como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Calvin Harris-Feels-Pharrell Williams-Katy Perry-Big Sean-Pronunciación Letra Traducción

Calvin Harris-Feels-Pharrell Williams-Katy Perry-Big Sean-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Calvin Harris Lyrics
“Feels”
(feat. Pharrell, Katy Perry & Big Sean)

[Pharrell Williams:]
Hey!
No-nothing ever last forever, no
One minute you’re here and the next you’re gone
So I respect you, wanna take it slow
I need a mental receipt to know this moment I owe

Do you mind if I steal a kiss? (Chop, chop)
A little souvenir, can I steal it from you?
To memorize the way you shock me
The way you move it here (Hey)
Just wanna feel it from you (Hey)

[Katy Perry:]
Don’t be afraid to catch feels
Ride drop top and chase thrills (Hey)
I know you ain’t afraid to pop pills (Hey)
Baby, I know you ain’t scared to catch feels
Feels with me

[Pharrell Williams:]
I’m your window shopper, sucker for your love, oh
I’m wearing your goggles, virtual reality
It ain’t what it cost you, it might be a dollar
As long as it shocks you, memory, electricity

Do you mind if I steal a kiss? (Chop, chop)
A little souvenir, can I steal it from you? (Oh, yeah)
To memorize the way you shock me (Yeah)
The way you move it here (Hey)
Just wanna feel it from you (Hey)

[Katy Perry:]
Don’t be afraid to catch feels (Ha)
Ride drop top and chase thrills (Oh-oh-oh, oh)
I know you ain’t afraid to pop pills (Hey)
Baby, I know you ain’t scared to catch feels (Straight up)
Feels with me (Whoa)

[Big Sean:]
Goddamn, I know you love to make an entrance
Do you like getting paid or getting paid attention?
You mixed the wrong guys with the right intentions
In the same bed, but it still feel long distance
She’s looking for a little more consistency
But when you stop looking you gon’ find what’s meant to be
And honestly, I’m way too done with the hoes
I cut off all my exes for your x and o’s
I feel my old flings was just preparing me
When I say I want you, say it back, parakeet
Fly in first-class through the air, Airbnb
I’m the best you had, you just be comparing me to me
I’mma ‘at’ this at you, if I put you on my phone
And upload it, it’ll get maximum views
I came in through in the clutch with the lipsticks and phones
Wear your fave cologne just to get you alone

[Katy Perry & Big Sean:]
Don’t be afraid to catch feels
Don’t be afraid to catch these feels
Ride drop top and chase thrills (Yeah)
I know you ain’t afraid to pop pills (I know)
Baby, I know you ain’t scared to catch feels
Whoa, whoa, whoa
Feels with me

Don’t be afraid to catch feels (No, no)
Don’t be afraid, baby
Ride drop top and chase thrills (Whoa, okay)
I know you ain’t afraid to pop pills
I know, I know, I know
Baby, I know you ain’t scared to catch feels
Feels with me

#Pronunciación de la Canción

 

 

kælvən heris liriks
filz
fit. <pharrell>, keiti peri ənd biɡ šɒn

<[pharrell> wiljəmz: <]>
hei!
<no-nothing> evᵊr læst fərevər, nou
wʌn minət jər hiər ənd ðə nekst jər ɡɒn
sou ai rəspekt ju, wɑnə teik it slou
ai nid ə mentəl rəsit tə nou ðis moumənt ai ou

də ju maind if ai stil ə kis? čɑp, čɑp
ə litəl suvənir, kən ai stil it frəm ju?
tə meməraiz ðə wei ju šɑk mi
ðə wei ju muv it hiər hei
ǰəst wɑnə fil it frəm ju hei

<[katy> peri: <]>
dount bi əfreid tə kæč filz
raid drɑp tɑp ənd čeis θrilz hei
ai nou ju eint əfreid tə pɑp pilz hei
beibi, ai nou ju eint skerd tə kæč filz
filz wiθ mi

<[pharrell> wiljəmz: <]>
aim jər windou šɑpər, sʌkər fər jər lʌv, ou
aim weriŋ jər ɡɑɡəlz, vərčuəl riæləti
it eint hwʌt it kɑst ju, it mait bi ə dɑlər
əz lɔŋ əz it šɑks ju, meməri, əlektrisəti

də ju maind if ai stil ə kis? čɑp, čɑp
ə litəl suvənir, kən ai stil it frəm ju? ou, jæ
tə meməraiz ðə wei ju šɑk mi jæ
ðə wei ju muv it hiər hei
ǰəst wɑnə fil it frəm ju hei

<[katy> peri: <]>
dount bi əfreid tə kæč filz hɑ
raid drɑp tɑp ənd čeis θrilz <oh-oh-oh>, ou
ai nou ju eint əfreid tə pɑp pilz hei
beibi, ai nou ju eint skerd tə kæč filz streit ʌp
filz wiθ mi wou

<[big> šɒn: <]>
ɡɑddæm, ai nou ju lʌv tə meik ən entrəns
də ju laik ɡetiŋ peid ɔr ɡetiŋ peid ətenšən?
ju mikst ðə rɒŋ ɡaiz wiθ ðə rait intenčənz
in ðə seim bed, bət it stil fil lɔŋ distəns
šiz lukiŋ fər ə litəl mɔr kənsistənsi
bət hwen ju stɑp lukiŋ ju <gon> faind hwʌts ment tə bi
ənd ɑnəstli, aim wei tu dən wiθ ðə houz
ai kət ɒf ɔl mai eksəz fər jər eks ənd ouz
ai fil mai ould fliŋz wəz ǰəst priperiŋ mi
hwen ai sei ai wɑnt ju, sei it bæk, perəkit
flai in fərst klæs θru ði er, <airbnb>
aim ðə best ju hæd, ju ǰəst bi kəmperiŋ mi tə mi
<imma> <at> ðis ət ju, if ai put ju ɑn mai foun
ənd ʌploud it, itəl ɡet mæksəməm vjuz
ai keim in θru in ðə kləč wiθ ðə lipstiks ənd founz
wer jər <fave> kəloun ǰəst tə ɡet ju əloun

<[katy> peri ənd biɡ šɒn: <]>
dount bi əfreid tə kæč filz
dount bi əfreid tə kæč ðiz filz
raid drɑp tɑp ənd čeis θrilz jæ
ai nou ju eint əfreid tə pɑp pilz ai nou
beibi, ai nou ju eint skerd tə kæč filz
wou, wou, wou
filz wiθ mi

dount bi əfreid tə kæč filz nou, nou
dount bi əfreid, beibi
raid drɑp tɑp ənd čeis θrilz wou, oukei
ai nou ju eint əfreid tə pɑp pilz
ai nou, ai nou, ai nou
beibi, ai nou ju eint skerd tə kæč filz
filz wiθ mi