aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Can’t Buy Me Love-The Beatles-Pronunciación Letra Traducción

Can’t Buy Me Love-The Beatles-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

The Beatles Lyrics
“Can’t Buy Me Love”

Can’t buy me love, love
Can’t buy me love

I’ll buy you diamonds ring my friend
If it makes you feel alright
I’ll get you anything my friend
If it makes you feel alright
‘Cause I don’t care too much for money
Money can’t buy me love

I’ll give you all I’ve got to give
If you say you love me too
I may not have a lot to give
But what I’ve got I’ll give to you
I don’t care too much for money
Money can’t buy me love

Can’t buy me love, everybody tells me so
Can’t buy me love, no, no, no, no

Say you don’t need no diamond rings
And I’ll be satisfied
Tell me that you want the kind of things
That money just can’t buy
I don’t care too much for money
Money can’t buy me love

Can’t buy me love, everybody tells me so
Can’t buy me love, no, no, no, no

Say you don’t need no diamond rings
And I’ll be satisfied
Tell me that you want the kind of things
That money just can’t buy
I don’t care too much for money
Money can’t buy me love

Can’t buy me love, love
Can’t buy me love, oh

#Pronunciación de la Canción

 

ðə bitəlz liriks
kænt bai mi lʌv

kænt bai mi lʌv, lʌv
kænt bai mi lʌv

ail bai ju daiməndz riŋ mai frend
if it meiks ju fil ɒlrait
ail ɡet ju eniθiŋ mai frend
if it meiks ju fil ɒlrait
kəz ai dount ker tu mʌč fər mʌni
mʌni kænt bai mi lʌv

ail ɡiv ju ɔl aiv ɡɑt tə ɡiv
if ju sei ju lʌv mi tu
ai mei nɑt həv ə lɑt tə ɡiv
bət hwʌt aiv ɡɑt ail ɡiv tə ju
ai dount ker tu mʌč fər mʌni
mʌni kænt bai mi lʌv

kænt bai mi lʌv, evribɑdi telz mi sou
kænt bai mi lʌv, nou, nou, nou, nou

sei ju dount nid nou daimənd riŋz
ənd ail bi sætəsfaid
tel mi ðət ju wɑnt ðə kaind əv θiŋz
ðət mʌni ǰəst kænt bai
ai dount ker tu mʌč fər mʌni
mʌni kænt bai mi lʌv

kænt bai mi lʌv, evribɑdi telz mi sou
kænt bai mi lʌv, nou, nou, nou, nou

sei ju dount nid nou daimənd riŋz
ənd ail bi sætəsfaid
tel mi ðət ju wɑnt ðə kaind əv θiŋz
ðət mʌni ǰəst kænt bai
ai dount ker tu mʌč fər mʌni
mʌni kænt bai mi lʌv

kænt bai mi lʌv, lʌv
kænt bai mi lʌv, ou