como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Britt Nicole-Hanging On-Pronunciación Letra y Video

Britt Nicole-Hanging On-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

BRITT NICOLE LYRICS
“Hanging On”

You see my anxious heart
You see what I am feeling
And when I fall apart
You are there to hold me
How great Your love for me
Now I see what You’re thinking
You say I’m beautiful
Your voice is my healing

Without You I just can’t get by
So I’m

Hanging on to every word You speak
‘Cause it’s all that I need
Hanging on to every word You say
To light up my way
Even every little whisper I’m
Hanging on as if it were my life
I’m hanging on

And when the darkness falls
I can’t see what’s before me
Your voice is like the dawn
Always there to guide me

Without You I just can’t get by
So I’m

Hanging on to every word You speak
‘Cause it’s all that I need
Hanging on to every word You say
To light up my way
Even every little whisper I’m
Hanging on as if it were my life
I’m hanging on

You know me better than I know myself
Better than anybody else
Your love is sounding like a ringing bell
Oh, oh, I won’t let go

Hanging on to every word You speak
‘Cause it’s all that I need
Hanging on to every word You say
To light up my way
Even every little whisper I’m
Hanging on as if it were my life
I’m hanging on

Hanging on to every word You speak
‘Cause it’s all that I need
Hanging on to every word You say
To light up my way
Even every little whisper I’m
Hanging on as if it were my life
I’m hanging on

#Pronunciación de Nivel Intermedio

brit nikol liriks
hæŋiŋ ɑn

ju si mai æŋkšəs hɑrt
ju si hwʌt ai əm filiŋ
ənd hwen ai fɑl əpɑrt
ju ər ðər tə hould mi
hau ɡreit jər lʌv fər mi
nau ai si hwʌt jər θiŋkiŋ
ju sei aim bjutəfəl
jər vɔis iz mai hiliŋ

wiðaut ju ai ǰəst kænt ɡet bai
sou aim

hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju spik
kəz its ɔl ðət ai nid
hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju sei
tə lait ʌp mai wei
ivən evri litəl wispər aim
hæŋiŋ ɑn əz if it wər mai laif
aim hæŋiŋ ɑn

ənd hwen ðə dɑrknəs fɒlz
ai kænt si hwʌts bifɔr mi
jər vɔis iz laik ðə dɒn
ɔlweiz ðər tə ɡaid mi

wiðaut ju ai ǰəst kænt ɡet bai
sou aim

hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju spik
kəz its ɔl ðət ai nid
hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju sei
tə lait ʌp mai wei
ivən evri litəl wispər aim
hæŋiŋ ɑn əz if it wər mai laif
aim hæŋiŋ ɑn

ju nou mi betər ðən ai nou maiself
betər ðən enibədi els
jər lʌv z saundiŋ laik ə riŋiŋ bel
ou, ou, ai wount let ɡou

hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju spik
kəz its ɔl ðət ai nid
hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju sei
tə lait ʌp mai wei
ivən evri litəl wispər aim
hæŋiŋ ɑn əz if it wər mai laif
aim hæŋiŋ ɑn

hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju spik
kəz its ɔl ðət ai nid
hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju sei
tə lait ʌp mai wei
ivən evri litəl wispər aim
hæŋiŋ ɑn əz if it wər mai laif
aim hæŋiŋ ɑn