aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Careless Whisper-George Michael-Wham!-Pronunciación Letra Traducción y Video

Careless Whisper-George Michael-Wham!-INGLÉS FÁCIL CON PRONUNCIACIONES DE CANCIONES

GEORGE MICHAEL LYRICS
“Careless Whisper”

I feel so unsure
As I take your hand
And lead you to the dance floor
As the music dies
Something in your eyes
Calls to mind a silver screen
And all its sad goodbyes
[Chorus:]
I’m never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm

Though it’s easy to pretend
I know you’re not a fool

I should’ve known better than to cheat a friend
And waste a chance that I’ve been given
So I’m never gonna dance again
The way I danced with you
Time can never mend
The careless whispers of a good friend
To the heart and mind
Ignorance is kind
There’s no comfort in the truth
Pain is all you’ll find
[Chorus]
Tonight the music seems so loud
I wish that we could lose this crowd
Maybe it’s better this way
We’d hurt each other with the things we want to say
We could have been so good together
We could have lived this dance forever
But now who’s gonna dance with me
Please stay
[Chorus]
Now that you’ve gone
Now that you’ve gone
Now that you’ve gone
Was what I did so wrong
So wrong that you had to leave me alone?

#Pronunciación de Nivel Intermedio

yiorchǰ maikəl liriks
<“careless> <whisper”>
ai fil sou ʌnšur
əz ai teik jər hænd
ənd led ju tə ðə dæns flɔr
əz ðə mjuzik daiz
sʌmθiŋ in jər aiz
kɒlz tə maind ə silvər skrin
ənd ɔl its sæd ɡudbaiz
<[chorus>: <]>
aim nevər ɡɑnə dæns əɡen
ɡilti fit həv ɡɑt nou riðəm

ðou its izi tə pritend
ai nou jər nɑt ə ful
ai šudəv noun betər ðən tə čit ə frend
ənd weist ə čæns ðət aiv bin ɡivən
sou aim nevər ɡɑnə dæns əɡen
ðə wei ai dænst wiθ ju
taim kən nevər mend
ðə kerləs wispərz əv ə ɡud frend
tə ðə hɑrt ənd maind
iɡnərəns iz kaind
ðerz nou kʌmfərt in ðə truθ
pein z ɔl jul faind
<[chorus]>
tənait ðə mjuzik simz sou laud
ai wiš ðət wi kəd luz ðis kraud
meibi its betər ðis wei
wid hərt ič ʌðᵊr wiθ ðə θiŋz wi wɑnt tə sei
wi kəd həv bin sou ɡud təɡeðər
wi kəd həv laivd ðis dæns fərevər
bət nau huz ɡɑnə dæns wiθ mi
pliz stei
<[chorus]>
nau ðət juv ɡɒn
nau ðət juv ɡɒn
nau ðət juv ɡɒn
wəz hwʌt ai did sou rɒŋ
sou rɒŋ ðət ju həd tə liv mi əloun?