pronunciaciones

Bob Marley – WAR-Pronunciación Letra Traducción

Bob Marley – WAR-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

 

Bob Marley Lyrics

“War”

Until the philosophy which hold one race superior
And another
Inferior
Is finally
And permanently
Discredited
And abandoned –
Everywhere is war –
Me say war.

That until there no longer
First class and second class citizens of any nation
Until the colour of a man’s skin
Is of no more significance than the colour of his eyes –
Me say war.That until the basic human rights
Are equally guaranteed to all,
Without regard to race –
Dis a war.That until that day
The dream of lasting peace,
World citizenship
Rule of international morality
Will remain in but a fleeting illusion to be pursued,
But never attained –
Now everywhere is war – war.

And until the ignoble and unhappy regimes
that hold our brothers in Angola,
In Mozambique,
South Africa
Sub-human bondage
Have been toppled,
Utterly destroyed –
Well, everywhere is war –
Me say war.

War in the east,
War in the west,
War up north,
War down south –
War – war –
Rumours of war.
And until that day,
The African continent
Will not know peace,
We Africans will fight – we find it necessary –
And we know we shall win
As we are confident
In the victory

Of good over evil –
Good over evil, yeah!
Good over evil –
Good over evil, yeah!
Good over evil –
Good over evil, yeah! [fadeout]

#Pronunciación de la Canción

bɑb mɑrli liriks
wɔr
ʌntil ðə fəlɑsəfi hwič hould wʌn reis supiriər
ənd ənʌðᵊr
infiriər
iz fainəli
ənd pərmənəntli
diskredətəd
ənd əbændənd
evriwer z wɔr
mi sei wɔr.
ðət ʌntil ðər nou lɔŋɡər
fərst klæs ənd sekənd klæs sitəzənz əv eni neišən
ʌntil ðə kʌlər əv ə mænz skin
iz əv nou mɔr signifikəns ðən ðə kʌlər əv iz aiz
mi sei wɔr.
ðət ʌntil ðə beisik hjumən raits
ər ikwəli ɡerəntid tə ɔl,
wiðaut rəɡɑrd tə reis
dis ə wɔr.
ðət ʌntil ðət dei
ðə drim əv læstiŋ pis,
wərld sitəzənšip
rul əv intᵊrnæšənəl məræləti
wəl rəmein in bət ə flitiŋ ilužən tə bi pərsud,
bət nevər əteind
nau evriwer z wɔr wɔr.
ənd ʌntil ði ignoubəl ənd ʌnhæpi rəžimz
ðət hould auər brʌðᵊrz in æŋɡoulə,
in mouzæmbik,
sauθ æfrikə
sʌbhjumən bɑndiǰ
həv bin tɑpəld,
ʌtərli dəstrɔid
wel, evriwer z wɔr
mi sei wɔr.
wɔr in ði ist,
wɔr in ðə west,
wɔr ʌp nɔrθ,
wɔr daun sauθ
wɔr wɔr
rumərz əv wɔr.
ənd ʌntil ðət dei,
ði æfrikən kɑntənənt
wəl nɑt nou pis,
wi æfrikənz wəl fait wi faind it nesəseri
ənd wi nou wi šə win
əz wi ər kɑnfədənt
in ðə viktəri
əv ɡud ouvᵊr ivəl
ɡud ouvᵊr ivəl, jæ!
ɡud ouvᵊr ivəl
ɡud ouvᵊr ivəl, jæ!
ɡud ouvᵊr ivəl
ɡud ouvᵊr ivəl, jæ! <[fadeout]>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!