como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Cardi B – Be Careful-Pronunciación Letra Traducción

Cardi B – Be Careful-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Cardi B Lyrics
“Be Careful”

Yeah
Be careful, be careful, be careful with me
Yeah, look

I wanna get married, like the Currys, Steph and Ayesha shit
But we more like Belly, Tommy and Keisha shit
Gave you TLC, you wanna creep and shit
Poured out my whole heart to a piece of shit
Man, I thought you would’ve learned your lesson
‘Bout liking pictures, not returnin’ texts
I guess it’s fine, man, I get the message
You still stutter after certain questions
You keep in contact with certain exes
Do you, though
Trust me, nigga, it’s cool, though
Said that you was workin’, but you’re out here chasin’ culo
And putas, chillin’ poolside, livin’ two lives
I could’ve did what you did to me to you a few times
But if I did decide to slide, find a nigga
Fuck him, suck his dick, you would’ve been pissed
But that’s not my M.O., I’m not that type of bitch
And karma for you is gon’ be who you end up with
Don’t make me sick, nigga

The only man, baby, I adore
I gave you everything, what’s mine is yours
I want you to live your life of course
But I hope you get what you dyin’ for
Be careful with me
Do you know what you doin’?
Whose feelings that you’re hurtin’ and bruisin’?
You gon’ gain the whole world
But is it worth the girl that you’re losin’?
Be careful with me
Yeah, it’s not a threat, it’s a warnin’
Be careful with me
Yeah, my heart is like a package with a fragile label on it
Be careful with me

Care for me, care for me
Always said that you’d be there for me, there for me
Boy, you better treat me carefully, carefully, look

I was here before all of this
Guess you actin’ out now, you got an audience
Tell me where your mind is, drop a pin, what’s the coordinates?
You might have a fortune, but you lose me, you still gon’ be misfortunate, nigga
Tell me, this love’s got you this fucked up in the head
You want some random bitch up in your bed?
She don’t even know your middle name
Watch her, ‘cause she might steal your chain
You don’t want someone who loves you instead? I guess not though
It’s blatant disrespect, you nothin’ like the nigga I met
Talk to me crazy and you quick to forget
You even got me trippin’, you got me lookin’ in the mirror different
Thinkin’ I’m flawed because you inconsistent
Between a rock and a hard place, the mud and the dirt
It’s gon’ hurt me to hate you, but lovin’ you’s worse
It all stops so abrupt, we start switchin’ it up
Teach me to be like you so I can not give a fuck
Free to mess with someone else, I wish these feelings could melt
‘Cause you don’t care about a thing except your mothafuckin’ self
You make me sick, nigga

The only man, baby, I adore
I gave you everything, what’s mine is yours
I want you to live your life of course
But I hope you get what you dyin’ for
Be careful with me
Do you know what you doin’?
Whose feelings that you’re hurtin’ and bruisin’?
You gon’ gain the whole world
But is it worth the girl that you’re losin’?
Be careful with me
Yeah, it’s not a threat, it’s a warnin’
Be careful with me
Yeah, my heart is like a package with a fragile label on it
Be careful with me

#Pronunciación de la Canción

<cardi> bi liriks
bi kerfəl
bi kerfəl, bi kerfəl, bi kerfəl wiθ mi
jæ, luk
ai wɑnə ɡet merid, laik ðə kəriz, stef ənd <ayesha> šit
bət wi mɔr laik beli, tɑmi ənd <keisha> šit
ɡeiv ju <tlc>, ju wɑnə krip ənd šit
pɔrd aut mai houl hɑrt tə ə pis əv šit
mæn, ai θɔt ju wudəv lərnd jər lesən
baut laikiŋ pikčərz, nɑt <returnin> teksts
ai ɡes its fain, mæn, ai ɡet ðə mesəǰ
ju stil stʌtər æftər sərtən kwesčənz
ju kip in kɑntækt wiθ sərtən eksəz
də ju, ðou
trəst mi, <nigga>, its kul, ðou
sed ðət ju wəz <workin>, bət jər aut hiər čæsin <culo>
ənd <putas>, <chillin> pulsaid, <livin> tu livz
ai kudəv did hwʌt ju did tə mi tə ju ə fju taimz
bət if ai did dəsaid tə slaid, faind ə <nigga>
fək im, sək iz dik, ju wudəv bin pist
bət ðæts nɑt mai em. ou., aim nɑt ðət taip əv bič
ənd kɑrmə fər ju z <gon> bi hu ju end ʌp wiθ
dount meik mi sik, <nigga>
ði ounli mæn, beibi, ai ədɔr
ai ɡeiv ju evriθiŋ, hwʌts main z jurz
ai wɑnt ju tə laiv jər laif əv kɔrs
bət ai houp ju ɡet hwʌt ju <dyin> fɔr
bi kerfəl wiθ mi
də ju nou hwʌt ju <doin>?
huz filiŋz ðət jər <hurtin> ənd <bruisin>?
ju <gon> ɡein ðə houl wərld
bət s it wərθ ðə ɡərl ðət jər <losin>?
bi kerfəl wiθ mi
jæ, its nɑt ə θret, its ə <warnin>
bi kerfəl wiθ mi
jæ, mai hɑrt s laik ə pækiǰ wiθ ə fræǰəl leibəl ɑn it
bi kerfəl wiθ mi
ker fər mi, ker fər mi
ɔlweiz sed ðət jud bi ðər fər mi, ðər fər mi
bɔi, ju betər trit mi kerfəli, kerfəli, luk
ai wəz hiər bifɔr ɔl əv ðis
ɡes ju æktən aut nau, ju ɡɑt ən ɑdiəns
tel mi hweᵊr jər maind iz, drɑp ə pin, hwʌts ðə kouɔdineits?
ju mait həv ə fɔrčən, bət ju luz mi, ju stil <gon> bi <misfortunate>, <nigga>
tel mi, ðis lʌvz ɡɑt ju ðis fəkt ʌp in ðə hed
ju wɑnt səm rændəm bič ʌp in jər bed?
ši dount ivən nou jər midəl neim
wɑč hər, kəz ši mait stil jər čein
ju dount wɑnt sʌmwən hu lʌvz ju insted? ai ɡes nɑt ðou
its bleitənt disrəspekt, ju nəθən laik ðə <nigga> ai met
tɔk tə mi kreizi ənd ju kwik tə fərɡet
ju ivən ɡɑt mi <trippin>, ju ɡɑt mi <lookin> in ðə mirər difərənt
θiŋkən aim flɒd bikɒz ju inkənsistənt
bitwin ə rɑk ənd ə hɑrd pleis, ðə məd ənd ðə dərt
its <gon> hərt mi tə heit ju, bət lovin juiz wərs
it ɔl stɑps sou əbrʌpt, wi stɑrt <switchin> it ʌp
tič mi tə bi laik ju sou ai kən nɑt ɡiv ə fək
fri tə mes wiθ sʌmwən els, ai wiš ðiz filiŋz kəd melt
kəz ju dount ker əbaut ə θiŋ iksept jər <mothafuckin> self
ju meik mi sik, <nigga>
ði ounli mæn, beibi, ai ədɔr
ai ɡeiv ju evriθiŋ, hwʌts main z jurz
ai wɑnt ju tə laiv jər laif əv kɔrs
bət ai houp ju ɡet hwʌt ju <dyin> fɔr
bi kerfəl wiθ mi
də ju nou hwʌt ju <doin>?
huz filiŋz ðət jər <hurtin> ənd <bruisin>?
ju <gon> ɡein ðə houl wərld
bət s it wərθ ðə ɡərl ðət jər <losin>?
bi kerfəl wiθ mi
jæ, its nɑt ə θret, its ə <warnin>
bi kerfəl wiθ mi
jæ, mai hɑrt s laik ə pækiǰ wiθ ə fræǰəl leibəl ɑn it
bi kerfəl wiθ mi
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!