Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Black Widow-Iggy Azalea-Rita Ora-Pronunciación Letra y Video

Black Widow-Iggy Azalea-Rita Ora-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

IGGY AZALEA LYRICS
“Black Widow”
(feat. Rita Ora)

[Hook — Rita Ora:]
I’m gonna love ya
Until you hate me
And I’m gonna show ya
What’s really crazy
You should’ve known better
Than to mess with me, honey
I’m gonna love ya, I’m gonna love ya
Gonna love ya, gonna love ya
Like a black widow, baby

[Iggy Azalea:]
This twisted cat and mouse game always starts the same
First we’re both down to play then somehow you go astray
We went from nothing to something, liking to loving
It was us against the world and now we just fucking
It’s like I loved you so much and now I just hate you
Feeling stupid for all the time that I gave you
I wanted all or nothing for us ain’t no place in between
Might, might be me believing what you say that you never mean
Like it’ll last forever but now forever ain’t as long
If it wasn’t for you I wouldn’t be stuck singing this song
You were different from my last but now you got it mirrored
And as it all plays out I see it couldn’t be clearer
Now sing

[Pre-Hook — Rita Ora:]
You used to be thirsty for me
But now you wanna be set free
This is the web, web that you weave
So baby now rest in peace (It’s all over with now)

[Hook — Rita Ora:]
I’m gonna love ya
Until you hate me (Right)
And I’m gonna show ya (Show ‘em what show ‘em what)
What’s really crazy
You should’ve known better
Than to mess with me, honey (it’s all over with now)
I’m gonna love ya, I’m gonna love ya
Gonna love ya, gonna love ya
Like a black widow, baby

Black, black widow, baby

[Iggy Azalea:]
I’m gonna l-l-l-love you until it hurts
Just to get you I’m doing whatever works
You’ve never met nobody
That’ll do you how I do ya
That will bring you to your knees
Praise Jesus hallelujah
I’m-a make you beg for it, plead for it
Till you feel like you breathe for it
Till you do any and everything for it
I want you to fiend for it
Wake up and dream for it
Till it’s got you gasping for air
And you lean for it
‘Till they have a CAT scan and check on your mind
And it’s nothing but me, on it (on it, on it, on it)
Now it’s me-time believe that
If it’s yours when you want it
I wouldn’t promise I need that
Till I’m everywhere that you be at
I can’t fall back go quick
Cause this here a fatal attraction so I take it all or I don’t want shit

[Pre-Hook — Rita Ora:]
You used to be thirsty for me (Right)
But now you wanna be set free
This is the web, web that you weave
So baby now rest in peace (It’s all over with now)

[Hook — Rita Ora:]
I’m gonna love ya
Until you hate me (Right)
And I’m gonna show ya (Show ‘em what show ‘em what)
What’s really crazy
You should’ve known better
Than to mess with me, honey
I’m gonna love ya, I’m gonna love ya
Gonna love ya, gonna love ya
Like a black widow, baby

Bl-bl-bla-black widow, baby

#Pronunciación de Nivel Básico

Aim gona lav ya
Antil yu jeit mi
An aim gona shou ya
Buats rili creizi
Yu shudav noun beder
Dan tu mes buit mi, jone
Aim gona lav ya, aim gona lav ya
Gona lav ya, gona lav ya
Laik a blak buidou, beibi
Dis tuisdet kat an maus geim olbueis estarts de seim
Ferst buir boz daun tu plei den somjau yu gou estrei
Bui buent from nozen tu somzen, laiken tu laven
Et buas as ageinst de buorl an nau bui yost faken
Its laik ai lavd yu so mach an nai ai yost jeit yu
Filen estiuped for ol de taim dad ai geiv yu
Ai buandet ol or nozen for as eint nou pleis in bituin
Maig, maig bi mi bilivin buat yu sei dad yu never min
Laik idel last forever bat nau forever eint as long
If it buasent for yu budent bi estak singen dis son
Yu buer difrent from mai last bat nau yu gadet mirrord
An as et ol pleis aut ai siet kudent bi clirer
Nau sin
Yu yusd tu ni zersti for mi
Bat nau yu buana bi set fri
Dis is de bueb, bueb dad yu buiv
So beibi nau rest in pis (Its ol ouver buit nau)
Aim gona lav ya
Antil yu jeit mi (raig)
An aim gona shou ya (shou em buat shou em buat)
Buats rili creizi
Yu shudav noun beder
Dan tu mes buit mi, jone (its ol ouver buit nau)
Aim gona lav ya, aim gona lav ya
Gona lav ya, gona lav ya
Laik a blak buidou, beibe
Blak, blak buidou, beibi
Aim gona la-la-la-lav yu antil et jorts
Yost tu get yu aim duen buadever buorks
Yuv never met noubadi
Dadel du yu jau ai du ya
Dad buil brain yu tu yor nis
Preis Yisus Jaleluya
Aim a meik yu beg for et, plid for et
Til yu du eni an ebrizen for et
Ai buant yu tu find for et
Bueik ap an drim for et
Til its gat yu geispen for eir
An yu lin for et
Til dei jav a kat esken an chek on yor maind
An its nozen bat mi, on et (on et, on et, on et)
Nau its mi taim biliv dad
If its yors buen yu buandet
Ai budent promis ai nid dad
Til aim ebribuer dad yu bi at
Ai kent fol bak gou kuik
Kos dis jir a feidal atrakshon so ai teiket ol or ai dont buant shet
Yu yusd tu ni zersti for mi (raig)
Bat nau yu buana bi set fri
Dis is de bueb, bueb dad yu buiv
So beibi nau rest in pis (Its ol ouver buit nau)
Aim gona lav ya
Antil yu jeit mi (raig)
An aim gona shou ya (shou em buat shou em buat)
Buats rili creizi
Yu shudav noun beder
Dan tu mes buit mi, jone
Aim gona lav ya, aim gona lav ya
Gona lav ya, gona lav ya
Laik a blak buidou, beibe
Bla-bla-bla-blak buidou, beibi

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<iggy> əzeiljə liriks
blæk widou
fit. ritə ɔrə

<[hook> ritə ɔrə: <]>
aim ɡɑnə lʌv jɑ
ʌntil ju heit mi
ənd aim ɡɑnə šou jɑ
hwʌts rili kreizi
ju šudəv noun betər
ðən tə mes wiθ mi, hʌni
aim ɡɑnə lʌv jɑ, aim ɡɑnə lʌv jɑ
ɡɑnə lʌv jɑ, ɡɑnə lʌv jɑ
laik ə blæk widou, beibi

<[iggy> əzeiljə: <]>
ðis twistəd kæt ənd maus ɡeim ɔlweiz stɑrts ðə seim
fərst wir bouθ daun tə plei ðen sʌmhɑw ju ɡou əstrei
wi went frəm nʌθiŋ tə sʌmθiŋ, laikiŋ tə lʌviŋ
it wəz əz əɡenst ðə wərld ənd nau wi ǰəst fʌkiŋ
its laik ai lʌvd ju sou mʌč ənd nau ai ǰəst heit ju
filiŋ stupəd fər ɔl ðə taim ðət ai ɡeiv ju
ai wɒntəd ɔl ɔr nʌθiŋ fər əz eint nou pleis in bitwin
mait, mait bi mi bəliviŋ hwʌt ju sei ðət ju nevər min
laik itəl læst fərevər bət nau fərevər eint əz lɔŋ
if it wɑzənt fər ju ai wudənt bi stək siŋiŋ ðis sɒŋ
ju wər difərənt frəm mai læst bət nau ju ɡɑt it mirərd
ənd əz it ɔl pleiz aut ai si it kudənt bi klirər
nau siŋ

<[pre-hook> ritə ɔrə: <]>
ju just tə bi θərsti fər mi
bət nau ju wɑnə bi set fri
ðis iz ðə web, web ðət ju wiv
sou beibi nau rest in pis its ɔl ouvᵊr wiθ nau

<[hook> ritə ɔrə: <]>
aim ɡɑnə lʌv jɑ
ʌntil ju heit mi rait
ənd aim ɡɑnə šou jɑ šou <em> hwʌt šou <em> hwʌt
hwʌts rili kreizi
ju šudəv noun betər
ðən tə mes wiθ mi, hʌni its ɔl ouvᵊr wiθ nau
aim ɡɑnə lʌv jɑ, aim ɡɑnə lʌv jɑ
ɡɑnə lʌv jɑ, ɡɑnə lʌv jɑ
laik ə blæk widou, beibi

blæk, blæk widou, beibi

<[iggy> əzeiljə: <]>
aim ɡɑnə <l-l-l-love> ju ʌntil it hərts
ǰəst tə ɡet ju aim duiŋ hwʌtevᵊr wərks
juv nevər met noubədi
ðætəl də ju hau ai də jɑ
ðət wəl briŋ ju tə jər niz
preiz ǰizəs hæləlujə
<im-a> meik ju beɡ fər it, plid fər it
til ju fil laik ju brið fər it
til ju də eni ənd evriθiŋ fər it
ai wɑnt ju tə find fər it
weik ʌp ənd drim fər it
til its ɡɑt ju ɡæspiŋ fər er
ənd ju lin fər it
til ðei həv ə kæt skæn ənd ček ɑn jər maind
ənd its nʌθiŋ bət mi, ɑn it ɑn it, ɑn it, ɑn it
nau its <me-time> bəliv ðæt
if its jurz hwen ju wɑnt it
ai wudənt prɑməs ai nid ðæt
til aim evriwer ðət ju bi æt
ai kænt fɑl bæk ɡou kwik
kəz ðis hiər ə feitəl ətrækšən sou ai teik it ɔl ɔr ai dount wɑnt šit

<[pre-hook> ritə ɔrə: <]>
ju just tə bi θərsti fər mi rait
bət nau ju wɑnə bi set fri
ðis iz ðə web, web ðət ju wiv
sou beibi nau rest in pis its ɔl ouvᵊr wiθ nau

<[hook> ritə ɔrə: <]>
aim ɡɑnə lʌv jɑ
ʌntil ju heit mi rait
ənd aim ɡɑnə šou jɑ šou <em> hwʌt šou <em> hwʌt
hwʌts rili kreizi
ju šudəv noun betər
ðən tə mes wiθ mi, hʌni
aim ɡɑnə lʌv jɑ, aim ɡɑnə lʌv jɑ
ɡɑnə lʌv jɑ, ɡɑnə lʌv jɑ
laik ə blæk widou, beibi

<bl-bl-bla-black> widou, beibi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!