pronunciaciones

The Black Eyed Peas-The Time-Dirty Bit-Pronunciación Letra Traducción y Video

The Black Eyed Peas-The Time-Dirty Bit-Como Aprender a Cantarla

BLACK EYED PEAS LYRICS
“The Time (The Dirty Bit)”

(This is international)
(Big mega radio smasher)

[Will.I.am:]
I had the time of my life
And I never felt this way before
And I swear this is true
And I owe it all to you

[Fergie:]
Oh I had the time of my life
And I never felt this way before
And I swear this is true
And I owe it all to you-y-y-y-y-yy-y-y-y

… dirty bit
… dirty bit

[Will.I.am:]
I-I came up in here to rock
Light a fire make it hot
I don’t wanna take no pictures
I just wanna take some shots so
Come on let’s go
Let’s lose control
Let’s do it all night
‘Till we can do it no more
People rock it to the sound
Turn it up and watch it pound
We gon’ rock it to the top
‘Till the roof come burning down
Yea it’s hot in here
The temperature
Has got these ladies gettin’ freakier

[Fergie:]
I got freaky, freaky, baby
I was chillin with my ladies
I didn’t come to get boji
I come here to get crazy
I was born to get wild
That’s my style
If you didn’t know that,
Well baby now you know now,

[Chorus:]
‘Cause I’m
Havin’
A good time with you
I’m tellin’ you

[Will.I.am:]
I had the time of my life
And I never felt this way before
And I swear this is true
And I owe it all to you

[Fergie:]
Oh I had the time of my life
And I never felt this way before
And I swear this is true
And I owe it all to you y-y-y-y-y-y-y-y-y

… dirty bit
… dirty bit

[Apl.de.ap:]
A-All these girls they like my swagger
They callin me Mick Jagger
I be rollin like a stone
Jet setter, Jet lagger
We ain’t messin’ with no maggots
Messin’ with the baddest
Chicks in the club
Honey what’s up
Mirror, mirror on the wall
Who’s the baddest of them all
It’s gotta be the apl
I’m the mac daddy, ya’ll
Haters better step back
Ladies don’t load you’re act
I’m the party application rock it just like that

(This is international)
(Big mega radio smasher)

[Chorus:]
‘Cause I’m
Havin’
A good time with you
I’m tellin’ you

[Will.I.am:]
I-I-I-I’v had the time of my li-I-fe
And I never felt this way before-fore
And I swear-wear this is true ue-ue-ue
And I owe it all to you

[Fergie:]
Oh I-I-I I’v had the time of my li-I-fe
And I never felt this way before-fore
And I swear-wear this is true-ue-ue-ue
And I owe it all to you

[Will.I.am:]
I-I-I-I-I had the time of my li-I-fe
And I never felt this way before-fore
And I swear-wear this is true-ue-ue-ue
And I owe it all to you

[Fergie:]
Oh I-I-I-I’v had the time of my li-I-fe
And I never felt this way before-fore
And I swear-wear this is true-ue-ue-ue
And I owe it all to you

… dirty bit

#Pronunciación de Nivel Avanzado

blæk aid piz liriks
ðə taim ðə dərti bit

ðis iz intᵊrnæšənəl
biɡ meɡə reidiou smæšər

<[will>. ai. æm: <]>
ai həd ðə taim əv mai laif
ənd ai nevər felt ðis wei bifɔr
ənd ai swer ðis iz tru
ənd ai ou it ɔl tə ju

<[fergie>: <]>
ou ai həd ðə taim əv mai laif
ənd ai nevər felt ðis wei bifɔr
ənd ai swer ðis iz tru
ənd ai ou it ɔl tə <you-y-y-y-y-yy-y-y-y>

… dərti bit
… dərti bit

<[will>. ai. æm: <]>
tu keim ʌp in hiər tə rɑk
lait ə faiər meik it hɑt
ai dount wɑnə teik nou pikčərz
ai ǰəst wɑnə teik səm šɑts sou
kəm ɑn lets ɡou
lets luz kəntroul
lets də it ɔl nait
til wi kən də it nou mɔr
pipəl rɑk it tə ðə saund
tərn it ʌp ənd wɑč it paund
wi <gon> rɑk it tə ðə tɑp
til ðə ruf kəm bərniŋ daun
jei its hɑt in hiər
ðə temprəčər
həz ɡɑt ðiz leidiz <gettin> frikiər

<[fergie>: <]>
ai ɡɑt friki, friki, beibi
ai wəz <chillin> wiθ mai leidiz
ai didənt kəm tə ɡet <boji>
ai kəm hiər tə ɡet kreizi
ai wəz bɔrn tə ɡet waild
ðæts mai stail
if ju didənt nou ðæt,
wel beibi nau ju nou nau,

<[chorus>: <]>
kəz aim
<havin>
ə ɡud taim wiθ ju
aim <tellin> ju

<[will>. ai. æm: <]>
ai həd ðə taim əv mai laif
ənd ai nevər felt ðis wei bifɔr
ənd ai swer ðis iz tru
ənd ai ou it ɔl tə ju

<[fergie>: <]>
ou ai həd ðə taim əv mai laif
ənd ai nevər felt ðis wei bifɔr
ənd ai swer ðis iz tru
ənd ai ou it ɔl tə ju <y-y-y-y-y-y-y-y-y>

… dərti bit
… dərti bit

<[apl>. di. <ap>: <]>
<a-all> ðiz ɡərlz ðei laik mai swæɡər
ðei <callin> mi mik ǰæɡər
ai bi rɑlin laik ə stoun
ǰet setər, ǰet <lagger>
wi eint <messin> wiθ nou mæɡəts
<messin> wiθ ðə <baddest>
čiks in ðə kləb
hʌni hwʌts ʌp
mirər, mirər ɑn ðə wɒl
huz ðə <baddest> əv ðəm ɔl
its ɡɑtə bi ðə <apl>
aim ðə mæk dædi, jɑl
heitərz betər step bæk
leidiz dount loud jər ækt
aim ðə pɑrti æpləkeišən rɑk it ǰəst laik ðæt

ðis iz intᵊrnæšənəl
biɡ meɡə reidiou smæšər

<[chorus>: <]>
kəz aim
<havin>
ə ɡud taim wiθ ju
aim <tellin> ju

<[will>. ai. æm: <]>
<i-i-i-iv> həd ðə taim əv mai <li-i-fe>
ənd ai nevər felt ðis wei <before-fore>
ənd ai <swear-wear> ðis iz tru <ue-ue-ue>
ənd ai ou it ɔl tə ju

<[fergie>: <]>
ou θri <iv> həd ðə taim əv mai <li-i-fe>
ənd ai nevər felt ðis wei <before-fore>
ənd ai <swear-wear> ðis iz <true-ue-ue-ue>
ənd ai ou it ɔl tə ju

<[will>. ai. æm: <]>
<i-i-i-i-i> həd ðə taim əv mai <li-i-fe>
ənd ai nevər felt ðis wei <before-fore>
ənd ai <swear-wear> ðis iz <true-ue-ue-ue>
ənd ai ou it ɔl tə ju

<[fergie>: <]>
ou <i-i-i-iv> həd ðə taim əv mai <li-i-fe>
ənd ai nevər felt ðis wei <before-fore>
ənd ai <swear-wear> ðis iz <true-ue-ue-ue>
ənd ai ou it ɔl tə ju

… dərti bit

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!