aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Berzerk-Eminem-Pronunciación Letra y Video

Berzerk-Eminem-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

EMINEM LYRICS
“Berzerk”

[Verse 1:]
Now this shit’s about to kick off, this party looks wack
Let’s take it back to straight hip-hop and start it from scratch
I’m ‘bout to bloody this track up, everybody get back
That’s why my pen needs a pad cause my rhymes on the ra-ag
Just like I did with addiction I’m ‘bout to kick it
Like a magician, critics I turn to crickets
Got ‘em still on the fence whether to picket
But quick to get impaled when I tell ‘em stick it
So sick I’m looking pale, wait, that’s my pigment
‘Bout to go ham, ya bitch, shout out to Kendrick
Let’s bring it back to that vintage Slim, bitch
The art of MCing mixed with da Vinci and MC Ren
And I don’t mean Stimpy’s friend, bitch
Been public enemy since you thought PE was gym, bitch

[Bridge:]
Kick your shoes off, let your hair down
(and go berserk) all night long
Grow your beard out, just weird out
(and go berserk) all night long

[Hook:]
We’re gonna rock this house until we knock it down
So turn the volume loud, cause it’s mayhem ‘til the A.M.
So baby make just like K-Fed and let yourself go, let yourself go
Say fuck it before we kick the bucket
Life’s too short to not go for broke
So everybody, everybody (go berserk), shake your body

[Verse 2:]
Guess it’s just the way that I’m dressed, ain’t it?
Khaki’s pressed, Nike shoes crispy and fresh laced, so I guess it ain’t
That aftershave or cologne that made ‘em just faint
Plus I showed up with a coat fresher than wet paint
So if love is a chess game, check mate
But girl, your body’s banging, jump me in, dang, bang-bang
Yes siree, ‘Bob’, I was thinking the same thang
So come get on this Kid’s rock, Baw with da baw, dang-dang
Pow-pow, chica, pow, chica, wow-wow
Got your gal blowing up a valve, valve-valve
Ain’t slowing it down, throw in the towel, towel-towel
Dumb it down, I don’t know how, huh-huh, how-how
Least I know that I don’t know
Question is are you bozos smart enough to feel stupid
Hope so, now hoe…

[Bridge]

[Hook II:]
We’re gonna rock this house until we knock it down
So turn the volume loud, cause it’s mayhem ‘til the a.m.
So crank the bass up like crazy and let yourself go, let yourself go
Say fuck it before we kick the bucket
Life’s too short to not go for broke
So everybody, everybody (go berserk) shake your body

[Scratch]

[Verse 3:]
And they say that love is powerful as cough syrup in Styrofoam
All I know is I fell asleep and woke up in that Monte Carlo
With the ugly Kardashian
Lamar, oh sorry yo, we done both set the bar low
Far as hard drugs are though, that’s the past
But I done did enough Codeine to knock future into tomorrow
And girl, I ain’t got no money to borrow
But I am trying to find a way to get you a-loan (car note)
Oh, Marshall Mathers
Shit head with a potty mouth, get the bar of soap lathered
Kangols and car-heart-less cargos
Girl you’re fixing to get your heart broke
Don’t be absurd, ma’am, you birdbrain baby
I ain’t called anybody baby since Birdman, unless you’re a swallow
Word, Rick? word man you heard, but don’t get discouraged girl
This is your jam, unless you got toe jam

[Bridge + Hook + Hook II]

#Pronunciación de Nivel Básico

Nau dis shets abaut tu kik af, dis pari luks buak
Lets teiket bak tu estreit jip jap an estardet from escrach
Aim baut tu blodi dis trak ap, ebribadi get bak
Dads buai mai pen nids a pad kos mai raims on de ra-ag
Yost laik ai did buit adikshon aim baut tu kiket
Laik a mayishen, cridex ai torn tu crikets
Gat em estil on de fens bueder tu piket
Bat kuik tu get impeild buen ai tel em estiket
So sik aim luken pein, bueit, dads mai pigment
Baut tu gou jam, ya bich, shaut aut tu kendrik
Lets brainet bak tu dad vintash eslim, bich
Di art of mak in mixd buit da vinshi an mak ren
An ai dont min estempis fren, bich
Bin pablek enemi sins yu zot pi i buas yim, bich
Kik yor shus af, let yor jeir daun
(an gou berzerk) ol naig lon
Grou yor bird aut, yost bueir aut
(an gou berzerk) ol naig lon
Buir gana rak dis jaus antil bui noket daun
So torn de volium laud, kos its meem til di ei em
So beibi meik yost laik kei fed an let yorself gou, let yorself gou
Sei faket bifor bui kik de baket
Laifs tu short tu nat gou for brouk
So ebribadi, ebribadi (gou berzerk), sheik yor badi
Ges its yost de buei dad aim dresd, eindet?
Kakis presd, Naik shus crispi an fresh leisd, so ai geset eint
Dad aftersheiv or colon dad meid em yost feint
Plas ai shoud ap buit a kout fresher dan buet peint
So if lav is a ches geim, chek meit
Bat gerl, yor badis bengen, yamp mi in, deng, beng-beng
Yes sir, Bob, ai buas zinken de seim zen
So kom get on dis kids rak, ba buit da ba, deng-deng
Pau-pau, chica, pau, chica, buou-buou
Gat yor gel blouen ap a valv, valv-valv
Eint eslouenet daun, drou in de touel, touel-touel
Dambet daun, ai dont nou jau, ju-ju, jau-jau
List ai nou dad ai dont nou
Kuestion is ar yu bouzos esmart enaf tu fil estiuped
Joup so, nau jou…
Kik yor shus af, let yor jeir daun
(an gou berzerk) ol naig lon
Grou yor bird aut, yost bueir aut
(an gou berzerk) ol naig lon
Buir gana rak dis jaus antil bui noket daun
So torn de volium laud, kos its meem til di ei em
So crank de bes ap laik creisi an let yorself gou, let yorself gou
Sei faket bifor bui kik de baket
Laifs tu short tu nat gou for brouk
So ebribadi, ebribadi (gou berzerk), sheik yor badi
An dei sei dad lav is pabuerful as kaf sirap in estairofoum
Ol ai nou is ai fel aslip an buok ap in dad monte carlo
Buit de agli kasdashan
Lamar, oh sorri yo, bui dan boz set de bar lou
Far as jard drags ar zou, dads de past
Bat ai dan did enaf koudin tu nok fiucher intu tumorrou
An gerl, ai eint gat nou mani tu barrou
Bat ei em train tu fain a buei tu get yu a-loun (kar nout)
Oh, marshal maders
Shet jed buit a padi mauz, get de bar of soup lazerd
Kengols an kar-jart-les cargos
Gerl yor fixen tu get yor jart brouk
Dont bi abserd, mam, yu berdbrein beibi
Ai eint kold enibadi beibi sins berdman, anles yor a sualou
Buord, rik? buord man yu jerd, bat dont get discoresh gerl
Dis is yor yam, anles yu gat tou yam
Kik yor shus af, let yor jeir daun
(an gou berzerk) ol naig lon
Grou yor bird aut, yost bueir aut
(an gou berzerk) ol naig lon
Buir gana rak dis jaus antil bui noket daun
So torn de volium laud, kos its meem til di ei em
So beibi meik yost laik kei fed an let yorself gou, let yorself gou
Sei faket bifor bui kik de baket
Laifs tu short tu nat gou for brouk
So ebribadi, ebribadi (gou berzerk), sheik yor badi
Buir gana rak dis jaus antil bui noket daun
So torn de volium laud, kos its meem til di ei em
So crank de bes ap laik creisi an let yorself gou, let yorself gou
Sei faket bifor bui kik de baket
Laifs tu short tu nat gou for brouk
So ebribadi, ebribadi (gou berzerk), sheik yor badi

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<eminem> liriks
<berzerk>

<[verse> wʌn: <]>
nau ðis šitiz əbaut tə kik ɒf, ðis pɑrti luks wæk
lets teik it bæk tə streit <hip-hop> ənd stɑrt it frəm skræč
aim baut tə blʌdi ðis træk ʌp, evribɑdi ɡet bæk
ðæts wai mai pen nidz ə pæd kəz mai raimz ɑn ðə <ra-ag>
ǰəst laik ai did wiθ ədikšən aim baut tə kik it
laik ə məǰišən, kritiks ai tərn tə krikəts
ɡɑt <em> stil ɑn ðə fens weðər tə pikət
bət kwik tə ɡet impeild hwen ai tel <em> stik it
sou sik aim lukiŋ peil, weit, ðæts mai piɡmənt
baut tə ɡou hæm, jɑ bič, šaut aut tə kendrik
lets briŋ it bæk tə ðət vintiǰ slim, bič
ði ɑrt əv <mcing> mikst wiθ dɑ vinsi ənd mik ren
ənd ai dount min stimpiiz frend, bič
bin pʌblik enəmi sins ju θɔt pii wəz ǰim, bič

<[bridge>: <]>
kik jər šuz ɒf, let jər her daun
ənd ɡou bərsərk ɔl nait lɔŋ
ɡrou jər bird aut, ǰəst wird aut
ənd ɡou bərsərk ɔl nait lɔŋ

<[hook>: <]>
wir ɡɑnə rɑk ðis haus ʌntil wi nɑk it daun
sou tərn ðə vɑljum laud, kəz its meihem til ði æm
sou beibi meik ǰəst laik <k-fed> ənd let jərself ɡou, let jərself ɡou
sei fək it bifɔr wi kik ðə bʌkət
laifs tu šɔrt tə nɑt ɡou fər brouk
sou evribɑdi, evribɑdi ɡou bərsərk, šeik jər bɑdi

<[verse> tu: <]>
ɡes its ǰəst ðə wei ðət aim drest, eint it?
kɑkiiz prest, naiki šuz krispi ənd freš leist, sou ai ɡes it eint
ðət æftəšeiv ɔr kəloun ðət meid <em> ǰəst feint
pləs ai šoud ʌp wiθ ə kout frešər ðən wet peint
sou if lʌv z ə čes ɡeim, ček meit
bət ɡərl, jər bɑdiz bæŋiŋ, ǰəmp mi in, dæŋ, <bang-bang>
jes <siree>, bɑb, ai wəz θiŋkiŋ ðə seim <thang>
sou kəm ɡet ɑn ðis kidz rɑk, <baw> wiθ dɑ <baw>, <dang-dang>
<pow-pow>, <chica>, pi:oudʌblju, <chica>, <wow-wow>
ɡɑt jər ɡæl blouiŋ ʌp ə vælv, <valve-valve>
eint slouiŋ it daun, θrou in ðə tauəl, <towel-towel>
dəm it daun, ai dount nou hau, <huh-huh>, <how-how>
list ai nou ðət ai dount nou
kwesčən z ər ju bozoz smɑrt ənəf tə fil stupəd
houp sou, nau hou…

<[bridge]>

<[hook> tu: <]>
wir ɡɑnə rɑk ðis haus ʌntil wi nɑk it daun
sou tərn ðə vɑljum laud, kəz its meihem til ði æm
sou kræŋk ðə bæs ʌp laik kreizi ənd let jərself ɡou, let jərself ɡou
sei fək it bifɔr wi kik ðə bʌkət
laifs tu šɔrt tə nɑt ɡou fər brouk
sou evribɑdi, evribɑdi ɡou bərsərk šeik jər bɑdi

<[scratch]>

<[verse> θri: <]>
ənd ðei sei ðət lʌv z pauərfəl əz kɑf sərəp in stairəfom
ɔl ai nou z ai fel əslip ənd wouk ʌp in ðət mɑnti kɑrlou
wiθ ði ʌɡli kɑdišen
ləmɑr, ou sɑri jou, wi dən bouθ set ðə bɑr lou
fɑr əz hɑrd drʌɡz ər ðou, ðæts ðə pæst
bət ai dən did ənəf koudin tə nɑk fjučər intu təmɑrou
ənd ɡərl, ai eint ɡɑt nou mʌni tə bɑrou
bət ai əm traiiŋ tə faind ə wei tə ɡet ju <a-loan> kɑr nout
ou, mɑršəl mæðərz
šit hed wiθ ə pɑti mauθ, ɡet ðə bɑr əv soup lɑðəd
<kangols> ənd <car-heart-less> kɑrɡoz
ɡərl jər fiksiŋ tə ɡet jər hɑrt brouk
dount bi əbsərd, mæm, ju <birdbrain> beibi
ai eint kɒld enibədi beibi sins bərdmæn, ənles jər ə swɑlou
wərd, rik? wərd mæn ju hərd, bət dount ɡet diskəriǰd ɡərl
ðis iz jər ǰæm, ənles ju ɡɑt tou ǰæm

<[bridge> <+> huk <+> huk <ii]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!