aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Billie Eilish – everything I wanted- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Billie Eilish – everything I wanted- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Billie Eilish Lyrics
“Everything I Wanted”


I had a dream
I got everything I wanted
Not what you’d think
And if I’m being honest

It might have been a nightmare
To anyone who might care

Thought I could fly
So I stepped off the golden
Nobody cried
Nobody even noticed

I saw them standing right there
Kinda thought they might care

I had a dream
I got everything I wanted
But when I wake up, I see
You with me

And you say
As long as I’m here
No one can hurt you
Don’t wanna lie here
But you can learn to
If I could change the way that you see yourself
You wouldn’t wonder why you hear
“They don’t deserve you”

I tried to scream
But my head was under water
They called me weak
Like I’m not just somebody’s daughter

Could’ve been a nightmare
But it felt like they were right there
And it feels like yesterday was a year ago
But I don’t wanna let anybody know
‘Cause everybody wants something from me now
And I don’t wanna let ‘em down

I had a dream
I got everything I wanted
But when I wake up, I see
You with me

And you say
As long as I’m here
No one can hurt you
Don’t wanna lie here
But you can learn to
If I could change the way that you see yourself
You wouldn’t wonder why you hear
“They don’t deserve you”

If I knew it all then, would I do it again?
Would I do it again?
If they knew what they said would go straight to my head
What would they say instead?

If I knew it all then, would I do it again?
Would I do it again?
If they knew what they said would go straight to my head
What would they say instead?

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

bili <eilish> liriks
evriθiŋ ai wɒntəd

ai həd ə drim
ai ɡɑt evriθiŋ ai wɒntəd
nɑt hwʌt jud θiŋk
ənd if aim biiŋ ɑnəst

it mait əv bin ə naitmer
tə eniwʌn hu mait ker

θɔt ai kəd flai
sou ai stept ɒf ðə ɡouldən
noubədi kraid
noubədi ivən noutist

ai sɔ ðəm stændiŋ rait ðer
kində θɔt ðei mait ker

ai həd ə drim
ai ɡɑt evriθiŋ ai wɒntəd
bət hwen ai weik ʌp, ai si
ju wiθ mi

ənd ju sei
əz lɔŋ əz aim hiər
nou wʌn kən hərt ju
dount wɑnə lai hiər
bət ju kən lərn tu
if ai kəd čeinǰ ðə wei ðət ju si jərself
ju wudənt wʌndər wai ju hir
ðei dount dəzərv ju

ai traid tə skrim
bət mai hed wəz ʌndᵊr wɒtər
ðei kɒld mi wik
laik aim nɑt ǰəst səmbɑdi dɒtər

kudəv bin ə naitmer
bət it felt laik ðei wər rait ðer
ənd it filz laik jestᵊrdi wəz ə jiᵊr əɡou
bət ai dount wɑnə let enibədi nou
kəz evribɑdi wɑnts sʌmθiŋ frəm mi nau
ənd ai dount wɑnə let <em> daun

ai həd ə drim
ai ɡɑt evriθiŋ ai wɒntəd
bət hwen ai weik ʌp, ai si
ju wiθ mi

ənd ju sei
əz lɔŋ əz aim hiər
nou wʌn kən hərt ju
dount wɑnə lai hiər
bət ju kən lərn tu
if ai kəd čeinǰ ðə wei ðət ju si jərself
ju wudənt wʌndər wai ju hir
ðei dount dəzərv ju

if ai nu it ɔl ðen, wud ai də it əɡen?
wud ai də it əɡen?
if ðei nu hwʌt ðei sed wud ɡou streit tə mai hed
hwʌt wud ðei sei insted?

if ai nu it ɔl ðen, wud ai də it əɡen?
wud ai də it əɡen?
if ðei nu hwʌt ðei sed wud ɡou streit tə mai hed
hwʌt wud ðei sei insted?

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!