pronunciaciones

BlocBoy JB & Drake – Look Alive-Pronunciación Letra Traducción

BlocBoy JB & Drake – Look Alive-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

BlocBoy JB Lyrics
“Look Alive”
(feat. Drake)

[Drake:]
Yeah yeah (woo!)
Yeah (6 God, BlocBoy, 6 God, BlocBoy, woo!)
(6 God, BlocBoy, 6 God, BlocBoy, woo!)
Yeah

901 Shelby Drive, look alive, look alive
Niggas came up on this side, now they on the other side
Oh well, fuck ‘em dog, we gon’ see how hard they ride
I get racks to go outside, and I split it with the guys
We up on the other side, niggas actin’ like we tied
I’ve been gone since like July, niggas actin’ like I died
They won’t be expectin’ shit when Capo go to slide
‘Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied

Ayy, ayy, look who I’m around, man
If I fucked up, I’ma be downtown, man
Fourth floor bound, man, that’s if I get caught, man
Pushed me to the edge, so it really ain’t my mothafuckin’ fault, man
I’m not to blame, man
The fucking industry is cutthroat, I’m not the same man
I’m not gonna let you check the tag, now I’m rocking name brand
I’m only chasing after bags, now I got a game plan
And I’m out here whipping boots
Sipping hundred, 305 look alive, look alive

Niggas came up on this side, now they on the other side
Oh well, fuck ‘em dog, we gon’ see how hard they ride
I get racks to throw outside, and I split it with the guys
We up on the other side, niggas actin’ like we tight
I’ve been gone since like July, niggas actin’ like I died
They won’t be expectin’ shit when Capo go to slide
‘Cause I told them to put that shit behind us, but I

[BlocBoy JB:]
Bitch, come through, you, and you
I’ma get the money, D-D-Drizzy get the loot
P-p-pull up with that Draco
Play with Drake and I’ma shoot
My weapon be an instrument, I blow you like a flute
N-n-nigga play so he feelin’ it
Pull up all day with a K, I ain’t shiverin’
Drop a nigga like he litterin’
We at the door like we the delivery
He not a plug, he middle man
That-that nigga brown like cinnamon
I got the rounds like Sugar Ray Robinson
Shots to your chest have you gasping for oxygen
I’ma spray ‘em, just like Febreeze
Came a long way from sittin’ in the nosebleeds
Now a nigga on the floor talkin’ to the athletes
Now I’m so close to the game I could steal the stat sheet

[Drake:]
901 Shelby Drive, look alive, look alive
Niggas came up on this side, now they on the other side
Oh well, fuck ‘em dog, we gon’ see how hard they ride
I get racks to throw outside, and I split it with the guys
We up on the other side, niggas actin’ like we tight
I’ve been gone since like July, niggas actin’ like I died
They won’t be expectin’ shit when Capo go to slide
‘Cause I told them to put that shit behind us, but I lied
Behind me but I lied, ayy, ayy

#Pronunciación de la Canción

<blocboy> <jb> liriks
luk əlaiv
fit. dreik
<[drake>: <]>
jæ jæ wu!
jæ siks ɡɑd, <blocboy>, siks ɡɑd, <blocboy>, wu!
siks ɡɑd, <blocboy>, siks ɡɑd, <blocboy>, wu!
nain hʌndrəd wʌn šelbi draiv, luk əlaiv, luk əlaiv
<niggas> keim ʌp ɑn ðis said, nau ðei ɑn ði ʌðᵊr said
ou wel, fək <em> dɔɡ, wi <gon> si hau hɑrd ðei raid
ai ɡet ræks tə ɡou autsaid, ənd ai split it wiθ ðə ɡaiz
wi ʌp ɑn ði ʌðᵊr said, <niggas> æktən laik wi taid
aiv bin ɡɒn sins laik ǰulai, <niggas> æktən laik ai daid
ðei wount bi <expectin> šit hwen kɑpou ɡou tə slaid
kəz ai tould ðəm ðət wi put ðət šit bəhaind əz, bət ai laid
<ayy>, <ayy>, luk hu aim əraund, mæn
if ai fəkt ʌp, <ima> bi dauntaun, mæn
fɔrθ flɔr baund, mæn, ðæts if ai ɡet kɔt, mæn
pušt mi tə ði eǰ, sou it rili eint mai <mothafuckin> fɒlt, mæn
aim nɑt tə bleim, mæn
ðə fʌkiŋ indəstri z kətθrot, aim nɑt ðə seim mæn
aim nɑt ɡɑnə let ju ček ðə tæɡ, nau aim rɑkiŋ neim brænd
aim ounli čeisiŋ æftər bæɡz, nau ai ɡɑt ə ɡeim plæn
ənd aim aut hiər wipiŋ buts
sipiŋ hʌndrəd, θri hʌndrəd faiv luk əlaiv, luk əlaiv
<niggas> keim ʌp ɑn ðis said, nau ðei ɑn ði ʌðᵊr said
ou wel, fək <em> dɔɡ, wi <gon> si hau hɑrd ðei raid
ai ɡet ræks tə θrou autsaid, ənd ai split it wiθ ðə ɡaiz
wi ʌp ɑn ði ʌðᵊr said, <niggas> æktən laik wi tait
aiv bin ɡɒn sins laik ǰulai, <niggas> æktən laik ai daid
ðei wount bi <expectin> šit hwen kɑpou ɡou tə slaid
kəz ai tould ðəm tə put ðət šit bəhaind əz, bət ai
<[blocboy> <jb>: <]>
bič, kəm θru, ju, ənd ju
<ima> ɡet ðə mʌni, <d-d-drizzy> ɡet ðə lut
<p-p-pull> ʌp wiθ ðət dreikou
plei wiθ dreik ənd <ima> šut
mai wepən bi ən instrəmənt, ai blou ju laik ə flut
<n-n-nigga> plei sou hi <feelin> it
pul ʌp ɔl dei wiθ ə kei, ai eint <shiverin>
drɑp ə <nigga> laik hi <litterin>
wi ət ðə dɔr laik wi ðə dəlivəri
hi nɑt ə pləɡ, hi midəl mæn
<that-that> <nigga> braun laik sinəmən
ai ɡɑt ðə raundz laik šuɡər rei rɑbənsən
šɑts tə jər čest həv ju ɡæspiŋ fər ɑksəǰən
<ima> sprei <em>, ǰəst laik <febreeze>
keim ə lɔŋ wei frəm <sittin> in ðə nouzblidz
nau ə <nigga> ɑn ðə flɔr tɑkən tə ði æθlits
nau aim sou klous tə ðə ɡeim ai kəd stil ðə stæt šit
<[drake>: <]>
nain hʌndrəd wʌn šelbi draiv, luk əlaiv, luk əlaiv
<niggas> keim ʌp ɑn ðis said, nau ðei ɑn ði ʌðᵊr said
ou wel, fək <em> dɔɡ, wi <gon> si hau hɑrd ðei raid
ai ɡet ræks tə θrou autsaid, ənd ai split it wiθ ðə ɡaiz
wi ʌp ɑn ði ʌðᵊr said, <niggas> æktən laik wi tait
aiv bin ɡɒn sins laik ǰulai, <niggas> æktən laik ai daid
ðei wount bi <expectin> šit hwen kɑpou ɡou tə slaid
kəz ai tould ðəm tə put ðət šit bəhaind əz, bət ai laid
bəhaind mi bət ai laid, <ayy>, <ayy>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!