como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Britney Spears – Criminal-Pronunciación Letra Traducción

Britney Spears – Criminal-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Britney Spears Lyrics
“Criminal”

[Verse 1:]
He is a hustler, he’s no good at all
He is a loser, he’s a bum, bum, bum, bum
He lies, he bluffs, he’s unreliable
He is a sucker with a gun, gun, gun, gun
I know you told me I should stay away
I know you said he’s just a dog astray
He is a bad boy with a tainted heart
And even I know this ain’t smart

[Chorus:]
But mama I’m in love with a criminal
And this type of love isn’t rational, it’s physical
Mama please don’t cry, I will be alright
All reason aside I just can’t deny, love the guy

[Verse 2:]
He is a villain by the devil’s law
He is a killer just for fun, fun, fun, fun
That man’s a snitch and unpredictable
He’s got no conscience, he got none, none, none, none
Oh-ooooo I know-ooooo, should’ve let go, but no
‘Cause he is a bad boy with a tainted heart
And even I know this ain’t smart

[Chorus:]
But mama I’m in love with a criminal
And this type of love isn’t rational, it’s physical
Mama please don’t cry, I will be alright
All reason aside I just can’t deny, love the guy

[Bridge:]
And he’s got my name
Tattooed on his arm
His lucky charm
So I guess it’s OK
He’s with me
And I hear people talk (people talk)
Try to make remarks
Keep us apart
But I don’t even hear
I don’t care

[Chorus:]
‘Cause mama I’m in love with a criminal
And this type of love isn’t rational, it’s physical
Mama please don’t cry, I will be alright
All reason aside I just can’t deny, love the guy

(Oh-ooooo I know-ooooo)
Mama I’m in love with a criminal
(Should’ve let go)
And this type of love isn’t rational,
(But no)
It’s physical
(Oh-ooooo I know-ooooo)
Mama please don’t cry, I will be alright
(Should’ve let go)
All reason aside
(But no)
I just can’t deny, love the guy

#Pronunciación de la Canción

britni spirz liriks
krimənəl

<[verse> wʌn: <]>
hi z ə hʌsələr, hiz nou ɡud ət ɔl
hi z ə luzər, hiz ə bəm, bəm, bəm, bəm
hi laiz, hi bləfs, hiz ʌnrəlaiəbəl
hi z ə sʌkər wiθ ə ɡən, ɡən, ɡən, ɡən
ai nou ju tould mi ai šəd stei əwei
ai nou ju sed hiz ǰəst ə dɔɡ əstrei
hi z ə bæd bɔi wiθ ə teintəd hɑrt
ənd ivən ai nou ðis eint smɑrt

<[chorus>: <]>
bət mɑmə aim in lʌv wiθ ə krimənəl
ənd ðis taip əv lʌv izənt ræšənəl, its fizikəl
mɑmə pliz dount krai, ai wəl bi ɒlrait
ɔl rizən əsaid ai ǰəst kænt dənai, lʌv ðə ɡai

<[verse> tu: <]>
hi z ə vilən bai ðə devəlz lɑ
hi z ə kilər ǰəst fər fən, fən, fən, fən
ðət mænz ə snič ənd ʌnprədiktəbəl
hiz ɡɑt nou kɑnšəns, hi ɡɑt nən, nən, nən, nən
<oh-ooooo> ai <know-ooooo>, šudəv let ɡou, bət nou
kəz hi z ə bæd bɔi wiθ ə teintəd hɑrt
ənd ivən ai nou ðis eint smɑrt

<[chorus>: <]>
bət mɑmə aim in lʌv wiθ ə krimənəl
ənd ðis taip əv lʌv izənt ræšənəl, its fizikəl
mɑmə pliz dount krai, ai wəl bi ɒlrait
ɔl rizən əsaid ai ǰəst kænt dənai, lʌv ðə ɡai

<[bridge>: <]>
ənd hiz ɡɑt mai neim
tætud ɑn iz ɑrm
hiz lʌki čɑrm
sou ai ɡes its oukei
hiz wiθ mi
ənd ai hir pipəl tɔk pipəl tɔk
trai tə meik rəmɑrks
kip əz əpɑrt
bət ai dount ivən hir
ai dount ker

<[chorus>: <]>
kəz mɑmə aim in lʌv wiθ ə krimənəl
ənd ðis taip əv lʌv izənt ræšənəl, its fizikəl
mɑmə pliz dount krai, ai wəl bi ɒlrait
ɔl rizən əsaid ai ǰəst kænt dənai, lʌv ðə ɡai

<oh-ooooo> ai <know-ooooo>
mɑmə aim in lʌv wiθ ə krimənəl
šudəv let ɡou
ənd ðis taip əv lʌv izənt ræšənəl,
bət nou
its fizikəl
<oh-ooooo> ai <know-ooooo>
mɑmə pliz dount krai, ai wəl bi ɒlrait
šudəv let ɡou
ɔl rizən əsaid
bət nou
ai ǰəst kænt dənai, lʌv ðə ɡai