DISCULPEN POR LAS FALLAS TÉCNICAS QUE SUFRIMOS HOY. A CANTAR SE HA DICHO! LALALA
Prueba el mejor NAVEGADOR BRAVE! El del Leoncito! NOSOTRAS LO USAMOS MIREN EN NUESTROS VIDEOS! BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

El nuevo navegador Brave es más rápido que Chrome porque te muestra menos avisos publicitarios, es más seguro (no te espía), protege tu privacidad, te regala criptomonedas (BAT) GRÁTIS solo por usar el navegador BRAVE y así puedes COLABORAR CON NUESTRA PÁGINA WEB PRONUNCIACIONES.COM ENVIÁNDONOS PROPINAS O TIPS DIRECTAMENTE. GRACIAS POR APOYARNOS Y POR SUS PROPINAS! DALE CLICK A ESTE BOTÓN Y PRUEBA EL NAVEGADOR BRAVE EL DEL LEONCITO! NO TE OLVIDES QUE DESPUÉS DE BAJARLO TIENES QUE INSTALARLO Y PARA HACER MÁS FÁCIL LA TRANSICIÓN IMPORTA TUS MARCADORES O BOOKMARKS QUE TIENES EN CHROME DESPUÉS DE INSTALAR BRAVE! BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS Y ALUMN@S!

*ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS,ALUMN@S! *POR FAVOR DARLE LIKE A NUESTROS NUEVOS VIDEOS DE YOUTUBE (FINALMENTE ESTAMOS EN YOUTUBE) Y SUSCRIBIRSE A NUESTRO COMPLETAMENTE NUEVO CANAL : CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS | GRACIAS! (ACEPTAMOS PEDIDOS EN LOS COMENTARIOS DE CUALQUIER CANCIÓN SOLAMENTE EN YOUTUBE COMPLETAMENTE GRATIS SI LAS PIDES POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE! AHORA!) TAMBIÉN TENEMOS VIDEOS CON CANCIONES EN ESTILO KARAOKE PARA PRACTICAR EN POCO TIEMPO!

Bon Jovi-Bed Of Roses-Como Aprender a Cantarla

BON JOVI LYRICS
“Bed Of Roses”

Sitting here wasted and wounded
At this old piano
Trying hard to capture
The moment this morning I don’t know
‘Cause a bottle of vodka
Is still lodged in my head
And some blonde gave me nightmares
I think that she’s still in my bed
As I dream about movies
They won’t make of me when I’m dead

With an ironclad fist I wake up and
French kiss the morning
While some marching band keeps
Its own beat in my head
While we’re talking
About all of the things that I long to believe
About love and the truth and
What you mean to me
And the truth is baby you’re all that I need

I want to lay you down in a bed of roses
For tonight I sleep on a bed of nails
I want to be just as close as the Holy Ghost is
And lay you down on a bed of roses

Well I’m so far away
That each step that I take is on my way home
A king’s ransom in dimes I’d given each night
Just to see through this payphone
Still I run out of time
Or it’s hard to get through
Till the bird on the wire flies me back to you
I’ll just close my eyes and whisper,
Baby blind love is true

I want to lay you down in a bed of roses
For tonight I sleep on a bed of nails
I want to be just as close as the Holy Ghost is
And lay you down on a bed of roses

The hotel bar hangover whiskey’s gone dry
The barkeeper’s wig’s crooked
And she’s giving me the eye
I might have said yeah
But I laughed so hard I think I died

Now as you close your eyes
Know I’ll be thinking about you
While my mistress she calls me
To stand in her spotlight again
Tonight I won’t be alone
But you know that don’t
Mean I’m not lonely I’ve got nothing to prove
For it’s you that I’d die to defend

I want to lay you down in a bed of roses
For tonight I sleep on a bed of nails
I want to be just as close as the Holy Ghost is
And lay you down on a bed of roses

#Pronunciación de Nivel Avanzado

bɑn ǰovi liriks
bed əv rouziz

sitiŋ hiər weistəd ənd wundəd
ət ðis ould piænou
traiiŋ hɑrd tə kæpčər
ðə moumənt ðis mɔrniŋ ai dount nou
kəz ə bɑtəl əv vɑdkə
iz stil lɑǰd in mai hed
ənd səm blɑnd ɡeiv mi naitmerz
ai θiŋk ðət šiz stil in mai bed
əz ai drim əbaut muviz
ðei wount meik əv mi hwen aim ded

wiθ ən aiərnklæd fist ai weik ʌp ænd
frenč kis ðə mɔrniŋ
wail səm mɑrčiŋ bænd kips
its oun bit in mai hed
wail wir tɔkiŋ
əbaut ɔl əv ðə θiŋz ðət ai lɔŋ tə bəliv
əbaut lʌv ənd ðə truθ ænd
hwʌt ju min tə mi
ənd ðə truθ s beibi jər ɔl ðət ai nid

ai wɑnt tə lei ju daun in ə bed əv rouziz
fər tənait ai slip ɑn ə bed əv neilz
ai wɑnt tə bi ǰəst əz klouz əz ðə houli ɡoust iz
ənd lei ju daun ɑn ə bed əv rouziz

BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

wel aim sou fɑr əwei
ðət ič step ðət ai teik s ɑn mai wei houm
ə kiŋz rænsəm in daimz aid ɡivən ič nait
ǰəst tə si θru ðis peifoun
stil ai rən aut əv taim
ɔr its hɑrd tə ɡet θru
til ðə bərd ɑn ðə waiər flaiz mi bæk tə ju
ail ǰəst klouz mai aiz ənd wispər,
beibi blaind lʌv z tru

ai wɑnt tə lei ju daun in ə bed əv rouziz
fər tənait ai slip ɑn ə bed əv neilz
ai wɑnt tə bi ǰəst əz klouz əz ðə houli ɡoust iz
ənd lei ju daun ɑn ə bed əv rouziz

ðə houtel bɑr hæŋouvə wiskiiz ɡɒn drai
ðə bɑrkipəriz wiɡiz krukəd
ənd šiz ɡiviŋ mi ði ai
ai mait həv sed jæ
bət ai læft sou hɑrd ai θiŋk ai daid

nau əz ju klouz jər aiz
nou ail bi θiŋkiŋ əbaut ju
wail mai mistrəs ši kɒlz mi
tə stænd in hər spɑtlait əɡen
tənait ai wount bi əloun
bət ju nou ðət dount
min aim nɑt lounli aiv ɡɑt nʌθiŋ tə pruv
fər its ju ðət aid dai tə dəfend

ai wɑnt tə lei ju daun in ə bed əv rouziz
fər tənait ai slip ɑn ə bed əv neilz
ai wɑnt tə bi ǰəst əz klouz əz ðə houli ɡoust iz
ənd lei ju daun ɑn ə bed əv rouziz

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Pin It on Pinterest

Share This
WhatsApp ACEPTAMOS PEDIDOS/REQUESTS