðə krieitᵊr
ju treitər
hei!
ðerz nou væksin
tə kjur auər dərti nidz
fər nau ju mʌst
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
ai əm əlaiv!
imɔrtəlaizd
jər ðə krieitᵊr
ju treitər
hei!
ðerz nou væksin
tə kjur auər dərti nidz
fər nau ju mʌst
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
tənait
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
tənait
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
ai əm əwer
ðət jər soul z nau divain
wi ker tə nɑt tɔil
wiθ ʌnbroukən čeinz
sou dount tɔil wiθ auərz
laik hi did tə auər šainiŋ stɑrz
sou priper fər ædvenčər
wir ə houl nu kričᵊr
frəm ðə dɑrkəst said
ju kænt teik əwei ðə pein wi fil
krieitəd əz mɑnstərz
ðət kəm tə laif
kəm bæk tə laif!
sou juv kəm tə ði end nau
əlaiv bət ded insaid
ðə hɑrt bits laud
juv ǰɔind auər kraud
wi ər bət pʌništ <serpentines>
jər laif wiθ im wəz fən
bət nau ðə terəriz ounli ǰəst biɡʌn
nau kəm wiθ mi
ənd ju wəl si
wir ə nu bɔrn saiənaid!
ai əm əlaiv!
imɔrtəlaizd
jər ðə krieitᵊr
ju treitər
hei!
ðerz nou væksin
tə kjur auər dərti nidz
fər nau ju mʌst
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
ai əm əlaiv!
imɔrtəlaizd
jər ðə krieitᵊr
ju treitər
hei!
ðerz nou væksin
tə kjur auər dərti nidz
fər nau ju mʌst
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
tənait
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait
tənait
bild ʌp auər mišin
ju dai tənait!
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!