como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Beyoncé – Hold Up-Pronunciación Letra y Video

Beyoncé – Hold Up-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

BEYONCE KNOWLES LYRICS
“Hold Up”

Hold up, they don’t love you like I love you
Slow down, they don’t love you like I love you
Back up, they don’t love you like I love you
Step down, they don’t love you like I love you
Can’t you see there’s no other man above you?
What a wicked way to treat the girl that loves you
Hold up, they don’t love you like I love you
Oh, down, they don’t love you like I love you

Something don’t feel right
Because it ain’t right
Especially comin’ up after midnight
I smell your secret, and I’m not too perfect
To ever feel this worthless
How did it come down to this?
Scrolling through your call list
I don’t wanna lose my pride, but I’m a fuck me up a bitch
Know that I kept it sexy, and know I kept it fun
There’s something that I’m missing, maybe my head for one

What’s worse, lookin’ jealous or crazy, jealous or crazy?
Or like being walked all over lately, walked all over lately
I’d rather be crazy

Hold up, they don’t love you like I love you
Slow down, they don’t love you like I love you
Back up, they don’t love you like I love you
Step down, they don’t love you like I love you
Can’t you see there’s no other man above you?
What a wicked way to treat the girl that loves you
Hold up, they don’t love you like I love you
Slow down, they don’t love you like I love you

Let’s imagine for a moment that you never made a name for yourself
Or mastered wealth, they had you labeled as a king
Never made it out the cage, still out there movin’ in them streets
Never had the baddest woman in the game up in your sheets
Would they be down to ride?
No, they used to hide from you, lie to you
But y’all know we were made for each other
So I find you and hold you down
Me sing say

Hold up, they don’t love you like I love you
Slow down, they don’t love you like I love you
Back up, they don’t love you like I love you
Step down, they don’t love you like I love you
Can’t you see there’s no other man above you?
What a wicked way to treat the girl that loves you
Hold up, they don’t love you like I love you
Slow down, they don’t love you like I love you

Oh it is such a shame
You let this good love go to waste
I always keep the top tier, 5 star
Backseat lovin’ in the car
Like make that wood, like make that wood
Holly like a boulevard

What’s worse, lookin’ jealous or crazy, jealous or crazy?
Or like being walked all over lately, walked all over lately
I’d rather be crazy

Hold up, they don’t love you like I love you
Slow down, they don’t love you like I love you
Back up, they don’t love you like I love you
Step down, they don’t love you like I love you
Can’t you see there’s no other man above you?
What a wicked way to treat the girl that loves you
Hold up, they don’t love you like I love you
Oh, down, they don’t love you like I love you

I hop up out the bed and get my swag on
I look in the mirror, say, “What’s up?”
What’s up, what’s up, what’s up
I hop up out the bed and get my swag on
I look in the mirror, say, “What’s up?”
What’s up, what’s up, what’s up

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<beyonce> nolz liriks
hould ʌp

hould ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
slou daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
bæk ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
step daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
kænt ju si ðerz nou ʌðᵊr mæn əbʌv ju?
hwʌt ə wikəd wei tə trit ðə ɡərl ðət lʌvz ju
hould ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
ou, daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju

sʌmθiŋ dount fil rait
bikɒz it eint rait
əspešəli <comin> ʌp æftər midnait
ai smel jər sikrət, ənd aim nɑt tu pərfekt
tə evᵊr fil ðis wərθləs
hau did it kəm daun tə ðis?
skrouliŋ θru jər kɒl list
ai dount wɑnə luz mai praid, bət aim ə fək mi ʌp ə bič
nou ðət ai kept it seksi, ənd nou ai kept it fən
ðerz sʌmθiŋ ðət aim misiŋ, meibi mai hed fər wʌn

hwʌts wərs, <lookin> ǰeləs ɔr kreizi, ǰeləs ɔr kreizi?
ɔr laik biiŋ wɔkt ɔl ouvᵊr leitli, wɔkt ɔl ouvᵊr leitli
aid ræðər bi kreizi

hould ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
slou daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
bæk ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
step daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
kænt ju si ðerz nou ʌðᵊr mæn əbʌv ju?
hwʌt ə wikəd wei tə trit ðə ɡərl ðət lʌvz ju
hould ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
slou daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju

lets imæǰən fər ə moumənt ðət ju nevər meid ə neim fər jərself
ɔr mæstərd welθ, ðei həd ju leibəld əz ə kiŋ
nevər meid it aut ðə keiǰ, stil aut ðər <movin> in ðəm strits
nevər həd ðə <baddest> wumən in ðə ɡeim ʌp in jər šits
wud ðei bi daun tə raid?
nou, ðei just tə haid frəm ju, lai tə ju
bət jɒl nou wi wər meid fər ič ʌðᵊr
sou ai faind ju ənd hould ju daun
mi siŋ sei

hould ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
slou daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
bæk ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
step daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
kænt ju si ðerz nou ʌðᵊr mæn əbʌv ju?
hwʌt ə wikəd wei tə trit ðə ɡərl ðət lʌvz ju
hould ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
slou daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju

ou it s səč ə šeim
ju let ðis ɡud lʌv ɡou tə weist
ai ɔlweiz kip ðə tɑp tir, faiv stɑr
bæksit lovin in ðə kɑr
laik meik ðət wud, laik meik ðət wud
hɑli laik ə buləvɑrd

hwʌts wərs, <lookin> ǰeləs ɔr kreizi, ǰeləs ɔr kreizi?
ɔr laik biiŋ wɔkt ɔl ouvᵊr leitli, wɔkt ɔl ouvᵊr leitli
aid ræðər bi kreizi

hould ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
slou daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
bæk ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
step daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
kænt ju si ðerz nou ʌðᵊr mæn əbʌv ju?
hwʌt ə wikəd wei tə trit ðə ɡərl ðət lʌvz ju
hould ʌp, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju
ou, daun, ðei dount lʌv ju laik ai lʌv ju

ai hɑp ʌp aut ðə bed ənd ɡet mai swæɡ ɑn
ai luk in ðə mirər, sei, hwʌts ʌp?
hwʌts ʌp, hwʌts ʌp, hwʌts ʌp
ai hɑp ʌp aut ðə bed ənd ɡet mai swæɡ ɑn
ai luk in ðə mirər, sei, hwʌts ʌp?
hwʌts ʌp, hwʌts ʌp, hwʌts ʌp

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!