pronunciaciones

Bleachers-Hate That You Know Me-Pronunciación Letra Traducción y Video

Bleachers-Hate That You Know Me-Curso de Inglés Gratis

BLEACHERS LYRICS
“Hate That You Know Me”

[Jack Antonoff:]
I’ve been talking to strangers
Acting like I’m a stranger
Look like I’ve been up all night
And you know what? I hate it

I put my things into boxes
Carry all of my old lies
Rubber band in my past time
And you know what? I hate it

Oo-oo-ooh
Long way down
You’re such a heart attack
But it feels like oo-oo-ooh
Pressure points
They pressure you right back
Come on, think about it

[Jack Antonoff (Carly Rae Jepsen):]
(Sometimes I) hate that you know me so well (so well)
(Sometimes I), I hate that you know me so well
(Some days I), I wish that I wasn’t myself
No luck!
And I hate that you know me so well

[Jack Antonoff:]
Washed the fear from my hands off
Caught mistakes in the sidewalk
Act like I’ve been up all night
And you know what? I hate it

So I keep talking about eighteen
‘Cause I can’t let go of the same dream
Rubber band in my past time
And you know what? I hate it!

Oo-oo-ooh
Long way down
You’re such a heart attack
But it feels like oo-oo-ooh
Pressure points
They pressure you right back
Come on, think about it

[Jack Antonoff (Carly Rae Jepsen):]
(Sometimes I) hate that you know me so well (so well)
(Sometimes I), I hate that you know me so well (and I hate ya)
(Some days I), I wish that I wasn’t myself (No)
No luck! (No)
And I hate that you know me so well
Sometimes (Sometimes) I hate that you know me so well (I hate that you know me)
Sometimes (Sometimes) I hate that you know me so well
(Some days I), I wish that I wasn’t myself (myself)
No luck! (No!)
And I hate that you know me so well

[Carly Rae Jepsen:]
And I hate that you know me so well (yeah)
And I hate that you know me so well

[Jack Antonoff (Carly Rae Jepsen):]
(Sometimes I) hate that you know me so well (so well)
(Sometimes I), I hate that you know me so well (and I hate ya)
(Some days I), I wish that I wasn’t myself (No)
No luck! (No)
And I hate that you know me so well
Sometimes (Sometimes) I hate that you know me so well (I hate that you know me)
Sometimes (Sometimes) I hate that you know me so well
(Some days I), I wish that I wasn’t myself (myself)
No luck!
And I hate that you know me so well

#Pronunciación de Nivel Avanzado

bličərz liriks
heit ðət ju nou mi

<[jack> <antonoff>: <]>
aiv bin tɔkiŋ tə streinǰərz
æktiŋ laik aim ə streinǰər
luk laik aiv bin ʌp ɔl nait
ənd ju nou hwʌt? ai heit it

ai put mai θiŋz intu bɑksəz
kæri ɔl əv mai ould laiz
rʌbər bænd in mai pæst taim
ənd ju nou hwʌt? ai heit it

<oo-oo-ooh>
lɔŋ wei daun
jər səč ə hɑrt ətæk
bət it filz laik <oo-oo-ooh>
prešər pɔints
ðei prešər ju rait bæk
kəm ɑn, θiŋk əbaut it

<[jack> <antonoff> kɑrli rei ǰepsən: <]>
səmtaimz ai heit ðət ju nou mi sou wel sou wel
səmtaimz ai, ai heit ðət ju nou mi sou wel
səm deiz ai, ai wiš ðət ai wɑzənt maiself
nou lək!
ənd ai heit ðət ju nou mi sou wel

<[jack> <antonoff>: <]>
wɑšt ðə fir frəm mai hændz ɒf
kɔt misteiks in ðə saidwɔk
ækt laik aiv bin ʌp ɔl nait
ənd ju nou hwʌt? ai heit it

sou ai kip tɔkiŋ əbaut etin
kəz ai kænt let ɡou əv ðə seim drim
rʌbər bænd in mai pæst taim
ənd ju nou hwʌt? ai heit it!

<oo-oo-ooh>
lɔŋ wei daun
jər səč ə hɑrt ətæk
bət it filz laik <oo-oo-ooh>
prešər pɔints
ðei prešər ju rait bæk
kəm ɑn, θiŋk əbaut it

<[jack> <antonoff> kɑrli rei ǰepsən: <]>
səmtaimz ai heit ðət ju nou mi sou wel sou wel
səmtaimz ai, ai heit ðət ju nou mi sou wel ənd ai heit jɑ
səm deiz ai, ai wiš ðət ai wɑzənt maiself nou
nou lək! nou
ənd ai heit ðət ju nou mi sou wel
səmtaimz səmtaimz ai heit ðət ju nou mi sou wel ai heit ðət ju nou mi
səmtaimz səmtaimz ai heit ðət ju nou mi sou wel
səm deiz ai, ai wiš ðət ai wɑzənt maiself maiself
nou lək! nou!
ənd ai heit ðət ju nou mi sou wel

<[carly> rei ǰepsən: <]>
ənd ai heit ðət ju nou mi sou wel jæ
ənd ai heit ðət ju nou mi sou wel

<[jack> <antonoff> kɑrli rei ǰepsən: <]>
səmtaimz ai heit ðət ju nou mi sou wel sou wel
səmtaimz ai, ai heit ðət ju nou mi sou wel ənd ai heit jɑ
səm deiz ai, ai wiš ðət ai wɑzənt maiself nou
nou lək! nou
ənd ai heit ðət ju nou mi sou wel
səmtaimz səmtaimz ai heit ðət ju nou mi sou wel ai heit ðət ju nou mi
səmtaimz səmtaimz ai heit ðət ju nou mi sou wel
səm deiz ai, ai wiš ðət ai wɑzənt maiself maiself
nou lək!
ənd ai heit ðət ju nou mi sou wel