aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Bruce Springsteen-Born to Run-Pronunciación Letra Traducción y Video

Bruce Springsteen-Born to Run-Cursos de Inglés Gratis

BRUCE SPRINGSTEEN LYRICS
“Born To Run”

In the day we sweat it out on the streets of a runaway American dream
At night we ride through the mansions of glory in suicide machines
Sprung from cages out on highway 9,
Chrome wheeled, fuel injected, and steppin’ out over the line
Oh-oh, Baby this town rips the bones from your back
It’s a death trap, it’s a suicide rap
We gotta get out while we’re young
`Cause tramps like us, baby we were born to run

yes, girl we were

Wendy let me in I wanna be your friend
I want to guard your dreams and visions
Just wrap your legs ‘round these velvet rims
and strap your hands ‘cross my engines
Together we could break this trap
We’ll run till we drop, baby we’ll never go back
Oh-oh, will you walk with me out on the wire
`Cause baby I’m just a scared and lonely rider
But I gotta know how it feels
I want to know if love is wild
Babe I want to know if love is real

Oh, can you show me

Beyond the Palace hemi-powered drones scream down the boulevard
Girls comb their hair in rearview mirrors
And the boys try to look so hard
The amusement park rises bold and stark
Kids are huddled on the beach in a mist
I wanna die with you Wendy on the street tonight
In an everlasting kiss

1-2-3-4!

The highway’s jammed with broken heroes on a last chance power drive
Everybody’s out on the run tonight
but there’s no place left to hide
Together Wendy we can live with the sadness
I’ll love you with all the madness in my soul
Oh-oh, someday girl I don’t know when
we’re gonna get to that place
Where we really wanna go
and we’ll walk in the sun
But till then tramps like us
baby we were born to run

Oh honey, tramps like us
baby we were born to run

Come on with me, tramps like us
baby we were born to run

Ru-uh-uh-un
Mm-mm-mm-mm
Uh-uh-uh-oh-oh-oh-oh
Ru-uh-uh-uh-un
Mm-mm-mm-mm
Whoa-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Ru-uh-uh-un

 

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

brus spriŋstin liriks
bɔrn tə rən

in ðə dei wi swet it aut ɑn ðə strits əv ə rʌnəwe əmerikən drim
ət nait wi raid θru ðə mænčənz əv ɡlɔri in suəsaid mišinz
sprəŋ frəm keiǰəz aut ɑn haiwe nain,
kroum wild, fjuəl inǰektəd, ənd <steppin> aut ouvᵊr ðə lain
<oh-oh>, beibi ðis taun rips ðə bounz frəm jər bæk
its ə deθ træp, its ə suəsaid ræp
wi ɡɑtə ɡet aut wail wir jəŋ
<`cause> træmpz laik əz, beibi wi wər bɔrn tə rən

jes, ɡərl wi wər

wendi let mi in ai wɑnə bi jər frend
ai wɑnt tə ɡɑrd jər drimz ənd vižənz
ǰəst ræp jər leɡz raund ðiz velvət rimz
ənd stræp jər hændz krɑs mai enǰənz
təɡeðər wi kəd breik ðis træp
wil rən til wi drɑp, beibi wil nevər ɡou bæk
<oh-oh>, wəl ju wɑk wiθ mi aut ɑn ðə waiər
<`cause> beibi aim ǰəst ə skerd ənd lounli raidər
bət ai ɡɑtə nou hau it filz
ai wɑnt tə nou if lʌv z waild
beib ai wɑnt tə nou if lʌv z riəl

ou, kən ju šou mi

biɑnd ðə pæləs <hemi-powered> drounz skrim daun ðə buləvɑrd
ɡərlz koum ðer her in rirvju mirərz
ənd ðə bɔiz trai tə luk sou hɑrd
ði əmjuzmənt pɑrk raizəz bould ənd stɑrk
kidz ər hʌdəld ɑn ðə bič in ə mist
ai wɑnə dai wiθ ju wendi ɑn ðə strit tənait
in ən evərlæstiŋ kis

<1-2-3-4>!

ðə haiwez ǰæmd wiθ broukən hiərouz ɑn ə læst čæns pauər draiv
evribɒdiz aut ɑn ðə rən tənait
bət ðerz nou pleis left tə haid
təɡeðər wendi wi kən laiv wiθ ðə sædnəs
ail lʌv ju wiθ ɔl ðə mædnəs in mai soul
<oh-oh>, sʌmde ɡərl ai dount nou hwen
wir ɡɑnə ɡet tə ðət pleis
hweᵊr wi rili wɑnə ɡou
ənd wil wɑk in ðə sən
bət til ðen træmpz laik əz
beibi wi wər bɔrn tə rən

ou hʌni, træmpz laik əz
beibi wi wər bɔrn tə rən

kəm ɑn wiθ mi, træmpz laik əz
beibi wi wər bɔrn tə rən

<ru-uh-uh-un>
<mm-mm-mm-mm>
<uh-uh-uh-oh-oh-oh-oh>
<ru-uh-uh-uh-un>
<mm-mm-mm-mm>
<whoa-oh-oh-oh>
<whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh>
<ru-uh-uh-un>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!