Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Camila Cabello – Havana-Young Thug-Pronunciación Letra Traducción

Camila Cabello – Havana-Young Thug-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Camila Cabello Lyrics
“Havana”
(feat. Young Thug)

[Camila Cabello:]
Havana, ooh na-na (ay)… javana unana ay
Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)… jav of ma jaar is in javana unana ay ay
He took me back to East Atlanta, na-na-na... ji tuk mi bak tu iist alana nanana
All of my heart is in Havana (ay)... aalo ma jaart is in javana ay
There’s somethin’ ‘bout his manners (uh huh)... ders somtden bao is maners a ja
Havana, ooh na-na… avana ooh nana


He didn’t walk up with that “how you doin’?”... ji diden wuokap wui dat jao yiu duin
(When he came in the room)… wuen ji keim in de ruum
He said there’s a lot of girls I can do with... ji sed ders a lot of guerls a can du wuitd
(But I can’t without you)… bara kan wuidau yiu
I’m doin’ forever in a minute... aam duin foreve in a minat
(That summer night in June)... da samer nait in yiun
And papa says he got malo in him... en papa ses i gat malo inim
He got me feelin’ like… ji gat mi filin laik

 

Ooh I knew it when I met him… uuuu a niuet wuen ay merim
I loved him when I left him... a lovdim wuen ay leftim
Got me feelin’ like… gat mi fiilin laik
Ooh and then I had to tell him… uuuu an den ay jad tu telem
I had to go, oh na-na-na-na-na...a jad tu go oh nanananana

Havana, ooh na-na (ay)... javana unana ay
Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)... jav of ma jaar is in javana unana ay ay
He took me back to East Atlanta, na-na-na (uh huh)… ji tuk mi bak tu iist alana nanana a ja
All of my heart is in Havana (ay)… aalo ma jaart is in javana ay
My heart is in Havana… may jaart is in javana
Havana, ooh na-na… avana ooh nana

[Young Thug:]
Jeffery… yiefry
Just graduated, fresh on campus, mmm… yias gradueired fresh on campas mmm
Fresh out East Atlanta with no manners, damn… fresh au iist alana wuit no maners deem
Fresh out East Atlanta… fresh au iist alana
Bump on her bumper like a traffic jam (jam)... bump on er bam per laik a trafic yiam yiam
Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam (here you go, ay)... jey a wuas kuik ru pey da guerl laik ankel sam jiir yiu go ay
Back it on me, shawty cravin’ on me... bakironmi shory kreivin on mi
Get to diggin’ on me (on me)... geru diguin on mi on mi
She waited on me (then what?)... shi wueired on mi on mi den wuat
Shawty cakin’ on me, got the bacon on me (wait up)... shory keikin on mi gat de beicon on mi wueirap
This is history in the makin’ on me (on me)… dis is jistorry in de meikin on mi on mi
Point blank, close range, that be... poin blank clous reinch da bi
If it cost a million, that’s me (that’s me)… if i cos a milion dats mi dats mi
I was gettin’ mula, man they feel me... a wuas guerin muula man dey fiil mi

[Camila Cabello:]
Havana, ooh na-na (ay)… javana unana ay ay
Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)... jav of ma jaar is in javana unana oh ay ay
He took me back to East Atlanta, na-na-na (oh no)… ji tuk mi bak tu iist alana nanana oh no
All of my heart is in Havana… aalo may jaart is in javana
My heart is in Havana… may jaart is in javana
Havana, ooh na-na... avana ooh nana

Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like... teik mi bak bak bak laik
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like... teik mi bak bak bak laik
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like... teik mi bak bak bak laik
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back… teik mi bak bak bek
Yeah, ay... yiea ay
Ooh… uuuu uuuu
Take me back to my Havana... teik mi bak tu may avana

Havana, ooh na-na... javana unana
Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, yeah)... jav of ma jaar is in javana unana oh yiea
He took me back to East Atlanta, na-na-na…  ji tuk mi bak tu iist alana nanana
All of my heart is in Havana... aaalo ma jaart is in javana
My heart is in Havana ay… may jaart is in javana ay
Havana, ooh na-na… avana ooh nana

Uh huh… a ja
Oh na-na-na...unanana
No, no, no, take me back... no no no teik mi bak
Oh na-na-na
Havana, ooh na-na... avana uh nana

#Pronunciación de la Canción

 

<camila> kəbelou liriks
həvænə
fit. jəŋ θəɡ

<[camila> kəbelou: <]>
həvænə, u nænə ei
hæf əv mai hɑrt s in həvænə, <ooh-na-na> ei, ei
hi tuk mi bæk tə ist ætlæntə, <na-na-na>
ɔl əv mai hɑrt s in həvænə ei
ðerz sʌmθiŋ baut iz mænərz ə hə
həvænə, u nænə

hi didənt wɑk ʌp wiθ ðət hau ju <doin>?
hwen hi keim in ðə rum
hi sed ðerz ə lɑt əv ɡərlz ai kən də wiθ
bət ai kænt wiðaut ju
aim <doin> fərevər in ə minət
ðət sʌmər nait in ǰun
ənd pɑpə sez hi ɡɑt mɑlou in im
hi ɡɑt mi <feelin> laik

u… ai nu it hwen ai met im
ai lʌvd im hwen ai left im
ɡɑt mi <feelin> laik
u… ənd ðen ai həd tə tel im
ai həd tə ɡou, ou <na-na-na-na-na>

həvænə, u nænə ei
hæf əv mai hɑrt s in həvænə, <ooh-na-na> ei, ei
hi tuk mi bæk tə ist ætlæntə, <na-na-na> ə hə
ɔl əv mai hɑrt s in həvænə ei
mai hɑrt s in həvænə
həvænə, u nænə

<[young> θəɡ: <]>
ǰefəri
ǰəst ɡræǰuetəd, freš ɑn kæmpəs, θri θauzənd
freš aut ist ætlæntə wiθ nou mænərz, dæm
freš aut ist ætlæntə
bəmp ɑn hər bʌmpər laik ə træfik ǰæm ǰæm
hei, ai wəz kwik tə pei ðæt ɡərl laik ʌŋkəl sæm hiər ju ɡou, ei
bæk it ɑn mi, <shawty> kreivin ɑn mi
ɡet tə <diggin> ɑn mi ɑn mi
ši weitəd ɑn mi ðen hwʌt?
<shawty> <cakin> ɑn mi, ɡɑt ðə beikən ɑn mi weit ʌp
ðis iz histᵊri in ðə mækin ɑn mi ɑn mi
pɔint blæŋk, klouz reinǰ, ðət bi
if it kɑst ə miljən, ðæts mi ðæts mi
ai wəz <gettin> mjulə, mæn ðei fil mi

<[camila> kəbelou: <]>
həvænə, u nænə ei, ei
hæf əv mai hɑrt s in həvænə, <ooh-na-na> ou, ei, ei
hi tuk mi bæk tə ist ætlæntə, <na-na-na> ou nou
ɔl əv mai hɑrt s in həvænə
mai hɑrt s in həvænə
həvænə, u nænə

u nænə, ou <na-na-na>
teik mi bæk, bæk, bæk laik
u nænə, ou <na-na-na>
teik mi bæk, bæk, bæk laik
u nænə, ou <na-na-na>
teik mi bæk, bæk, bæk laik
u nænə, ou <na-na-na>
teik mi bæk, bæk, bæk
jæ, ei…
u…
teik mi bæk tə mai həvænə…

həvænə, u nænə
hæf əv mai hɑrt s in həvænə, <ooh-na-na> ou, jæ
hi tuk mi bæk tə ist ætlæntə, <na-na-na>
ɔl əv mai hɑrt s in həvænə
mai hɑrt s in həvænə ei
həvænə, u nænə

ə hə
ou <na-na-na>…
nou, nou, nou, teik mi bæk
ou <na-na-na>
həvænə, u nænə

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!