Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Cardi B – I Like It-Pronunciación Letra Traducción

Cardi B – I Like It-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Cardi B Lyrics
“I Like It”
(feat. J Balvin, Bad Bunny)

[Intro:]
Yeah baby, I like it like that
You gotta believe me when I tell you
I said I like it like that
You gotta believe me when I tell you
I said I like it like

[Cardi B:]
Now I like dollars, I like diamonds, I like stunting, I like shining
I like million dollar deals, where’s my pen? Bitch I’m signin’
I like those Balenciagas, the ones that look like socks
I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch
I like texts from my exes when they want a second chance
I like proving niggas wrong, I do what they say I can’t
They call me Cardi Bardi, banging body
Spicy mami, hot tamale
Hotter than a Somali, fur coat, Ferrari
Hop out the stu’, jump in the coupe (the coupe)
They trippin’ on top of the roof
Flexing on bitches as hard as I can
Eating halal, driving the Lam’
Told that bitch I’m sorry though
‘Bout my coins like Mario (Mario)
Yeah they call me Cardi B, I run this shit like cardio
Oh, damn

Diamond district in the jag (I said I like it like that)
Certified, know I’m gang, gang, gang, gang (I said I like it like–)
Drop the top and blow the brains (I said I like it like that)
Oh he’s so handsome, what’s his name? (I said I like it)
Oh I need the dollars (I said I like it like that)
Beat it up like piñatas (I said I like it like–)
Tell the driver, close the curtains (I said I like it like that)
Bad bitch make him nervous (I said I like it)
Cardi B

[Bad Bunny:]
Chambean, chambean, pero no jalan (¡jalan!)
Tú compras to’a las Jordan, bobo, a mí me las regalan (jejeje)
I spend in the club (wuh), what you have in the bank (yeh)
This is the new religion, bang, en Latino gang, gang, yeh
Trato de hacer dieta (yeh), pero es que en el closet tengo mucha grasa (wuh)
Ya mude la Gucci pa’ dentro de casa, yeh (¡wuh!)
Cabrón, a ti no te conocen ni en Plaza (no)
El Diablo me llama pero Jesucristo me abraza (amén)
Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeh
Me gustan boricuas, me gustan cubanas
Me gusta el acento de las colombianas (¿qué hubo pues?)
Como mueve el culo la dominicana (¿qué lo que?)
Lo rico que me chingan las venezolanas (¡wuh!)
Andamos activos, Perico Pin Pin (woo)
Billetes de cien en el maletín (ching)
Que retumbe el bajo, Bobby Valentin, yeh (boo)
Aquí es prohibido amar, diles Charytín
Que pa’l picor les tengo Claritin
Yo llego a la disco y se forma el motín (rrr)

[Cardi B:]
Diamond district in the jag (I said I like it like that)
[Bad Bunny:]
Bad Bunny, baby, be, be, be, be
[Cardi B:]
Certified, know I’m gang, gang, gang, gang (I said I like it like–)
Drop the top and blow the brains (I said I like it like that)
Oh he’s so handsome, what’s his name? (I said I like it)
Oh I need the dollars (I said I like it like that)
Beat it up like piñatas (I said I like it like–)
Tell the driver, close the curtains (I said I like it like that)
Bad bitch make you nervous (I said I like it)

[J Balvin:]
Como Celia Cruz tengo el azúcar (azúca’)
Tu jeva me vio y se fue de pecho como Jimmy Snuka (ah)
Te vamos a tumbar la peluca
Y arranca pa’l carajo cabrón, que a ti no te vo’a pasar la hookah (hookah, hookah)
Mis tenis Balenciaga, me reciben en la entrada (woo)
Pa-pa-pa-pa-razzi, like I’m Lady Gaga (woo)
Y no te me hagas (ey)
Que en cover de Billboard tú has visto mi cara (ey)
No salgo de tu mente
Donde quieras que viajes has escuchado “Mi Gente”
Yo no soy high (high), soy como el Testarossa (‘rossa)
Yo soy el que se la vive y también el que la goza (goza, goza)
Es la cosa, mami es la cosa (cosa, cosa)
El que mira sufre y el que toca goza (goza, goza)

[J Balvin (Cardi B):]
I said I like it like that
(I said I like it like that)
I said I like it like that
(I said I like it like that)

[Cardi B:]
Diamond district in the jag (I said I like it like that)
Certified, you know I’m gang (I said I like it)
Drop the top and blow the brains (I said I like it like that)
Oh he’s so handsome, what’s his name? (I said I like it)

#Pronunciación de la Canción

<cardi> bi liriks
ai laik it
fit. ǰei <balvin>, bæd bʌni
<[intro>: <]>
jæ beibi, ai laik it laik ðæt
ju ɡɑtə bəliv mi hwen ai tel ju
ai sed ai laik it laik ðæt
ju ɡɑtə bəliv mi hwen ai tel ju
ai sed ai laik it laik
<[cardi> bi: <]>
nau ai laik dɑlərz, ai laik daiməndz, ai laik stʌntiŋ, ai laik šainiŋ
ai laik miljən dɑlər dilz, werz mai pen? bič aim <signin>
ai laik ðouz <balenciagas>, ðə wʌnz ðət luk laik sɑks
ai laik ɡouiŋ tə ðə ǰuələr, ai put rɑks ɔl in mai wɑč
ai laik teksts frəm mai eksəz hwen ðei wɑnt ə sekənd čæns
ai laik pruviŋ <niggas> rɒŋ, ai də hwʌt ðei sei ai kænt
ðei kɒl mi <cardi> <bardi>, bæŋiŋ bɑdi
spaisi <mami>, hɑt təmɑli
hɑtər ðən ə səmɑli, fər kout, fərɑri
hɑp aut ðə stu, ǰəmp in ðə kup ðə kup
ðei <trippin> ɑn tɑp əv ðə ruf
fleksiŋ ɑn bičəz əz hɑrd əz ai kæn
itiŋ <halal>, draiviŋ ðə læm
tould ðət bič aim sɑri ðou
baut mai kɔinz laik mɑriou mɑriou
jæ ðei kɒl mi <cardi> bi, ai rən ðis šit laik kɑrdiou
ou, dæm
daimənd distrikt in ðə ǰæɡ ai sed ai laik it laik ðæt
sərtəfaid, nou aim ɡæŋ, ɡæŋ, ɡæŋ, ɡæŋ ai sed ai laik it <like–>
drɑp ðə tɑp ənd blou ðə breinz ai sed ai laik it laik ðæt
ou hiz sou hænsəm, hwʌts iz neim? ai sed ai laik it
ou ai nid ðə dɑlərz ai sed ai laik it laik ðæt
bit it ʌp laik <piñatas> ai sed ai laik it <like–>
tel ðə draivər, klouz ðə kərtənz ai sed ai laik it laik ðæt
bæd bič meik im nərvəs ai sed ai laik it
<cardi> bi
<[bad> bʌni: <]>
<chambean>, <chambean>, pərou nou <jalan> <¡jalan>!
<tú> <compras> <toa> lɑs ǰɔrdən, bobou, ə <mí> mi lɑs <regalan> <jejeje>
ai spend in ðə kləb <wuh>, hwʌt ju həv in ðə bæŋk je
ðis iz ðə nu rəliǰən, bæŋ, en latinou ɡæŋ, ɡæŋ, je
<trato> di <hacer> <dieta> je, pərou es kju en el ninjou klɑzət <tengo> məčə <grasa> <wuh>
jɑ <mude> lɑ ɡuči <pa> <dentro> di kɑsə, je <¡wuh>!
<cabrón>, ə ti nou ti <conocen> ni en plɑzə nou
el ninjou dɑjæblou mi lɑmə pərou <jesucristo> mi <abraza> <amén>
ɡərerou komou edi, kju vivə lɑ ræzə, je
mi <gustan> <boricuas>, mi <gustan> <cubanas>
mi <gusta> el ninjou <acento> di lɑs <colombianas> <¿qué> <hubo> <pues>?
komou <mueve> el ninjou <culo> lɑ dominikɑnə <¿qué> lou kju?
lou rikou kju mi <chingan> lɑs <venezolanas> <¡wuh>!
<andamos> <activos>, <perico> pin pin wu
<billetes> di <cien> en el ninjou <maletín> čiŋ
kju <retumbe> el ninjou <bajo>, bɑbi valentin, je bu
<aquí> es <prohibido> əmɑr, dailz <charytín>
kju <pal> <picor> les <tengo> klerətən
jou <llego> ə lɑ diskou wai sɑwθist fɔrmə el ninjou <motín> <rrr>
<[cardi> bi: <]>
daimənd distrikt in ðə ǰæɡ ai sed ai laik it laik ðæt
<[bad> bʌni: <]>
bæd bʌni, beibi, bi, bi, bi, bi
<[cardi> bi: <]>
sərtəfaid, nou aim ɡæŋ, ɡæŋ, ɡæŋ, ɡæŋ ai sed ai laik it <like–>
drɑp ðə tɑp ənd blou ðə breinz ai sed ai laik it laik ðæt
ou hiz sou hænsəm, hwʌts iz neim? ai sed ai laik it
ou ai nid ðə dɑlərz ai sed ai laik it laik ðæt
bit it ʌp laik <piñatas> ai sed ai laik it <like–>
tel ðə draivər, klouz ðə kərtənz ai sed ai laik it laik ðæt
bæd bič meik ju nərvəs ai sed ai laik it
<[j> <balvin>: <]>
komou siljə kruz <tengo> el ninjou <azúcar> <azúca>
tu <jeva> mi <vio> wai sɑwθist <fue> di <pecho> komou ǰimi <snuka> ɑ
ti vɑmoz ə <tumbar> lɑ <peluca>
wai <arranca> <pal> <carajo> <cabrón>, kju ə ti nou ti <voa> <pasar> lɑ hukə hukə, hukə
mis <tenis> <balenciaga>, mi <reciben> en lɑ <entrada> wu
<pa-pa-pa-pa-razzi>, laik aim leidi ɡɑɡɑ wu
wai nou ti mi <hagas> <ey>
kju en kʌvər di bilbɔrd <tú> həz <visto> mi kerə <ey>
nou <salgo> di tu ment
dɑnd <quieras> kju <viajes> həz <escuchado> mi <gente>
jou nou sɔi hai hai, sɔi komou el ninjou <testarossa> rosə
jou sɔi el ninjou kju sɑwθist lɑ viv wai <también> el ninjou kju lɑ ɡozə ɡozə, ɡozə
es lɑ kosə, <mami> es lɑ kosə kosə, kosə
el ninjou kju mirə <sufre> wai el ninjou kju <toca> ɡozə ɡozə, ɡozə
<[j> <balvin> <cardi> bi: <]>
ai sed ai laik it laik ðæt
ai sed ai laik it laik ðæt
ai sed ai laik it laik ðæt
ai sed ai laik it laik ðæt
<[cardi> bi: <]>
daimənd distrikt in ðə ǰæɡ ai sed ai laik it laik ðæt
sərtəfaid, ju nou aim ɡæŋ ai sed ai laik it
drɑp ðə tɑp ənd blou ðə breinz ai sed ai laik it laik ðæt
ou hiz sou hænsəm, hwʌts iz neim? ai sed ai laik it
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!