pronunciaciones

Bruno Mars-That’s What I Like-Pronunciación Letra Traducción y Video

Bruno Mars-That’s What I Like (Eso es lo que me Gusta)-Como Aprender a Cantarla

BRUNO MARS LYRICS
“That’s What I Like”

I got a condo in Manhattan… ay gat a condo in manjatan
Baby girl, what’s happening?… beiby guerl wuats japenin
You and your ass invited… yiu en yio as invaired
So gon’ and get to clappin’… so goon an gue ru clapin
Girl, pop it for a pimp… guerl pope fo mi
Pop, pop it for me…. pap pape fo me
Turn around and drop it for a pimp..  tern arraon n’ drope fo a pimp.
Drop, drop it for me…. drap drape fo mi
I’ll rent a beach house in Miami…. ay rent a bich jaus in mayiami
Wake up with no jammies…. wueikap wuit no yiamis
Lobster tail for dinner…. labste teil fo diner
Julio serve that scampi…. julio serv da eskampi
You got it if you want it…. yiu garet if yiu wuanet
Got, got it if you want it…. gat garet if yiu wuane
Said you got it if you want it…. sed yiu garet if yiu wuane
Take my wallet if you want it now… teik ma wualet if yiu wuanet nao

Jump in the Cadillac… yiampin de cadilac
Girl, let’s put some miles on it… guerl lets put som mails one
Anything you want… enytden yiu wuan
Just to put a smile on it… yias tu pura esmail one
You deserve it, baby, you deserve it all… yiu deserve beiby yiu deserverol
And I’m gonna give it to you… enam gona guivetuyiu

Estamos seguros que también te gustará aprender a cantar esta canción en Inglés con su Pronunciación Fonética: Hello de Adele

Gold jewelry shining so bright…. gol yiuwuery shainin so brait
Strawberry champagne on ice…. estroberry champein onais
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like… laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like… laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Sex by the fire at night…. secs ba de fayie at nai
Silk sheets and diamonds all white… silk shits en daymonds ol wuait
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik

I’m talkin’ trips to Puerto Rico… ay tokin trips tu puerto rico
Say the word and we go… sey de wuor an wuigo
You can be my freaka… yiu can bi may frika
Girl, I’ll be a fleeko, mamacita… guerl ay bi a fliko mamacita
I will never make a promise that I can’t keep… a wuil neve meik a promis dara ken kip
I promise that your smile ain’t gon’ never leave… a promis da yiu esmail ein goon neve liv
Shopping sprees in Paris… shopin espriis in parris
Everything 24 karats… evrytdin tueny foor karats
Take a look in that mirror… teik a luk in da mirra
Now tell me who’s the fairest… nao tel mi jus de ferres
Is it you? Is it you? Is it me? Is it me?… iset yiu iset yiu ise mi iset mi
Say it’s us, say it’s us, and I’ll agree, baby… sey itsas sey itsas anay agrii beiby

Jump in the Cadillac… yiampin de cadilac
Girl, let’s put some miles on it… guerl lets put som mails one
Anything you want… enytden yiu wuan
Just to put a smile on you… yias tu pura esmail on yia
You deserve it, baby, you deserve it all… yiu deserve beiby yiu deserverol
And I’m gonna give it to you… enam gona guivetuyiu

Gold jewelry shining so bright…. gol yiuwuery shainin so brait
Strawberry champagne on ice…. estroberry champein onais
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Sex by the fire at night…. secs ba de fayie at nai
Silk sheets and diamonds all white… silk shits en daymonds ol wuait
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik

If you say you want a good time… if yiu sey yiu wuan a guud taim
Well here I am, baby, here I am, baby…. wuel jier ayiam beiby jier ayiam beiby
Talk to me, talk to me, talk to me… tok tu mi tok tu mi tok tu mi
Tell me what’s on your mind…. tel mi wuats on yior main
If you want it, girl come and get it… if yiu wuane guerl com en gueret
All this is here for you… ol dis is jir for yia
Tell me, baby, tell me, tell me, baby… tel mi beiby tel mi tel mi beiby
What you tryna do… wuat yiu trayna du

Gold jewelry shining so bright…. gol yiuwuery shainin so brait
Strawberry champagne on ice…. estroberry champein onais
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Sex by the fire at night…. secs ba de fayie at nai
Silk sheets and diamonds all white… silk shits en daymonds ol wuait
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik
Lucky for you, that’s what I like, that’s what I like…. laky fo yiu dats wuaray laik datswuarailaik

#Pronunciación de Nivel Avanzado

brunou mɑrz liriks
ðæts hwʌt ai laik

ai ɡɑt ə kɑndou in mænhætən
beibi gɜ:l, hwʌts hæpəniŋ?
ju ənd jər æs invaitəd
sou <gon> ənd ɡet tə <clappin>
ɡərl, pɑp it fər ə pimp
pɑp, pɑp it fər mi
tərn əraund ənd drɑp it fər ə pimp
drɑp, drɑp it fər mi
ail rent ə bič haus in majæmi
weik ʌp wiθ nou <jammies>
lɑbstər teil fər dinər
ǰuliou sərv ðət skæmpi
ju ɡɑt it if ju wɑnt it
ɡɑt, ɡɑt it if ju wɑnt it
sed ju ɡɑt it if ju wɑnt it
teik mai wɒlət if ju wɑnt it nau

ǰəmp in ðə kædəlæk
ɡərl, lets put səm mailz ɑn it
eniθiŋ ju wɑnt
ǰəst tə put ə smail ɑn it
ju dəzərv it, beibi, ju dəzərv it ɔl
ənd aim ɡɑnə ɡiv it tə ju

ɡould ǰuəlri šainiŋ sou brait
strɒberi šæmpein ɑn ais
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
seks bai ðə faiər ət nait
silk šits ənd daiməndz ɔl wait
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik

aim tɑkən trips tə pwertou rikou
sei ðə wərd ənd wi ɡou
ju kən bi mai <freaka>
ɡərl, ail bi ə <fleeko>, <mamacita>
ai wəl nevər meik ə prɑməs ðət ai kænt kip
ai prɑməs ðət jər smail eint <gon> nevər liv
šɑpiŋ spriz in pæris
evriθiŋ twenti fɔr kærəts
teik ə luk in ðət mirər
nau tel mi huz ðə ferəst
iz it ju? iz it ju? iz it mi? iz it mi?
sei its əz, sei its əz, ənd ail əɡri, beibi

ǰəmp in ðə kædəlæk
ɡərl, lets put səm mailz ɑn it
eniθiŋ ju wɑnt
ǰəst tə put ə smail ɑn ju
ju dəzərv it, beibi, ju dəzərv it ɔl
ənd aim ɡɑnə ɡiv it tə ju

ɡould ǰuəlri šainiŋ sou brait
strɒberi šæmpein ɑn ais
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
seks bai ðə faiər ət nait
silk šits ənd daiməndz ɔl wait
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik

if ju sei ju wɑnt ə ɡud taim
wel hiər ai æm, beibi, hiər ai æm, beibi
tɔk tə mi, tɔk tə mi, tɔk tə mi
tel mi hwʌts ɑn jər maind
if ju wɑnt it, ɡərl kəm ənd ɡet it
ɔl ðis iz hiər fər ju
tel mi, beibi, tel mi, tel mi, beibi
hwʌt ju <tryna> du

ɡould ǰuəlri šainiŋ sou brait
strɒberi šæmpein ɑn ais
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
seks bai ðə faiər ət nait
silk šits ənd daiməndz ɔl wait
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik
lʌki fər ju, ðæts hwʌt ai laik, ðæts hwʌt ai laik

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!