Blackstreet-No Diggity-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Blackstreet-No Diggity-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“No Diggity”
(feat. Dr. Dre)

You know what
I like the playettes
No diggity, no doubt, uh
Play on playette
Play on playette
Yo Dre, drop the verse

[Dr. Dre:]
It’s going down, fade to Blackstreet
The homies got RB, collab’ creations
Bump like Acne, no doubt
I put it down, never slouch
As long as my credit can vouch
A dog couldn’t catch me straight up
Tell me who can stop when Dre making moves
Attracting honeys like a magnet
Giving ‘em eargasms with my mellow accent
Still moving this flavour
With the homies Blackstreet and Teddy
The original rump shakers

Shorty get down, good Lord
Baby got ‘em open all over town
Strictly biz, you don’t play around
Cover much ground, got game by the pound
Getting paid is a forte
Each and every day, true player way
I can’t get her out of my mind
(Well)
I think about the girl all the time (well, well)

East side to the west side
Pushing phat rides, it’s no surprise
She got tricks in the stash
Stacking up the cash
Fast when it comes to the gas
By no means average
She’s on when she’s got to have it
Baby, you’re a perfect ten, I wanna get in
Can I get down, so I can win

[Chorus x3:]
I like the way you work it
No diggity, I got to bag it up, bag it up

She’s got class and style
Street knowledge by the pound,
Baby never act wild
Very low key on the profile
Catching feelings is a no,
Let me tell you how it goes
Herb’s the word, spin’s the verb
Lovers it curves so freak what you heard
Rollin’ with the phatness
You don’t even know what the half is
You got to pay to play
Just for shorty, bang-bang, to look your way
I like the way you work it
Trumped tight, all day, every day
You’re blowing my mind, maybe in time
Baby, I can get you in my ride

[Chorus x4]

[Bridge:]
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo
Hey yo, that girl looks good
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo
Play on, play on playette
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo
You’re my kind of girl, no diggity
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo
Hey

[Queen Pen:]
Cause that’s my peeps and we rolls deep
Flying first class from New York City to Blackstreet
What you know about me, not a motherfucking thing
Cartier wooded frames sported by my shortie
As for me, icy gleaming pinky diamond ring
We be’s the baddest clique up on the scene
Ain’t you getting bored with these fake ass broads
I shows and proves, no doubt, I predicted so
Please excuse, if I come across rude
That’s just me
And that’s how a playette’s got to be
Stay kicking game with a capital G
Ask the peoples on my block, I’m as real as can be
Word is born, faking moves never been my thing
So, Teddy, pass the word to your nigga Chauncy
I’ll be sending a call, let’s say around 3: 30
Queen Pen and Blackstreet, it’s no diggity

[Chorus x4]

[Bridge]

Yeah, Come on
Jackie in full effect
Lisa in full effect
Nicky in full effect
Tomeka in full effect
Ladies in full effect
Ain’t nothing goin’ on but the rent
Yeah play on playette
Play on play on
Cause I like it
No diggity, no doubt, yeah
Blackstreet productions
We out, we out right
We out, we out

nou <diggity>
fit. dɒktᵊr. <dre>

ju nou hwʌt
ai laik ðə <playettes>
nou <diggity>, nou daut, ə
plei ɑn <playette>
plei ɑn <playette>
jou <dre>, drɑp ðə vərs

<[dr>. <dre>: <]>
its ɡouiŋ daun, feid tə <blackstreet>
ðə <homies> ɡɑt ɑrbi, <collab> krieišənz
bəmp laik ækni, nou daut
ai put it daun, nevər slauč
əz lɔŋ əz mai kredət kən vauč
ə dɔɡ kudənt kæč mi streit ʌp
tel mi hu kən stɑp hwen <dre> meikiŋ muvz
ətræktiŋ hʌniz laik ə mæɡnət
ɡiviŋ <em> <eargasms> wiθ mai melou əksent
stil muviŋ ðis fleivər
wiθ ðə <homies> <blackstreet> ənd tedi
ði əriǰənəl rəmp šeikərz

šɔrti ɡet daun, ɡud lɔrd
beibi ɡɑt <em> oupən ɔl ouvᵊr taun
striktli biz, ju dount plei əraund
kʌvər mʌč ɡraund, ɡɑt ɡeim bai ðə paund
ɡetiŋ peid z ə fɔrte
ič ənd evri dei, tru pleiᵊr wei
ai kænt ɡet hər aut əv mai maind
wel
ai θiŋk əbaut ðə ɡərl ɔl ðə taim wel, wel

ist said tə ðə west said
pušiŋ <phat> raidz, its nou sərpraiz
ši ɡɑt triks in ðə stæš
stækiŋ ʌp ðə kæš
fæst hwen it kəmz tə ðə ɡæs
bai nou minz ævəriǰ
šiz ɑn hwen šiz ɡɑt tə həv it
beibi, jər ə pərfekt ten, ai wɑnə ɡet in
kən ai ɡet daun, sou ai kən win

<[chorus> <x3>: <]>
ai laik ðə wei ju wərk it
nou <diggity>, ai ɡɑt tə bæɡ it ʌp, bæɡ it ʌp

šiz ɡɑt klæs ənd stail
strit nɑləǰ bai ðə paund,
beibi nevər ækt waild
veri lou ki ɑn ðə proufail
kæčiŋ filiŋz iz ə nou,
let mi tel ju hau it ɡouz
ərbz ðə wərd, spiniz ðə vərb
lʌvᵊrz it kərvz sou frik hwʌt ju hərd
rɑlin wiθ ðə <phatness>
ju dount ivən nou hwʌt ðə hæf iz
ju ɡɑt tə pei tə plei
ǰəst fər šɔrti, <bang-bang>, tə luk jər wei
ai laik ðə wei ju wərk it
trəmpt tait, ɔl dei, evri dei
jər blouiŋ mai maind, meibi in taim
beibi, ai kən ɡet ju in mai raid

<[chorus> <x4]>

<[bridge>: <]>
hei jou, hei jou, hei jou, hei jou
hei jou, ðæt ɡərl luks ɡud
hei jou, hei jou, hei jou, hei jou
plei ɑn, plei ɑn <playette>
hei jou, hei jou, hei jou, hei jou
jər mai kaind əv ɡərl, nou <diggity>
hei jou, hei jou, hei jou, hei jou
hei

<[queen> pen: <]>
kəz ðæts mai pips ənd wi roulz dip
flaiiŋ fərst klæs frəm nu jɔrk siti tə <blackstreet>
hwʌt ju nou əbaut mi, nɑt ə <motherfucking> θiŋ
kɑrtiər wudəd freimz spɔrtəd bai mai <shortie>
əz fər mi, aisi ɡlimiŋ piŋki daimənd riŋ
wi biiz ðə <baddest> klik ʌp ɑn ðə sin
eint ju ɡetiŋ bɔrd wiθ ðiz feik æs brɔdz
ai šouz ənd pruvz, nou daut, ai prədiktəd sou
pliz ikskjus, if ai kəm əkrɒs rud
ðæts ǰəst mi
ənd ðæts hau ə <playette>iz ɡɑt tə bi
stei kikiŋ ɡeim wiθ ə kæpətəl ǰi
æsk ðə pipəlz ɑn mai blɑk, aim əz riəl əz kən bi
wərd z bɔrn, feikiŋ muvz nevər bin mai θiŋ
sou, tedi, pæs ðə wərd tə jər <nigga> čɒnsi
ail bi sendiŋ ə kɒl, lets sei əraund θri: θərti
kwin pen ənd <blackstreet>, its nou <diggity>

<[chorus> <x4]>

<[bridge]>

jæ, kəm ɑn
ǰæki in ful ifekt
lisə in ful ifekt
niki in ful ifekt
<tomeka> in ful ifekt
leidiz in ful ifekt
eint nʌθiŋ ɡɔin ɑn bət ðə rent
jæ plei ɑn <playette>
plei ɑn plei ɑn
kəz ai laik it
nou <diggity>, nou daut, jæ
<blackstreet> prədəkšənz
wi aut, wi aut rait
wi aut, wi aut

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!