como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Cardi B – Bruno Mars – Please Me- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Cardi B – Bruno Mars – Please Me- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Cardi B & Bruno Mars Lyrics
“Please Me”

[Cardi B:]
Uh, uh, yeah, come on

[Bruno Mars & Cardi B:]
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)

[Cardi B:]
Lollipoppin’ (Poppin’), twerkin’ in some J’s (Ooh)
On the dance floor (Uh-huh), no panties in the way (Nope)
I take my time with it (Ow), bring you close to me (Ow)
Don’t want no young dumb shit
Better fuck me like we listenin’ to Jodeci
I was tryna lay low (Low), takin’ it slow (Slow)
When I’m fuckin’ again (Ayy)
Gotta celebrate, do you man look good? Better put him away
If you can’t sweat the weave out, you shouldn’t even be out
Dinner reservations like the pussy, you gon’ eat out

[Cardi B & Bruno Mars:]
I’m gonna ride it, do it just how you like it
Tonight and after that
Let’s do it one more time
Girl, I ain’t one for beggin’, but now you got me beggin’

[Bruno Mars & Cardi B:]
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)

[Cardi B:]
Booty so round (Round), booty so soft (Soft)
Bet you wanna smack it again (Ayy)
Let me demonstrate
Hit it one time, make it levitate
Titties out like black out (Black out)
Broke bitches watch out now (Watch out)
Your pussy basura (Basura)
My pussy horchata (Oh)

[Cardi B & Bruno Mars:]
I’m gonna ride it, do it just how you like it
Tonight and after that (Ooh)
Let’s do it one more time
Girl, I ain’t one for beggin’, but now you got me beggin’

[Bruno Mars & Cardi B:]
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)

Come on
Come on, back it up for me
Come on
Ooh, twerk it on me slowly
Come on
Girl, let me put this lovin’ on you
You better say that shit (Uh)
Cardi don’t play that shit (Yeah)
Do my back like I do these records, break that shit

Please me, baby (Uh)
Turn around and tease me, baby (Uh, ooh)
You got what I want and need, baby (Yes)
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)
Please me, baby
Turn around and tease me, baby
You got what I want and need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<cardi> bi ənd brunou mɑrz liriks
pliz mi

<[cardi> bi: <]>
ə, ə, jæ, kəm ɑn

<[bruno> mɑrz ənd <cardi> bi: <]>
pliz mi, beibi
tərn əraund ənd ǰəst tiz mi, beibi
ju nou hwʌt ai wɑnt ənd hwʌt ai nid, beibi
let mi hir ju sei
pliz
let mi hir ju sei
pliz
pliz mi, beibi
tərn əraund ənd ǰəst tiz mi, beibi
ju nou hwʌt ai wɑnt ənd hwʌt ai nid, beibi
let mi hir ju sei
pliz
let mi hir ju sei
pliz wu

<[cardi> bi: <]>
<lollipoppin> <poppin>, <twerkin> in səm ǰeiz u
ɑn ðə dæns flɔr əhə, nou pæntiz in ðə wei noup
ai teik mai taim wiθ it ou, briŋ ju klous tə mi ou
dount wɑnt nou jəŋ dəm šit
betər fək mi laik wi <listenin> tə <jodeci>
ai wəz <tryna> lei lou lou, <takin> it slou slou
hwen aim <fuckin> əɡen <ayy>
ɡɑtə seləbret, də ju mæn luk ɡud? betər put im əwei
if ju kænt swet ðə wiv aut, ju šudənt ivən bi aut
dinər rezərveišənz laik ðə pusi, ju <gon> it aut

<[cardi> bi ənd brunou mɑrz: <]>
aim ɡɑnə raid it, də it ǰəst hau ju laik it
tənait ənd æftər ðæt
lets də it wʌn mɔr taim
ɡərl, ai eint wʌn fər <beggin>, bət nau ju ɡɑt mi <beggin>

<[bruno> mɑrz ənd <cardi> bi: <]>
pliz mi, beibi
tərn əraund ənd ǰəst tiz mi, beibi
ju nou hwʌt ai wɑnt ənd hwʌt ai nid, beibi
let mi hir ju sei
pliz
let mi hir ju sei
pliz wu
pliz mi, beibi
tərn əraund ənd ǰəst tiz mi, beibi
ju nou hwʌt ai wɑnt ənd hwʌt ai nid, beibi
let mi hir ju sei
pliz
let mi hir ju sei
pliz wu

<[cardi> bi: <]>
buti sou raund raund, buti sou sɑft sɑft
bet ju wɑnə smæk it əɡen <ayy>
let mi demənstret
hit it wʌn taim, meik it levətet
<titties> aut laik blæk aut blæk aut
brouk bičəz wɑč aut nau wɑč aut
jər pusi <basura> <basura>
mai pusi <horchata> ou

<[cardi> bi ənd brunou mɑrz: <]>
aim ɡɑnə raid it, də it ǰəst hau ju laik it
tənait ənd æftər ðət u
lets də it wʌn mɔr taim
ɡərl, ai eint wʌn fər <beggin>, bət nau ju ɡɑt mi <beggin>

<[bruno> mɑrz ənd <cardi> bi: <]>
pliz mi, beibi
tərn əraund ənd ǰəst tiz mi, beibi
ju nou hwʌt ai wɑnt ənd hwʌt ai nid, beibi
let mi hir ju sei
pliz
let mi hir ju sei
pliz wu

kəm ɑn
kəm ɑn, bæk it ʌp fər mi
kəm ɑn
u, <twerk> it ɑn mi slouli
kəm ɑn
ɡərl, let mi put ðis lovin ɑn ju
ju betər sei ðət šit ə
<cardi> dount plei ðət šit jæ
də mai bæk laik ai də ðiz rəkɔrdz, breik ðət šit

pliz mi, beibi ə
tərn əraund ənd tiz mi, beibi ə, u
ju ɡɑt hwʌt ai wɑnt ənd nid, beibi jes
let mi hir ju sei
pliz
let mi hir ju sei
pliz wu
pliz mi, beibi
tərn əraund ənd tiz mi, beibi
ju ɡɑt hwʌt ai wɑnt ənd nid, beibi
let mi hir ju sei
pliz
let mi hir ju sei
pliz wu

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.