Carry On My Wayward Son-Kansas-Pronunciación Letra Traducción y Video

Carry On My Wayward Son-Kansas-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

KANSAS LYRICS
“Carry On Wayward Son”

Carry on my wayward son
There’ll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don’t you cry no more

Ah

Once I rose above the noise and confusion
Just to get a glimpse beyond this illusion
I was soaring ever higher, but I flew too high

Though my eyes could see I still was a blind man
Though my mind could think I still was a mad man
I hear the voices when I’m dreaming,
I can hear them say

Carry on my wayward son,
There’ll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don’t you cry no more

Masquerading as a man with a reason
My charade is the event of the season
And if I claim to be a wise man,
Well, it surely means that I don’t know

On a stormy sea of moving emotion
Tossed about, I’m like a ship on the ocean
I set a course for winds of fortune,
But I hear the voices say

Carry on my wayward son
There’ll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don’t you cry no more no!

Carry on,
You will always remember
Carry on,
Nothing equals the splendor
Now your life’s no longer empty
Surely heaven waits for you

Carry on my wayward son
There’ll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don’t you cry,
Don’t you cry no more,

No more!

#Pronunciación de Nivel Intermedio

kænzəs liriks
kæri ɑn weiwərd sən

kæri ɑn mai weiwərd sən
ðerəl bi pis hwen ju ər dən
lei jər wiri hed tə rest
dount ju krai nou mɔr

ɑ

wəns ai rouz əbʌv ðə nɔiz ənd kənfjužən
ǰəst tə ɡet ə ɡlimps biɑnd ðis ilužən
ai wəz sɔriŋ evᵊr haiər, bət ai flu tu hai

ðou mai aiz kəd si ai stil wəz ə blaind mæn
ðou mai maind kəd θiŋk ai stil wəz ə mæd mæn
ai hir ðə vɔisəz hwen aim drimiŋ,
ai kən hir ðəm sei

kæri ɑn mai weiwərd sən,
ðerəl bi pis hwen ju ər dən
lei jər wiri hed tə rest
dount ju krai nou mɔr

mæskəreidiŋ əz ə mæn wiθ ə rizən
mai šəreid z ði ivent əv ðə sizən
ənd if ai kleim tə bi ə waiz mæn,
wel, it šurli minz ðət ai dount nou

ɑn ə stɔrmi si əv muviŋ imoušən
tɒst əbaut, aim laik ə šip ɑn ði oušən
ai set ə kɔrs fər windz əv fɔrčən,
bət ai hir ðə vɔisəz sei

kæri ɑn mai weiwərd sən
ðerəl bi pis hwen ju ər dən
lei jər wiri hed tə rest
dount ju krai nou mɔr nou!

kæri ɑn,
ju wəl ɔlweiz rəmembər
kæri ɑn,
nʌθiŋ ikwəlz ðə splendər
nau jər laifs nou lɔŋɡər empti
šurli hevən weits fər ju

kæri ɑn mai weiwərd sən
ðerəl bi pis hwen ju ər dən
lei jər wiri hed tə rest
dount ju krai,
dount ju krai nou mɔr,

nou mɔr!

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!