Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Bruno Mars-24K Magic-Pronunciación Letra y Video

Bruno Mars-24K Magic-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

brunou mɑrz liriks
<24key> mæǰik

tənait
ai ǰəst wɑnt tə teik ju haiər
θrou jər hændz ʌp in ðə skai
lets set ðis pɑrti ɒf rait

pleiᵊrz, put <yo> piŋki riŋz ʌp tə ðə mun
ɡərlz, hwʌt jɒl traiiŋ tə du?

twenti fɔr kerət mæǰik in ði er
hed tə tou soul pleiᵊr
ə, luk aut!

pɑp pɑp, its šou taim šou taim
šou taim šou taim
ɡes huz bæk əɡen?
ou ðei dount nou? ɡou ɑn tel <em>
ou ðei dount nou? ɡou ɑn tel <em>
ai bet ðei nou sun əz wi wɑk in <showin> ʌp
weriŋ kjubən liŋks jɑ
dəzainər miŋks jɑ
iŋɡəlwudiz fainəst šuz wup, wup
dount luk tu hɑrd
mait hərt <yaself>
noun tə ɡiv ðə kʌlər red ðə bluz

u šit, aim ə deinǰərəs mæn wiθ səm mʌni in mai pɑkət
kip ʌp
sou meni priti ɡərlz əraund mi ənd ðei weikiŋ ʌp ðə rɑkət
kip ʌp
wai ju mæd? fiks jɑ feis
eint mai fɒlt jɒl bi <jocking>
kip ʌp

pleiᵊrz ounli, kəm ɑn
put jər piŋki riŋz ʌp tə ðə mun
ɡərlz, hwʌt jɒl traiiŋ tə du?
twenti fɔr kerət mæǰik in ði er
hed tə tou soul pleiᵊr
ə, luk aut!

sekənd vərs fər ðə <hustlas> <hustlas>
<gangstas> <gangstas>
bæd bičəz ənd jɑ ʌɡli æs frendz hɑhɑ
kən ai prič? ə ou kən ai prič? ə ou
ai ɡɑtə šou <em> hau ə pimp ɡet it in
fərst, teik jər sip sip, də jər dip dip
spend jər mʌni laik mʌni eint šit wup, wup
wi tu freš
ɡɑt tə bleim in ɑn ǰizəs
<hashtag> blest
ðei eint redi fər mi

aim ə deinǰərəs mæn wiθ səm mʌni in mai pɑkət
kip ʌp
sou meni priti ɡərlz əraund mi ənd ðei weikiŋ ʌp ðə rɑkət
kip ʌp
wai ju mæd? fiks jɑ feis
eint mai fɒlt jɒl bi <jocking>
kip ʌp

pleiᵊrz ounli, kəm ɑn
put jər piŋki riŋz ʌp tə ðə mun
hei ɡərlz
hwʌt jɒl traiiŋ tə du?
twenti fɔr kerət mæǰik in ði er
hed tə tou soul pleiᵊr
ə, luk aut!

<wooh>
evriwer ai ɡou ðei bi laik
u, soul pleiᵊr u
evriwer ai ɡou ðei bi laik
u, soul pleiᵊr u
evriwer ai ɡou ðei bi laik
u, soul pleiᵊr u
nau, nau, nau
wɑč mi breik it daun laik ə
twenti fɔr kerət, twenti fɔr kerət mæǰik
hwʌts ðət saund?
twenti fɔr kerət, twenti fɔr kerət mæǰik
kəm ɑn nau
twenti fɔr kerət, twenti fɔr kerət mæǰik
dount fait ðə filiŋ
invait ðə filiŋ

ǰəst put jər piŋki riŋz ʌp tə ðə mun
ɡərlz, hwʌt jɒl traiiŋ tə du?
twenti fɔr kerət mæǰik in ði er
hed tə tou soul pleiᵊr
put jər piŋki riŋz ʌp tə ðə mun
ɡərlz, hwʌt jɒl traiiŋ tə du? du
twenti fɔr kerət mæǰik in ði er
hed tə tou soul pleiᵊr
twenti fɔr kerət
ə, luk aut

twenti fɔr kerət mæǰik, mæǰik, mæǰik

BRUNO MARS LYRICS
“24K Magic”

Tonight
I just want to take you higher
Throw your hands up in the sky
Let’s set this party off right

Players, put yo’ pinky rings up to the moon
Girls, what y’all trying to do?
24 karat magic in the air
Head to toe soul player
Uh, look out!

Pop pop, it’s show time (Show time)
Show time (Show time)
Guess who’s back again?
Oh they don’t know? (Go on tell ‘em)
Oh they don’t know? (Go on tell ‘em)
I bet they know soon as we walk in (Showin’ up)
Wearing Cuban links (ya)
Designer minks (ya)
Inglewood’s finest shoes (Whoop, whoop)
Don’t look too hard
Might hurt ya’self
Known to give the color red the blues

Ooh shit, I’m a dangerous man with some money in my pocket
(Keep up)
So many pretty girls around me and they waking up the rocket
(Keep up)
Why you mad? Fix ya face
Ain’t my fault y’all be jocking
(Keep up)

Players only, come on
Put your pinky rings up to the moon
Girls, what y’all trying to do?
24 karat magic in the air
Head to toe soul player
Uh, look out!

Second verse for the hustlas (hustlas)
Gangstas (gangstas)
Bad bitches and ya ugly ass friends (Haha)
Can I preach? (Uh oh) Can I preach? (Uh oh)
I gotta show ‘em how a pimp get it in
First, take your sip (sip), do your dip (dip)
Spend your money like money ain’t shit (Whoop, whoop)
We too fresh
Got to blame in on Jesus
Hashtag blessed
They ain’t ready for me

I’m a dangerous man with some money in my pocket
(Keep up)
So many pretty girls around me and they waking up the rocket
(Keep up)
Why you mad? Fix ya face
Ain’t my fault y’all be jocking
(Keep up)

Players only, come on
Put your pinky rings up to the moon
Hey girls
What y’all trying to do?
24 karat magic in the air
Head to toe soul player
Uh, look out!

(Wooh)
Everywhere I go they be like
Ooh, soul player ooh
Everywhere I go they be like
Ooh, soul player ooh
Everywhere I go they be like
Ooh, soul player ooh
Now, now, now
Watch me break it down like (Uh)
24 karat, 24 karat magic
What’s that sound?
24 karat, 24 karat magic
Come on now
24 karat, 24 karat magic
Don’t fight the feeling
Invite the feeling

Just put your pinky rings up to the moon
Girls, what y’all trying to do?
24 karat magic in the air
Head to toe soul player
Put your pinky rings up to the moon
Girls, what y’all trying to do? (Do)
24 karat magic in the air
Head to toe soul player
(24 karat)
Uh, look out

(24 karat magic, magic, magic)

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!