Best I Ever Had-Drake-Pronunciación Letra Traducción y Video

Best I Ever Had-Drake-MÚSICA PARA APRENDER INGLÉS

DRAKE LYRICS
“Best I Ever Had”

You know a lot of girls be…thinking my songs about them, but
This is not to get confused, this ones for you…

[Chorus:]
Baby you’re my everything, you’re all I ever wanted
We could do it real big, bigger than you ever done it

You be up on everything, other hoes ain’t ever on it
I want this forever, I swear I could spend whatever on it
Cause she hold me down every time I hit her up
When I get right I promise that we gone live it up
She make me beg for it, till she give it up
And I say the same thing every single time
I say…
You the fuckin’ best [x4]
You the best I ever had,
Best I ever had [x3]
I say you the fuckin’…

Know you gotta roommate,
Call me when there’s no one there,
Put the key under the mat and you know I be over there (Eeeup)
I be over there, shawty I be over there
I be hittin’ all the spots that you ain’t even know was there
And you don’t even have to ask twice,
You could have my heart, or we could share it like the last slice
Always felt like you were so accustomed to the fast life
Have a nigga thinking that he met you in a past life
Sweat pants, hair tied, chillin’ with no make-up on
That’s when you’re the prettiest, I hope that you don’t take it wrong
You don’t even trip when friends say you ain’t bringing Drake along
You know that I’m working I be there soon as I make it home
And she a patient in my waiting room,
Never pay attention to the rumours and what they assume
And until em’ girls prove it, I’m the one that never get confused wit

‘cause…

[Chorus]

Sex, love, pain, baby I be on that Tank shit,
Buzz so big, I could probably sell a blank disk
Play my album, drop bitches will buy it for the picture
And niggas will buy two and claim they got it for they sister
Magazine paper girl but money ain’t the issue
They bring dinner to my room and ask me to initial
She call me the referee cause I be so official
My shirt ain’t got no stripes but I can make your pussy whistle
Like the Andy Griffith theme song,
And who told you to put them jeans on
Double cup love, you’re the one I lean on
Feeling for a fix, than you should really get your fiend on
Yeah, just know my condo is the crack spot
Every single show she out there reppin’ like a mascot
Get it from the back and make ya fuckin’ bra strap pop
All up in your slot till a nigga hit the jack pot

Baby you’re my everything, you’re all I ever wanted
We could do it real big, bigger than you ever done it
You be up on everything, other hoes ain’t ever on it
I want this forever, I swear I could spend whatever on it
Cause she hold me down every time I hit her up
When I get right I promise that we gone live it up
She make me beg for it, till she give it up
And I say the same thing every single time
I say…
You the fuckin’ best [x4]
You the best I ever had,
Best I ever had [x3]
I say…
You the fuckin’ best [x4]
You the best I ever had,
Best I ever had [x3]

Uhh, ah yea
See this the type of joint you gotta dedicate to somebody
Just make sure they that special somebody
Young Money
You know who you are, I got ya

#Pronunciación de Nivel Intermedio

dreik liriks
best ai evᵊr hæd

ju nou ə lɑt əv ɡərlz bi… θiŋkiŋ mai sɒŋz əbaut ðəm, bʌt
ðis iz nɑt tə ɡet kənfjuzd, ðis wʌnz fər ju…

<[chorus>: <]>
beibi jər mai evriθiŋ, jər ɔl ai evᵊr wɒntəd
wi kəd də it riəl biɡ, biɡər ðən ju evᵊr dən it
ju bi ʌp ɑn evriθiŋ, ʌðᵊr houz eint evᵊr ɑn it
ai wɑnt ðis fərevər, ai swer ai kəd spend hwʌtevᵊr ɑn it
kəz ši hould mi daun evri taim ai hit hər ʌp
hwen ai ɡet rait ai prɑməs ðət wi ɡɒn laiv it ʌp
ši meik mi beɡ fər it, til ši ɡiv it ʌp
ənd ai sei ðə seim θiŋ evri siŋɡəl taim
ai sei…
ju ðə <fuckin> best <[x4]>
ju ðə best ai evᵊr hæd,
best ai evᵊr həd <[x3]>
ai sei ju ðə <fuckin>…

nou ju ɡɑtə rumet,
kɒl mi hwen ðerz nou wʌn ðer,
put ðə ki ʌndᵊr ðə mæt ənd ju nou ai bi ouvᵊr ðər <eeeup>
ai bi ouvᵊr ðer, <shawty> ai bi ouvᵊr ðer
ai bi <hittin> ɔl ðə spɑts ðət ju eint ivən nou wəz ðer
ənd ju dount ivən həv tə æsk twais,
ju kəd həv mai hɑrt, ɔr wi kəd šer it laik ðə læst slais
ɔlweiz felt laik ju wər sou əkəstəmd tə ðə fæst laif
həv ə <nigga> θiŋkiŋ ðət hi met ju in ə pæst laif
swet pænts, her taid, <chillin> wiθ nou meikʌp ɑn
ðæts hwen jər ðə pritiəst, ai houp ðət ju dount teik it rɒŋ
ju dount ivən trip hwen frendz sei ju eint briŋiŋ dreik əlɔŋ
ju nou ðət aim wərkiŋ ai bi ðər sun əz ai meik it houm
ənd ši ə peišənt in mai weitiŋ rum,
nevər pei ətenšən tə ðə rumərz ənd hwʌt ðei əsum
ənd ʌntil <em> ɡərlz pruv it, aim ðə wʌn ðət nevər ɡet kənfjuzd wit

kəz…

<[chorus]>

seks, lʌv, pein, beibi ai bi ɑn ðət tæŋk šit,
bəz sou biɡ, ai kəd prɑbəbli sel ə blæŋk disk
plei mai ælbəm, drɑp bičəz wəl bai it fər ðə pikčər
ənd <niggas> wəl bai tu ənd kleim ðei ɡɑt it fər ðei sistər
mæɡəzin peipər ɡərl bət mʌni eint ði išu
ðei briŋ dinər tə mai rum ənd æsk mi tə inišəl
ši kɒl mi ðə refəri kəz ai bi sou əfišəl
mai šərt eint ɡɑt nou straips bət ai kən meik jər pusi wisəl
laik ði ændi ɡrifiθ θim sɒŋ,
ənd hu tould ju tə put ðəm ǰinz ɑn
dʌbəl kʌp lʌv, jər ðə wʌn ai lin ɑn
filiŋ fər ə fiks, ðən ju šəd rili ɡet jər find ɑn
jæ, ǰəst nou mai kɑndou z ðə kræk spɑt
evri siŋɡəl šou ši aut ðər <reppin> laik ə mæskɑt
ɡet it frəm ðə bæk ənd meik jɑ <fuckin> brɑ stræp pɑp
ɔl ʌp in jər slɑt til ə <nigga> hit ðə ǰæk pɑt

beibi jər mai evriθiŋ, jər ɔl ai evᵊr wɒntəd
wi kəd də it riəl biɡ, biɡər ðən ju evᵊr dən it
ju bi ʌp ɑn evriθiŋ, ʌðᵊr houz eint evᵊr ɑn it
ai wɑnt ðis fərevər, ai swer ai kəd spend hwʌtevᵊr ɑn it
kəz ši hould mi daun evri taim ai hit hər ʌp
hwen ai ɡet rait ai prɑməs ðət wi ɡɒn laiv it ʌp
ši meik mi beɡ fər it, til ši ɡiv it ʌp
ənd ai sei ðə seim θiŋ evri siŋɡəl taim
ai sei…
ju ðə <fuckin> best <[x4]>
ju ðə best ai evᵊr hæd,
best ai evᵊr həd <[x3]>
ai sei…
ju ðə <fuckin> best <[x4]>
ju ðə best ai evᵊr hæd,
best ai evᵊr həd <[x3]>

ə, ɑ jei
si ðis ðə taip əv ǰɔint ju ɡɑtə dedəket tə sʌmbɑdi
ǰəst meik šur ðei ðət spešəl sʌmbɑdi
jəŋ mʌni
ju nou hu ju ɑr, ai ɡɑt jɑ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!