aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Brad Paisley-Without a Fight-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

 Brad Paisley-Without a Fight-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Without A Fight”
(feat. Demi Lovato)

[Brad Paisley:]
There’s a tangled mess of sheets on the bed
A lack of sleep poundin’ in my head
We both regret some of the things we said
But we love the way it ends

Sometimes I think
We hurt each other just because of where it’ll lead
Sometimes I think
We’re fighting just to be lovers and all so needlessly

[Both:]
Good as we are at gettin’ it on
How come we just can’t get along?
The way we love, it don’t seem right
The way we fuss, the way we fight
I got a crazy idea, how ‘bout maybe tonight
We make up without a fight

[Brad Paisley, Demi Lovato (Both):]
They say don’t go to bed angry, that’s true
But it’s really something when we do
(Madder you make me, the more I want you)
Girl, I admit

[Both, Demi Lovato (Brad Paisley):]
Sometimes I think
It couldn’t be any better
(And I couldn’t want you more)
And sometimes I think
We don’t belong together
Confusing love and war

[Both:]
Good as we are at gettin’ it on
How come we just can’t get along?
The way we love, it don’t seem right
The way we fuss, the way we fight
I got a crazy idea, how ‘bout maybe tonight
We make up without a fight

[Brad Paisley, Demi Lovato (Both):]
We ain’t givin’ up without a fight
We can make up without a fight
(No, we ain’t givin’ up, we can make up)

[Both:]
Good as we are at gettin’ it on
How ‘bout maybe tonight
We make up without a fight

wiðaut ə fait
fit. demi lovɑtou

<[brad> peizli: <]>
ðerz ə tæŋɡəld mes əv šits ɑn ðə bed
ə læk əv slip <poundin> in mai hed
wi bouθ riɡret səm əv ðə θiŋz wi sed
bət wi lʌv ðə wei it endz

səmtaimz ai θiŋk
wi hərt ič ʌðᵊr ǰəst bikɒz əv hweᵊr itəl led
səmtaimz ai θiŋk
wir faitiŋ ǰəst tə bi lʌvᵊrz ənd ɔl sou nidləsli

<[both>: <]>
ɡud əz wi ər ət <gettin> it ɑn
hau kəm wi ǰəst kænt ɡet əlɔŋ?
ðə wei wi lʌv, it dount sim rait
ðə wei wi fəs, ðə wei wi fait
ai ɡɑt ə kreizi aidiə, hau baut meibi tənait
wi meik ʌp wiðaut ə fait

<[brad> peizli, demi lovɑtou bouθ: <]>
ðei sei dount ɡou tə bed æŋɡri, ðæts tru
bət its rili sʌmθiŋ hwen wi du
mædər ju meik mi, ðə mɔr ai wɑnt ju
ɡərl, ai ədmit

<[both>, demi lovɑtou bræd peizli: <]>
səmtaimz ai θiŋk
it kudənt bi eni betər
ənd ai kudənt wɑnt ju mɔr
ənd səmtaimz ai θiŋk
wi dount bilɔŋ təɡeðər
kənfjuziŋ lʌv ənd wɔr

<[both>: <]>
ɡud əz wi ər ət <gettin> it ɑn
hau kəm wi ǰəst kænt ɡet əlɔŋ?
ðə wei wi lʌv, it dount sim rait
ðə wei wi fəs, ðə wei wi fait
ai ɡɑt ə kreizi aidiə, hau baut meibi tənait
wi meik ʌp wiðaut ə fait

<[brad> peizli, demi lovɑtou bouθ: <]>
wi eint <givin> ʌp wiðaut ə fait
wi kən meik ʌp wiðaut ə fait
nou, wi eint <givin> ʌp, wi kən meik ʌp

<[both>: <]>
ɡud əz wi ər ət <gettin> it ɑn
hau baut meibi tənait
wi meik ʌp wiðaut ə fait

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!