aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Catch Me If You Can-Soy Luna-Pronunciación Letra Traducción

Catch Me If You Can-Soy Luna-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Soy Luna Cast Lyrics
“Catch Me If You Can”
(performed by Valentina Zenere)

Let me out the dark
Back to the start
Watching every footstep in front of me
Been chasing fire
Been walking on wire
I see what I wanna see

Going straight to my head, I just cannot pretend
What have you done to me?
I was walking the wall now I’m a free fall

I’m a runaway
Jumping outta planes
Be my parachute, be my parachute
Throw me in the skies
Nothing left to hide
Just two fireflies

Catch me, catch me, catch me if you can
Catch me, catch me, catch me if you can
Catch me, catch me, catch me if you can
Catch me, catch me, catch me if you can

(Catch me, catch me, ca-ca-catch me if you can
Catch me, catch me, catch me-e-e-e if you can
Catch me, catch me, ca-ca-catch me if you can
Catch me, catch me, catch me if you can)

Hanging by a thread
Pushing back the edge
Tracing words you said
Leads me right back to you
Underneath it all
I might trip and fall
But you’re my feathered wing
Wouldn’t change a thing

Went straight to my heart
Let me outta the dark
What have you done to me?
I was walking the wall now I’m a free fall

I’m a runaway
Jumping outta planes
Be my parachute, be my parachute
Throw me in the skies
Nothing left to hide
Just two fireflies

Catch me, catch me, catch me if you can
Catch me, catch me, catch me if you can
Catch me, catch me, catch me if you can
Catch me, catch me, catch me if you can

Maybe I should hit the ground
Maybe I’ve been spellbound
But I’m not afraid at all
In my dreams I’ve reached for this
A leap of faith is worth the risk
But when I am with you I just wanna be free-fallin’

I’m a runaway (I’m a runaway)
(I’m a runaway)
Be my parachute (be my parachute)

I’m a runaway
Jumping outta planes
Be my parachute, be my parachute
Throw me in the skies
Nothing left to hide
Just two fireflies
(Just two fireflies)

Catch me, catch me
Catch me, catch me
(Just two fireflies)
Catch me, catch me
Catch me, catch me

#Pronunciación de la Canción

sɔi lunə kæst liriks
kæč mi if ju kæn
pərfɔrmd bai væləntinə <zenere>
let mi aut ðə dɑrk
bæk tə ðə stɑrt
wɑčiŋ evri futstep in frənt əv mi
bin čeisiŋ faiər
bin wɔkiŋ ɑn waiər
ai si hwʌt ai wɑnə si
ɡouiŋ streit tə mai hed, ai ǰəst kænɑt pritend
hwʌt həv ju dən tə mi?
ai wəz wɔkiŋ ðə wɒl nau aim ə fri fɑl
aim ə rʌnəwe
ǰʌmpiŋ utə pleinz
bi mai perišut, bi mai perišut
θrou mi in ðə skaiz
nʌθiŋ left tə haid
ǰəst tu faiərflaiz
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, <ca-ca-catch> mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, kæč <me-e-e-e> if ju kæn
kæč mi, kæč mi, <ca-ca-catch> mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
hæŋiŋ bai ə θred
pušiŋ bæk ði eǰ
treisiŋ wərdz ju sed
lidz mi rait bæk tə ju
ʌndərniθ it ɔl
ai mait trip ənd fɑl
bət jər mai feðərd wiŋ
wudənt čeinǰ ə θiŋ
went streit tə mai hɑrt
let mi utə ðə dɑrk
hwʌt həv ju dən tə mi?
ai wəz wɔkiŋ ðə wɒl nau aim ə fri fɑl
aim ə rʌnəwe
ǰʌmpiŋ utə pleinz
bi mai perišut, bi mai perišut
θrou mi in ðə skaiz
nʌθiŋ left tə haid
ǰəst tu faiərflaiz
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
kæč mi, kæč mi, kæč mi if ju kæn
meibi ai šəd hit ðə ɡraund
meibi aiv bin spelbɑwnd
bət aim nɑt əfreid ət ɔl
in mai drimz aiv ričt fər ðis
ə lip əv feiθ s wərθ ðə risk
bət hwen ai əm wiθ ju ai ǰəst wɑnə bi <free-fallin>
aim ə rʌnəwe aim ə rʌnəwe
aim ə rʌnəwe
bi mai perišut bi mai perišut
aim ə rʌnəwe
ǰʌmpiŋ utə pleinz
bi mai perišut, bi mai perišut
θrou mi in ðə skaiz
nʌθiŋ left tə haid
ǰəst tu faiərflaiz
ǰəst tu faiərflaiz
kæč mi, kæč mi
kæč mi, kæč mi
ǰəst tu faiərflaiz
kæč mi, kæč mi
kæč mi, kæč mi