Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Bring Me to Life-Evanescence-Pronunciación Letra y Video

Bring Me to Life-Evanescence-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

evənesəns liriks
briŋ mi tə laif
fit. pɒl məkɔi

hau kən ju si intu mai aiz laik oupən dɔrz?
lidiŋ ju daun intu mai kɔr hweᵊr aiv bikʌm sou nʌm
wiðaut ə soul mai spirətiz slipiŋ sʌmwer kould
ʌntil ju faind it ðər ənd led it bæk houm

weik mi ʌp
weik mi ʌp insaid
ai kænt weik ʌp
weik mi ʌp insaid
seiv mi
kɒl mai neim ənd seiv mi frəm ðə dɑrk

weik mi ʌp
bid mai bləd tə rən
ai kænt weik ʌp
bifɔr ai kəm ʌndən
seiv mi
seiv mi frəm ðə nʌθiŋ aiv bikʌm

nau ðət ai nou hwʌt aim wiðaut
ju kænt ǰəst liv mi
brið intu mi ənd meik mi riəl
briŋ mi tə laif

weik mi ʌp
weik mi ʌp insaid
ai kænt weik ʌp
weik mi ʌp insaid
seiv mi
kɒl mai neim ənd seiv mi frəm ðə dɑrk
weik mi ʌp
bid mai bləd tə rən
ai kænt weik ʌp
bifɔr ai kəm ʌndən
seiv mi
seiv mi frəm ðə nʌθiŋ aiv bikʌm

briŋ mi tə laif
aiv bin liviŋ ə lai, ðerz nʌθiŋ insaid
briŋ mi tə laif

frouzən insaid wiðaut jər təč
wiðaut jər lʌv, dɑrliŋ
ounli ju ər ðə laif əmʌŋ ðə ded

ɔl ðis taim ai kænt bəliv ai kudənt si
kept in ðə dɑrk bət ju wər ðər in frənt əv mi
aiv bin slipiŋ ə θauzənd jiᵊrz it simz
ɡɑt tə oupən mai aiz tə evriθiŋ
wiðaut ə θɔt, wiðaut ə vɔis, wiðaut ə soul
dount let mi dai hiər
ðər məst bi sʌmθiŋ mɔr
briŋ mi tə laif

weik mi ʌp
weik mi ʌp insaid
ai kænt weik ʌp
weik mi ʌp insaid
seiv mi
kɒl mai neim ənd seiv mi frəm ðə dɑrk
weik mi ʌp
bid mai bləd tə rən
ai kænt weik ʌp
bifɔr ai kəm ʌndən
seiv mi
seiv mi frəm ðə nʌθiŋ aiv bikʌm

briŋ mi tə laif
aiv bin liviŋ ə lai, ðerz nʌθiŋ insaid
briŋ mi tə laif
EVANESCENCE LYRICS
“Bring Me To Life”
(feat. Paul McCoy)

How can you see into my eyes like open doors?
Leading you down into my core where I’ve become so numb
Without a soul my spirit’s sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can’t wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I’ve become

Now that I know what I’m without
You can’t just leave me
Breathe into me and make me real
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can’t wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I’ve become

Bring me to life
(I’ve been living a lie, there’s nothing inside)
Bring me to life

Frozen inside without your touch
Without your love, darling
Only you are the life among the dead

All this time I can’t believe I couldn’t see
Kept in the dark but you were there in front of me
I’ve been sleeping a thousand years it seems
Got to open my eyes to everything
Without a thought, without a voice, without a soul
Don’t let me die here
There must be something more
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can’t wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I’ve become

Bring me to life
(I’ve been living a lie, there’s nothing inside)
Bring me to life

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!