aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Billy Joel-Uptown Girl-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Billy Joel-Uptown Girl-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Uptown Girl”

Uptown girl
She’s been living in her uptown world
I bet she never had a backstreet guy
I bet her mama never told her why

I’m gonna try for an uptown girl
She’s been living in her white bread world
As long as anyone with hot blood can
And now she’s looking for a downtown man
That’s what I am

And when she knows what
She wants from her time
And when she wakes up
And makes up her mind

She’ll see I’m not so tough
Just because
I’m in love with an uptown girl

You know I’ve seen her in her uptown world
She’s getting tired of her high class toys
And all her presents from her uptown boys
She’s got a choice

Uptown girl
You know I can’t afford to buy her pearls
But maybe someday when my ship comes in
She’ll understand what kind of guy I’ve been
And then I’ll win

And when she’s walking
She’s looking so fine
And when she’s talking
She’ll say that she’s mine

She’ll say I’m not so tough
Just because
I’m in love
With an uptown girl

She’s been living in her white bread world
As long as anyone with hot blood can
And now she’s looking for a downtown man
That’s what I am

Uptown girl
She’s my uptown girl
You know I’m in love
With an uptown girl
My uptown girl
You know I’m in love
With an uptown girl
My uptown girl

ʌptaun ɡərl

ʌptaun ɡərl
šiz bin liviŋ in hər ʌptaun wərld
ai bet ši nevər həd ə bækstrit ɡai
ai bet hər mɑmə nevər tould hər wai

aim ɡɑnə trai fər ən ʌptaun ɡərl
šiz bin liviŋ in hər wait bred wərld
əz lɔŋ əz eniwʌn wiθ hɑt bləd kæn
ənd nau šiz lukiŋ fər ə dauntaun mæn
ðæts hwʌt ai æm

ənd hwen ši nouz hwʌt
ši wɑnts frəm hər taim
ənd hwen ši weiks ʌp
ənd meiks ʌp hər maind

šil si aim nɑt sou təf
ǰəst bikɒz
aim in lʌv wiθ ən ʌptaun ɡərl

ju nou aiv sin hər in hər ʌptaun wərld
šiz ɡetiŋ taiərd əv hər hai klæs tɔiz
ənd ɔl hər prezənts frəm hər ʌptaun bɔiz
šiz ɡɑt ə čɔis

ʌptaun ɡərl
ju nou ai kænt əfɔrd tə bai hər pərlz
bət meibi sʌmde hwen mai šip kəmz in
šil ʌndərstænd hwʌt kaind əv ɡai aiv bin
ənd ðen ail win

ənd hwen šiz wɔkiŋ
šiz lukiŋ sou fain
ənd hwen šiz tɔkiŋ
šil sei ðət šiz main

šil sei aim nɑt sou təf
ǰəst bikɒz
aim in lʌv
wiθ ən ʌptaun ɡərl

šiz bin liviŋ in hər wait bred wərld
əz lɔŋ əz eniwʌn wiθ hɑt bləd kæn
ənd nau šiz lukiŋ fər ə dauntaun mæn
ðæts hwʌt ai æm

ʌptaun ɡərl
šiz mai ʌptaun ɡərl
ju nou aim in lʌv
wiθ ən ʌptaun ɡərl
mai ʌptaun ɡərl
ju nou aim in lʌv
wiθ ən ʌptaun ɡərl
mai ʌptaun ɡərl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!