pronunciaciones

Better Man-Pearl Jam-Pronunciación Letra Traducción

Better Man-Pearl Jam-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Pearl Jam Lyrics
“Better Man”

Waitin’, watchin’ the clock, it’s four o’clock, it’s got to stop
Tell him, take no more, she practices her speech
As he opens the door, she rolls over…
Pretends to sleep as he looks her over

She lies and says she’s in love with him, can’t find a better man…
She dreams in color, she dreams in red, can’t find a better man…
Can’t find a better man
Can’t find a better man
Ohh…

Talkin’ to herself, there’s no one else who needs to know…
She tells herself, oh…
Memories back when she was bold and strong
And waiting for the world to come along…
Swears she knew it, now she swears he’s gone

She lies and says she’s in love with him, can’t find a better man…
She dreams in color, she dreams in red, can’t find a better man…
She lies and says she still loves him, can’t find a better man…
She dreams in color, she dreams in red, can’t find a better man…
Can’t find a better man
Can’t find a better man
Yeah…

She loved him, yeah… she don’t want to leave this way
She feeds him, yeah… that’s why she’ll be back again

Can’t find a better man
Can’t find a better man
Can’t find a better man
Can’t find a better… man…

#Pronunciación

pərl ǰæm liriks
betər mæn

<waitin>, <watchin> ðə klɑk, its fɔr əklɑk, its ɡɑt tə stɑp
tel im, teik nou mɔr, ši præktisəz hər spič
əz hi oupənz ðə dɔr, ši roulz ouvᵊr…
pritendz tə slip əz hi luks hər ouvᵊr

ši laiz ənd sez šiz in lʌv wiθ im, kænt faind ə betər mæn…
ši drimz in kʌlər, ši drimz in red, kænt faind ə betər mæn…
kænt faind ə betər mæn
kænt faind ə betər mæn
<ohh>…

tɑkən tə hərself, ðerz nou wʌn els hu nidz tə nou…
ši telz hərself, ou…
meməriz bæk hwen ši wəz bould ənd strɒŋ
ənd weitiŋ fər ðə wərld tə kəm əlɔŋ…
swerz ši nu it, nau ši swerz hiz ɡɒn

ši laiz ənd sez šiz in lʌv wiθ im, kænt faind ə betər mæn…
ši drimz in kʌlər, ši drimz in red, kænt faind ə betər mæn…
ši laiz ənd sez ši stil lʌvz im, kænt faind ə betər mæn…
ši drimz in kʌlər, ši drimz in red, kænt faind ə betər mæn…
kænt faind ə betər mæn
kænt faind ə betər mæn
jæ…

ši lʌvd im, jæ… ši dount wɑnt tə liv ðis wei
ši fidz im, jæ… ðæts wai šil bi bæk əɡen

kænt faind ə betər mæn
kænt faind ə betər mæn
kænt faind ə betər mæn
kænt faind ə betər… mæn…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!