aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Britney Spears-My Prerogative-Pronunciación Letra Traducción y Video

Britney Spears-My Prerogative-Como Aprender a Cantarla

BRITNEY SPEARS LYRICS
“My Prerogative”

[Spoken:]
People can take everything away from you
But they can never take away your truth
But the question is..
Can you handle mine?

They say I’m crazy
I really don’t care
That’s my prerogative
They say I’m nasty
But I don’t give a damn
Getting boys is how I live
Some ask me questions
Why am I so real?
But they don’t understand me
I really don’t know the deal about my sister
Trying hard to make it right
Not long ago
Before I won this fight

[Chorus:]

Everybody’s talking all this stuff about me
Why don’t they just let me live?
I don’t need permission, make my own decisions
That’s my prerogative
that’s my prerogative
(it’s my prerogative)

It’s the way that I wanna live (it’s my prerogative)
You can’t tell me what to do

Don’t get me wrong
I’m really not souped
Ego trips is not my thing
All these strange relationships really gets me down
I see nothing wrong in spreading myself around

Everybody’s talking all this stuff about me
Why don’t they just let me live?
I don’t need permission, make my own decisions
That’s my prerogative
That’s my prerogative

Everybody’s talking all this stuff about me
Why don’t they just let me live?
I don’t need permission, make my own decisions
That’s my prerogative
that’s my prerogative

It’s the way that I wanna live (it’s my prerogative)
You can’t tell me what to do

why can’t I live my life
without all of the things
That people say
oh oh

Everybody’s talking all this stuff about me
Why don’t they just let me live?
I don’t need permission, make my own decisions
That’s my prerogative (they say I’m crazy)

Everybody’s talking all this stuff about me
Why don’t they just let me live? (they say I’m nasty)
I don’t need permission, make my own decisions
That’s my prerogative
(it’s my prerogative)

#Pronunciación de Nivel Avanzado

britni spirz liriks
mai prirɑɡətiv

<[spoken>: <]>
pipəl kən teik evriθiŋ əwei frəm ju
bət ðei kən nevər teik əwei jər truθ
bət ðə kwesčən iz..
kən ju hændəl main?

ðei sei aim kreizi
ai rili dount ker
ðæts mai prirɑɡətiv
ðei sei aim næsti
bət ai dount ɡiv ə dæm
ɡetiŋ bɔiz iz hau ai laiv
səm æsk mi kwesčənz
wai əm ai sou riəl?
bət ðei dount ʌndərstænd mi
ai rili dount nou ðə dil əbaut mai sistər
traiiŋ hɑrd tə meik it rait
nɑt lɔŋ əɡou
bifɔr ai wən ðis fait

<[chorus>: <]>

evribɒdiz tɔkiŋ ɔl ðis stəf əbaut mi
wai dount ðei ǰəst let mi laiv?
ai dount nid pərmišən, meik mai oun dəsižənz
ðæts mai prirɑɡətiv
ðæts mai prirɑɡətiv
its mai prirɑɡətiv

its ðə wei ðət ai wɑnə laiv its mai prirɑɡətiv
ju kænt tel mi hwʌt tə du

dount ɡet mi rɒŋ
aim rili nɑt supt
iɡou trips iz nɑt mai θiŋ
ɔl ðiz streinǰ rileišənšips rili ɡets mi daun
ai si nʌθiŋ rɒŋ in sprediŋ maiself əraund

evribɒdiz tɔkiŋ ɔl ðis stəf əbaut mi
wai dount ðei ǰəst let mi laiv?
ai dount nid pərmišən, meik mai oun dəsižənz
ðæts mai prirɑɡətiv
ðæts mai prirɑɡətiv

evribɒdiz tɔkiŋ ɔl ðis stəf əbaut mi
wai dount ðei ǰəst let mi laiv?
ai dount nid pərmišən, meik mai oun dəsižənz
ðæts mai prirɑɡətiv
ðæts mai prirɑɡətiv

its ðə wei ðət ai wɑnə laiv its mai prirɑɡətiv
ju kænt tel mi hwʌt tə du

wai kænt ai laiv mai laif
wiðaut ɔl əv ðə θiŋz
ðət pipəl sei
ou ou

evribɒdiz tɔkiŋ ɔl ðis stəf əbaut mi
wai dount ðei ǰəst let mi laiv?
ai dount nid pərmišən, meik mai oun dəsižənz
ðæts mai prirɑɡətiv ðei sei aim kreizi

evribɒdiz tɔkiŋ ɔl ðis stəf əbaut mi
wai dount ðei ǰəst let mi laiv? ðei sei aim næsti
ai dount nid pərmišən, meik mai oun dəsižənz
ðæts mai prirɑɡətiv
its mai prirɑɡətiv

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!