Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Boston-Augustana-Pronunciación Letra y Video

Boston-Augustana-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

AUGUSTANA LYRICS
“Boston”

In the light of the sun, is there anyone? Oh, it has begun…
Oh dear, you look so lost, your eyes are red and tears are shed,
This world you must’ve crossed…
You said…

You don’t know me, and you don’t even care, oh yeah,
And you said
You don’t know me, and you don’t wear my chains… oh yeah,

Essential yet appealed, you carry all your thoughts across an open field,
When flowers gaze at you… they’re not the only ones who cry when they see you
You said…

You don’t know me, and you don’t even care, oh yeah,
Well you said
You don’t know me, and you don’t wear my chains… oh yeah,

She said I think I’ll go to Boston…
I think I’ll start a new life,
I think I’ll start it over, where no one knows my name,

I’ll get out of California,
I’m tired of the weather,
I think I’ll get a lover and fly him out to Spain…

Oh yeah and I think I’ll go to Boston,
I think that I was tired
I think I need a new town to leave this all behind…

I think I need a sunrise,
I’m tired of the sunset,
I hear it’s nice in the summer, some snow would be nice… oh yeah,

You don’t know me, and you don’t even care, oh yeah…

Boston… where no one knows my name…
Where no one knows my name…
Where no one knows my name… yeah

Boston…
No one knows my name.


<augustana> liriks
bɑstən

in ðə lait əv ðə sən, iz ðər eniwʌn? ou, it həz biɡʌn…
ou dir, ju luk sou lɒst, jər aiz ər red ənd tirz ər šed,
ðis wərld ju məstiv krɒst…
ju sed…

ju dount nou mi, ənd ju dount ivən ker, ou jæ,
ənd ju sed
ju dount nou mi, ənd ju dount wer mai čeinz… ou jæ,

əsenšəl jet əpild, ju kæri ɔl jər θɔts əkrɒs ən oupən fild,
hwen flauərz ɡeiz ət ju… ðer nɑt ði ounli wʌnz hu krai hwen ðei si ju
ju sed…

ju dount nou mi, ənd ju dount ivən ker, ou jæ,
wel ju sed
ju dount nou mi, ənd ju dount wer mai čeinz… ou jæ,

ši sed ai θiŋk ail ɡou tə bɑstən…
ai θiŋk ail stɑrt ə nu laif,
ai θiŋk ail stɑrt it ouvᵊr, hweᵊr nou wʌn nouz mai neim,

ail ɡet aut əv kæləfɔrnjə,
aim taiərd əv ðə weðər,
ai θiŋk ail ɡet ə lʌvᵊr ənd flai im aut tə spein…

ou jæ ənd ai θiŋk ail ɡou tə bɑstən,
ai θiŋk ðət ai wəz taiərd
ai θiŋk ai nid ə nu taun tə liv ðis ɔl bəhaind…

ai θiŋk ai nid ə sʌnraiz,
aim taiərd əv ðə sʌnset,
ai hir its nais in ðə sʌmər, səm snou wud bi nais… ou jæ,

ju dount nou mi, ənd ju dount ivən ker, ou jæ…

bɑstən… hweᵊr nou wʌn nouz mai neim…
hweᵊr nou wʌn nouz mai neim…
hweᵊr nou wʌn nouz mai neim… jæ

bɑstən…
nou wʌn nouz mai neim.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!