como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Britney Spears-Make Me…-G-Eazy-Pronunciación Letra y Video

Britney Spears-Make Me…-G-Eazy-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

BRITNEY SPEARS LYRICS
“Make Me…”
(feat. G-Eazy)

[Britney Spears:]
Friday, I’m dreaming a mile a minute ‘bout somebody
This feeling, I wanna go with it, cause there’s no way
We’re hiding away from this tonight, oh, this tonight
Can tell you want me
By the way I see you starin’ ‘cross the room, babe
No shame in the game
Just cut the shit, be honest
Yeah, you know what you gotta do tonight, do tonight

I just want you to make me move
Like it ain’t a choice for you, like you got a job to do
Just want you to raise my roof
Something sensational (oh yeah)

And make me oooh, oooh, oooh, oooh
And make me oooh, oooh, oooh, oooh

No rules
From the bar to the car, let’s take it back to my room
Igniting the heat of the moment; let the sparks fuse
Blowing up to the ceiling, we’re burning bright
When we cross the line

Cause you’re the flame I can’t do without
The fire comes in the sapphire sun
There’s no way I’m gonna be fighting this tonight, this tonight

I just want you to make me move
Like it ain’t a choice for you, like you got a job to do
Just want you to raise my roof
Something sensational (oh yeah)

And make me oooh, oooh, oooh, oooh
And make me oooh, oooh, oooh, oooh

Baby, cause you’re the spark that won’t go out
My heart’s on fire when you’re around
Make me oooh, oooh, oooh, oooh

[G-Eazy:]
(Yeah, Eazy)

I don’t care if it’s a random person or the biggest star
Out in Vegas or little bars
Really not a difference if it’s near or far
Listen, here we are; need you
I’ve always wondered what was off limits
Staring at you til I’m caught in this
Back and forth like this was all tennis
I’m all jealous, you came with someone
But we could tell that there’s changes coming
See I could tell that you’re a dangerous woman
That means you’re speaking my language, come on
Now follow me, let’s go
Like Penelope in “Blow”
Well worth the stealing you, it’s a felony, yeah I know
That’s why they keep on telling me to let go, yeah

But I need you and I can take you
All the way and I’m able
To give you something sensational, so let’s go, yeah
Said I need you and I can take you
All the way and I’m able
So follow me and I can make you

[Britney Spears:]
And make me oooh (move), oooh, oooh (yeah), oooh
And make me oooh, oooh, oooh, oooh

Baby, cause you’re the spark that won’t go out
My heart’s on fire when you’re around
Make me oooh, oooh, oooh, oooh
Yeah, you make me oooh


britni spirz liriks
meik mi…
fit. <g-eazy>

<[britney> spirz: <]>
fraidei, aim drimiŋ ə mail ə minət baut sʌmbɑdi
ðis filiŋ, ai wɑnə ɡou wiθ it, kəz ðerz nou wei
wir haidiŋ əwei frəm ðis tənait, ou, ðis tənait
kən tel ju wɑnt mi
bai ðə wei ai si ju stærin krɑs ðə rum, beib
nou šeim in ðə ɡeim
ǰəst kət ðə šit, bi ɑnəst
jæ, ju nou hwʌt ju ɡɑtə də tənait, də tənait

ai ǰəst wɑnt ju tə meik mi muv
laik it eint ə čɔis fər ju, laik ju ɡɑt ə ǰɑb tə du
ǰəst wɑnt ju tə reiz mai ruf
sʌmθiŋ senseišənəl ou jæ

ənd meik mi u, u, u, u
ənd meik mi u, u, u, u

nou rulz
frəm ðə bɑr tə ðə kɑr, lets teik it bæk tə mai rum
ignaitiŋ ðə hit əv ðə moumənt; let ðə spɑrks fjuz
blouiŋ ʌp tə ðə siliŋ, wir bərniŋ brait
hwen wi krɑs ðə lain

kəz jər ðə fleim ai kænt də wiðaut
ðə faiər kəmz in ðə sæfaiər sən
ðerz nou wei aim ɡɑnə bi faitiŋ ðis tənait, ðis tənait

ai ǰəst wɑnt ju tə meik mi muv
laik it eint ə čɔis fər ju, laik ju ɡɑt ə ǰɑb tə du
ǰəst wɑnt ju tə reiz mai ruf
sʌmθiŋ senseišənəl ou jæ

ənd meik mi u, u, u, u
ənd meik mi u, u, u, u

beibi, kəz jər ðə spɑrk ðət wount ɡou aut
mai hɑrts ɑn faiər hwen jər əraund
meik mi u, u, u, u

<[g-eazy>: <]>
jæ, <eazy>

ai dount ker if its ə rændəm pərsən ɔr ðə biɡəst stɑr
aut in veiɡəs ɔr litəl bɑrz
rili nɑt ə difərəns if its nir ɔr fɑr
lisən, hiər wi ɑr; nid ju
aiv ɔlweiz wʌndərd hwʌt wəz ɒf liməts
steriŋ ət ju til aim kɔt in ðis
bæk ənd fɔrθ laik ðis wəz ɔl tenis
aim ɔl ǰeləs, ju keim wiθ sʌmwən
bət wi kəd tel ðət ðerz čeinǰəz kʌmiŋ
si ai kəd tel ðət jər ə deinǰərəs wumən
ðət minz jər spikiŋ mai læŋɡwiǰ, kəm ɑn
nau fɑlou mi, lets ɡou
laik pəneləpi in blou
wel wərθ ðə stiliŋ ju, its ə feləni, jæ ai nou
ðæts wai ðei kip ɑn teliŋ mi tə let ɡou, jæ

bət ai nid ju ənd ai kən teik ju
ɔl ðə wei ənd aim eibəl
tə ɡiv ju sʌmθiŋ senseišənəl, sou lets ɡou, jæ
sed ai nid ju ənd ai kən teik ju
ɔl ðə wei ənd aim eibəl
sou fɑlou mi ənd ai kən meik ju

<[britney> spirz: <]>
ənd meik mi u muv, u, u jæ, u
ənd meik mi u, u, u, u

beibi, kəz jər ðə spɑrk ðət wount ɡou aut
mai hɑrts ɑn faiər hwen jər əraund
meik mi u, u, u, u
jæ, ju meik mi u