Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Bring Me The Horizon – Follow You-Pronunciación Letra Traducción

Bring Me The Horizon – Follow You-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Bring Me The Horizon Lyrics
“Follow You”

My head is haunting me and my heart feels like a ghost
I need to feel something, cause I’m still so far from home
Cross your heart and hope to die
Promise me you’ll never leave my side

Show me what I can’t see when the spark in my eyes is gone
You got me on my knees, I’m your one man cult
Cross my heart and hope to die
Promise you I’ll never leave your side

Cause I’m telling you, you’re all I need
I promise you you’re all I see
Cause I’m telling you, you’re all I need
I’ll never leave

So you can drag me through Hell
If it meant I could hold your hand
I will follow you cause I’m under your spell
And you can throw me to the flames
I will follow you, I will follow you

Come sink into me and let me breathe you in
I’ll be your gravity, you be my oxygen
So dig two graves cause when you die
I swear I’ll be leaving by your side

So you can drag me through Hell
If it meant I could hold your hand
I will follow you cause I’m under your spell
And you can throw me to the flames
I will follow you
So you can drag me through Hell
If it meant I could hold your hand
I will follow you cause I’m under your spell
And you can throw me to the flames

I will follow you, I will follow you
I will follow you, I will follow you
So you can drag me through Hell
If it meant I could hold your hand
I will follow you cause I’m under your spell
And you can throw me to the flames
I will follow you, I will follow you

#Pronunciación de la Canción

 

briŋ mi ðə həraizən liriks
fɑlou ju

mai hed z hɒntiŋ mi ənd mai hɑrt filz laik ə ɡoust
ai nid tə fil sʌmθiŋ, kəz aim stil sou fɑr frəm houm
krɑs jər hɑrt ənd houp tə dai
prɑməs mi jul nevər liv mai said

šou mi hwʌt ai kænt si hwen ðə spɑrk in mai aiz iz ɡɒn
ju ɡɑt mi ɑn mai niz, aim jər wʌn mæn kəlt
krɑs mai hɑrt ənd houp tə dai
prɑməs ju ail nevər liv jər said

kəz aim teliŋ ju, jər ɔl ai nid
ai prɑməs ju jər ɔl ai si
kəz aim teliŋ ju, jər ɔl ai nid
ail nevər liv

sou ju kən dræɡ mi θru hel
if it ment ai kəd hould jər hænd
ai wəl fɑlou ju kəz aim ʌndᵊr jər spel
ənd ju kən θrou mi tə ðə fleimz
ai wəl fɑlou ju, ai wəl fɑlou ju

kəm siŋk intu mi ənd let mi brið ju in
ail bi jər ɡrævəti, ju bi mai ɑksəǰən
sou diɡ tu ɡreivz kəz hwen ju dai
ai swer ail bi liviŋ bai jər said

sou ju kən dræɡ mi θru hel
if it ment ai kəd hould jər hænd
ai wəl fɑlou ju kəz aim ʌndᵊr jər spel
ənd ju kən θrou mi tə ðə fleimz
ai wəl fɑlou ju
sou ju kən dræɡ mi θru hel
if it ment ai kəd hould jər hænd
ai wəl fɑlou ju kəz aim ʌndᵊr jər spel
ənd ju kən θrou mi tə ðə fleimz

ai wəl fɑlou ju, ai wəl fɑlou ju
ai wəl fɑlou ju, ai wəl fɑlou ju
sou ju kən dræɡ mi θru hel
if it ment ai kəd hould jər hænd
ai wəl fɑlou ju kəz aim ʌndᵊr jər spel
ənd ju kən θrou mi tə ðə fleimz
ai wəl fɑlou ju, ai wəl fɑlou ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!