Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Camila Cabello – OMG-Pronunciación Letra Traducción

Camila Cabello – OMG-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Camila Cabello Lyrics
“OMG”
(feat. Quavo)

[Camila Cabello:]
Baby, what’cha say?
I ain’t here to, I ain’t here to conversate
Baby, I don’t play
From Miami, causin’ trouble in LA
Rowdy, Tennessee
If I don’t send for you, best not come for me
Jordan, 23
Guarantee you’re gonna wanna leave with me

I got that la la la like
Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo
You cannot believe it when we come through
Woo, my God, you look good today
Woo, my God, you look good today
Back up, back up, back up, do it slow-mo
When she drop, it bounce back like a yo-yo
Woo, my God, you look good today
You look good today, yeah
Oh my God

[Quavo & Camila Cabello:]
Oh my God, yeah
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah

[Camila Cabello:]
Ice cold, like my drink
Lose your concentration when you take a sip, yeah
Cyclone, make it spin
Cause all I, all I, all I, all I do is win
Yeah I’m cut like a diamond, I’m cold
4 am, bloom like a rose
Girls like the summer, we’re cold, oh

We got that la la la like
Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo
You cannot believe it when we come through
Woo, my God, you look good today
Woo, my God, you look good today
Back up, back up, back up, do it slow-mo
When she drop, it bounce back like a yo-yo
Woo, my God, you look good today
You look good today, yeah
Oh my God

[Quavo & Camila Cabello:]
Oh my God, yeah
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah

[Quavo:]
Oh my God, she’s so right, though
Me and you, that’s a iso
Waist so small, look like lipo
Moonwalk, my diamonds Michael
She so fine, I call my best man
Ain’t no rings on her left hand (no rings)
I had a dream I was in quicksand (dream)
Then I woke up with the best plans (oh my God, yeah)
Oh my God, you’re awesome
Smoke more green than Boston (green)
I make a play and call them
Oh my God, she flossing (woo)
On the cover of magazines, I’ma crown the queen (queen)
Bad and boujee, thick and pretty
I’m givin’ her wet dreams
I’m the main reason why her friends like me
Having her mad at me, tackle me like I’m an athlete

[Camila Cabello:]
Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo
You cannot believe it when we come through
Woo, my God, you look good today
Woo, my God, you look good today
Back up, back up, back up, do it slow-mo
When she drop, it bounce back like a yo-yo
Woo, my God, you look good today
You look good today, yeah
Oh my God

#Pronunciación de la Canción

 

<camila> kəbelou liriks
<omg>
fit. <quavo>
<[camila> kəbelou: <]>
beibi, <whatcha> sei?
ai eint hiər tu, ai eint hiər tə <conversate>
beibi, ai dount plei
frəm majæmi, <causin> trʌbəl in lɑ
raudi, tenəsi
if ai dount send fər ju, best nɑt kəm fər mi
ǰɔrdən, twenti θri
ɡerənti jər ɡɑnə wɑnə liv wiθ mi
ai ɡɑt ðət lɑ lɑ lɑ laik
pul ʌp, pul ʌp, pul ʌp streit frəm tokiou
ju kænɑt bəliv it hwen wi kəm θru
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
bæk ʌp, bæk ʌp, bæk ʌp, də it <slow-mo>
hwen ši drɑp, it bauns bæk laik ə jou jou
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
ju luk ɡud tədei, jæ
ou mai ɡɑd
<[quavo> ənd <camila> kəbelou: <]>
ou mai ɡɑd, jæ
ou mai ɡɑd, jər ɑsəm ou mai ɡɑd
ou mai ɡɑd, jæ
ou mai ɡɑd, jər ɑsəm ou mai ɡɑd
ou mai ɡɑd, jæ
ou mai ɡɑd, jər ɑsəm ou mai ɡɑd
ou mai ɡɑd, jæ
<[camila> kəbelou: <]>
ais kould, laik mai driŋk
luz jər kɑnsəntreišən hwen ju teik ə sip, jæ
sikloun, meik it spin
kəz ɔl ai, ɔl ai, ɔl ai, ɔl ai də z win
jæ aim kət laik ə daimənd, aim kould
fɔr ei em, blum laik ə rouz
ɡərlz laik ðə sʌmər, wir kould, ou
wi ɡɑt ðət lɑ lɑ lɑ laik
pul ʌp, pul ʌp, pul ʌp streit frəm tokiou
ju kænɑt bəliv it hwen wi kəm θru
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
bæk ʌp, bæk ʌp, bæk ʌp, də it <slow-mo>
hwen ši drɑp, it bauns bæk laik ə jou jou
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
ju luk ɡud tədei, jæ
ou mai ɡɑd
<[quavo> ənd <camila> kəbelou: <]>
ou mai ɡɑd, jæ
ou mai ɡɑd, jər ɑsəm ou mai ɡɑd
ou mai ɡɑd, jæ
ou mai ɡɑd, jər ɑsəm ou mai ɡɑd
ou mai ɡɑd, jæ
ou mai ɡɑd, jər ɑsəm ou mai ɡɑd
ou mai ɡɑd, jæ
<[quavo>: <]>
ou mai ɡɑd, šiz sou rait, ðou
mi ənd ju, ðæts ə <iso>
weist sou smɒl, luk laik <lipo>
<moonwalk>, mai daiməndz maikəl
ši sou fain, ai kɒl mai best mæn
eint nou riŋz ɑn hər left hænd nou riŋz
ai həd ə drim ai wəz in kwiksænd drim
ðen ai wouk ʌp wiθ ðə best plænz ou mai ɡɑd, jæ
ou mai ɡɑd, jər ɑsəm
smouk mɔr ɡrin ðən bɑstən ɡrin
ai meik ə plei ənd kɒl ðəm
ou mai ɡɑd, ši flɒsiŋ wu
ɑn ðə kʌvər əv mæɡəzinz, <ima> kraun ðə kwin kwin
bæd ənd <boujee>, θik ənd priti
aim <givin> hər wet drimz
aim ðə mein rizən wai hər frendz laik mi
hæviŋ hər mæd ət mi, tækəl mi laik aim ən æθlit
<[camila> kəbelou: <]>
pul ʌp, pul ʌp, pul ʌp streit frəm tokiou
ju kænɑt bəliv it hwen wi kəm θru
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
bæk ʌp, bæk ʌp, bæk ʌp, də it <slow-mo>
hwen ši drɑp, it bauns bæk laik ə jou jou
wu, mai ɡɑd, ju luk ɡud tədei
ju luk ɡud tədei, jæ
ou mai ɡɑd
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!