benny blanco – Halsey – Khalid – Eastside-Pronunciación Letra Traducción

benny blanco – Halsey – Khalid – Eastside-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Benny Blanco, Halsey & Khalid Lyrics
“Eastside”

[Khalid:]
Uh
Yeah, yeah

When I was young, I fell in love
We used to hold hands, man, that was enough (yeah)
Then we grew up, started to touch
Used to kiss underneath the light on the back of the bus (yeah)
Oh no, your daddy didn’t like me much
And he didn’t believe me when I said you were the one
Oh, every day she found a way out of the window to sneak out late

She used to meet me on the Eastside
In the city where the sun don’t set
And every day you know that we ride
Through the backstreets of a blue Corvette
Baby, you know I just wanna leave tonight
We can go anywhere we want
Drive down to the coast, jump in the seat
Just take my hand and come with me

We can do anything if we put our minds to it
Take your whole life then you put a line through it
My love is yours if you’re willing to take it
Give me your heart ‘cause I ain’t gonna break it
So come away, starting today
Start a new life, together in a different place
We know that love is how these ideas came to be
So baby, run away with me

[Halsey:]
Seventeen and we got a dream to have a family
A house and everything in between
And then, oh, suddenly we turned twenty-three
Now we got pressure for taking our life more seriously
We got our dead-end jobs and got bills to pay
Have old friends and know our enemies
Now I-, I’m thinking back to when I was young
Back to the day when I was falling in love

He used to meet me on the Eastside
In the city where the sun don’t set
And every day you know where we ride
Through the backstreets in a blue Corvette
And baby, you know I just wanna leave tonight
We can go anywhere we want
Drive down to the coast, jump in the seat
Just take my hand and come with me
Singing

[Halsey & Khalid:]
We can do anything if we put our minds to it
Take your whole life then you put a line through it
My love is yours if you’re willing to take it
Give me your heart ‘cause I ain’t gonna break it
So come away, starting today
Start a new life, together in a different place
We know that love is how these ideas came to be
So baby, run away with me

Run away, now
Run away, now
Run away, now
Run away, now
Run away, now
Run away, now

He used to meet me on the Eastside
She used to meet me on the Eastside
He used to meet me on the Eastside
She used to meet me on the Eastside
In the city where the sun don’t set

#Pronunciación de la Canción

beni blæŋkou, hælsi ənd kɑlid liriks
<eastside>
<[khalid>: <]>
ə
jæ, jæ
hwen ai wəz jəŋ, ai fel in lʌv
wi just tə hould hændz, mæn, ðət wəz ənəf jæ
ðen wi ɡru ʌp, stɑrtəd tə təč
just tə kis ʌndərniθ ðə lait ɑn ðə bæk əv ðə bəs jæ
ou nou, jər dædi didənt laik mi mʌč
ənd hi didənt bəliv mi hwen ai sed ju wər ðə wʌn
ou, evri dei ši faund ə wei aut əv ðə windou tə snik aut leit
ši just tə mit mi ɑn ðə <eastside>
in ðə siti hweᵊr ðə sən dount set
ənd evri dei ju nou ðət wi raid
θru ðə bækstrits əv ə blu kɔrvet
beibi, ju nou ai ǰəst wɑnə liv tənait
wi kən ɡou eniwer wi wɑnt
draiv daun tə ðə koust, ǰəmp in ðə sit
ǰəst teik mai hænd ənd kəm wiθ mi
wi kən də eniθiŋ if wi put auər maindz tə it
teik jər houl laif ðen ju put ə lain θru it
mai lʌv z jurz if jər wiliŋ tə teik it
ɡiv mi jər hɑrt kəz ai eint ɡɑnə breik it
sou kəm əwei, stɑrtiŋ tədei
stɑrt ə nu laif, təɡeðər in ə difərənt pleis
wi nou ðət lʌv z hau ðiz aidiəz keim tə bi
sou beibi, rən əwei wiθ mi
<[halsey>: <]>
sevəntin ənd wi ɡɑt ə drim tə həv ə fæməli
ə haus ənd evriθiŋ in bitwin
ənd ðen, ou, sʌdənli wi tərnd twentiθri
nau wi ɡɑt prešər fər teikiŋ auər laif mɔr siriəsli
wi ɡɑt auər end ǰɑbz ənd ɡɑt bilz tə pei
həv ould frendz ənd nou auər enəmiz
nau ai, aim θiŋkiŋ bæk tə hwen ai wəz jəŋ
bæk tə ðə dei hwen ai wəz fɑliŋ in lʌv
hi just tə mit mi ɑn ðə <eastside>
in ðə siti hweᵊr ðə sən dount set
ənd evri dei ju nou hweᵊr wi raid
θru ðə bækstrits in ə blu kɔrvet
ənd beibi, ju nou ai ǰəst wɑnə liv tənait
wi kən ɡou eniwer wi wɑnt
draiv daun tə ðə koust, ǰəmp in ðə sit
ǰəst teik mai hænd ənd kəm wiθ mi
siŋiŋ
<[halsey> ənd kɑlid: <]>
wi kən də eniθiŋ if wi put auər maindz tə it
teik jər houl laif ðen ju put ə lain θru it
mai lʌv z jurz if jər wiliŋ tə teik it
ɡiv mi jər hɑrt kəz ai eint ɡɑnə breik it
sou kəm əwei, stɑrtiŋ tədei
stɑrt ə nu laif, təɡeðər in ə difərənt pleis
wi nou ðət lʌv z hau ðiz aidiəz keim tə bi
sou beibi, rən əwei wiθ mi
rən əwei, nau
rən əwei, nau
rən əwei, nau
rən əwei, nau
rən əwei, nau
rən əwei, nau
hi just tə mit mi ɑn ðə <eastside>
ši just tə mit mi ɑn ðə <eastside>
hi just tə mit mi ɑn ðə <eastside>
ši just tə mit mi ɑn ðə <eastside>
in ðə siti hweᵊr ðə sən dount set
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!