aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

A Boogie Wit Da Hoodie – Beast Mode-Pronunciación Letra Traducción

A Boogie Wit Da Hoodie – Beast Mode-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

A Boogie Wit Da Hoodie Lyrics
“Beast Mode”
(feat. Pnb Rock & Youngboy Never Broke Again)

[A Boogie With Da Hoodie:]
Beast mode (yeah)
Go beast mode
[PnB Rock:]
Ballin’ so hard, yeah they think I got the cheat code (huh)
I got the cheat code
[A Boogie With Da Hoodie:]
Spent two bands on some mothafuckin’ jeans hoe
Those is Mike Amiri jeans tho
[PnB Rock:]
Yeah, bad little bitch, yeah she come from Puerto Rico
Yeah, she a freak hoe (huh)
[A Boogie With Da Hoodie:]
I don’t really wanna fall in love with a freak hoe
Yeah, she a freak hoe
[PnB Rock:]
Huh, ballin’ so hard they gon’ think I got the cheat code
They gon’ think I got the cheat code, yeah


[A Boogie With Da Hoodie:]
I don’t gotta do it
NBA gon’ follow up, but nigga Rock’ll do it
Yeah, but fuck it I’ma do it
I got a 40 with a drum and I know how to use it
It go, with the beat I told ’em it’s the music
See the pinky ring when throw up the W
I gotta keep a pistol in my Bentley coupe, yeah
Don’t get too comfortable, yeah
My Patek too flooded up, yeah
Got a Rollie but I fucked it up, yeah
We don’t know about a 1 on 1
We don’t fuck with them if they don’t fuck with us, yeah

[A Boogie With Da Hoodie:]
Beast mode (yeah)
Go beast mode
[PnB Rock:]
Ballin’ so hard, yeah they think I got the cheat code (huh)
I got the cheat code
[A Boogie With Da Hoodie:]
Spent two bands on some mothafuckin’ jeans hoe
Those is Mike Amiri jeans tho
[PnB Rock:]
Yeah, bad little bitch, yeah she come from Puerto Rico
Yeah, she a freak hoe (huh)
[A Boogie With Da Hoodie:]
I don’t really wanna fall in love with a freak hoe
Yeah, she a freak hoe
[PnB Rock:]
Huh, ballin’ so hard they gon’ think I got the cheat code
They gon’ think I got the cheat code, yeah

[PnB Rock:]
Huh, man I swear I be so faded
I almost forgot that I was famous
Last night I almost popped a nigga
He got too close, he had a hoodie on, he wanted a picture
He ain’t even think that I was about to smoke him like a fucking swisher
I can’t afford it, I got a daughter you won’t catch me slippin’
Yeah, I should be gettin’ realer. I be gettin’ richer
But I just spent up on my neck could pay a bitch tuition
All my diamonds they be dancin’ like they New Edition
I mix the Louis and Supreme that’s limited edition
Fuck ya bitch and now ya bitch she missin’
Yeah, mothafucka I’m in

[A Boogie With Da Hoodie:]
Beast mode (yeah)
Go beast mode
[PnB Rock:]
Ballin’ so hard, yeah they think I got the cheat code (huh)
I got the cheat code
[A Boogie With Da Hoodie:]
Spent two bands on some mothafuckin’ jeans hoe
Those is Mike Amiri jeans tho
[PnB Rock:]
Yeah, bad little bitch, yeah she come from Puerto Rico
Yeah, she a freak hoe (huh)
[A Boogie With Da Hoodie:]
I don’t really wanna fall in love with a freak hoe
Yeah, she a freak hoe
[PnB Rock:]
Huh, ballin’ so hard they gon’ think I got the cheat code
They gon’ think I got the cheat code, yeah

[YoungBoy Never Broke Again:]
Fuck her with my jeans on, fuck her with my chains on
She like how I be kicking she might think that I’m from Hong Kong
Everybody turn yo’ power off if yo’ phone’s on
Hoe you gon’ get slapped up in yo’ shit using the wrong tone
PnB got us all milly rocking with his song on
A Boogie just walked up in the party with his hoodie on
You know me, rollin’ off the pills, strapped up with that chrome
Hoe, don’t walk up smilin’ in my face if I can’t take you home
Baby girl I’m leaning right now on a 4
You know I’m going hard when it’s time for beast mode
I’m turnt up, I’m on my body, I’m in crunch mode
40 Glock up in my pocket you don’t wanna know

[A Boogie With Da Hoodie:]
Beast mode (yeah)
Go beast mode
[PnB Rock:]
Ballin’ so hard, yeah they think I got the cheat code (huh)
I got the cheat code
[A Boogie With Da Hoodie:]
Spent two bands on some mothafuckin’ jeans hoe
Those is Mike Amiri jeans tho
[PnB Rock:]
Yeah, bad little bitch, yeah she come from Puerto Rico
Yeah, she a freak hoe (huh)
[A Boogie With Da Hoodie:]
I don’t really wanna fall in love with a freak hoe
Yeah, she a freak hoe
[PnB Rock:]
Huh, ballin’ so hard they gon’ think I got the cheat code
They gon’ think I got the cheat code, yeah

#Pronunciación de la Canción

ə buɡi wit dɑ hudi liriks
bist moud
fit. <pnb> rɑk ənd <youngboy> nevər brouk əɡen

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
bist moud jæ
ɡou bist moud
<[pnb> rɑk: <]>
bælin sou hɑrd, jæ ðei θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud hə
ai ɡɑt ðə čit koud
<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
spent tu bændz ɑn səm <mothafuckin> ǰinz hou
ðouz iz maik amiri ǰinz ðou
<[pnb> rɑk: <]>
jæ, bæd litəl bič, jæ ši kəm frəm pwertou rikou
jæ, ši ə frik hou hə
<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
ai dount rili wɑnə fɑl in lʌv wiθ ə frik hou
jæ, ši ə frik hou
<[pnb> rɑk: <]>
hə, bælin sou hɑrd ðei <gon> θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud
ðei <gon> θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud, jæ

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
ai dount ɡɑtə də it
<nba> <gon> fɑlou ʌp, bət <nigga> <rockll> də it
jæ, bət fək it <ima> də it
ai ɡɑt ə fɔrti wiθ ə drəm ənd ai nou hau tə juz it
it ɡou, wiθ ðə bit ai tould <em> its ðə mjuzik
si ðə piŋki riŋ hwen θrou ʌp ðə dʌbəlju
ai ɡɑtə kip ə pistəl in mai bentli kup, jæ
dount ɡet tu kʌmfərtəbəl, jæ
mai pɑtek tu flʌdəd ʌp, jæ
ɡɑt ə roli bət ai fəkt it ʌp, jæ
wi dount nou əbaut ə wʌn ɑn wʌn
wi dount fək wiθ ðəm if ðei dount fək wiθ əz, jæ

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
bist moud jæ
ɡou bist moud
<[pnb> rɑk: <]>
bælin sou hɑrd, jæ ðei θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud hə
ai ɡɑt ðə čit koud
<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
spent tu bændz ɑn səm <mothafuckin> ǰinz hou
ðouz iz maik amiri ǰinz ðou
<[pnb> rɑk: <]>
jæ, bæd litəl bič, jæ ši kəm frəm pwertou rikou
jæ, ši ə frik hou hə
<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
ai dount rili wɑnə fɑl in lʌv wiθ ə frik hou
jæ, ši ə frik hou
<[pnb> rɑk: <]>
hə, bælin sou hɑrd ðei <gon> θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud
ðei <gon> θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud, jæ

<[pnb> rɑk: <]>
hə, mæn ai swer ai bi sou feidəd
ai ɔlmoust fərɡɑt ðət ai wəz feiməs
læst nait ai ɔlmoust pɑpt ə <nigga>
hi ɡɑt tu klouz, hi həd ə hudi ɑn, hi wɒntəd ə pikčər
hi eint ivən θiŋk ðət ai wəz əbaut tə smouk im laik ə fʌkiŋ swišər
ai kænt əfɔrd it, ai ɡɑt ə dɒtər ju wount kæč mi <slippin>
jæ, ai šəd bi <gettin> <realer>. ai bi <gettin> ričər
bət ai ǰəst spent ʌp ɑn mai nek kəd pei ə bič tjuišən
ɔl mai daiməndz ðei bi <dancin> laik ðei nu idišən
ai miks ðə luəs ənd səprim ðæts limətəd idišən
fək jɑ bič ənd nau jɑ bič ši <missin>
jæ, <mothafucka> aim in

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
bist moud jæ
ɡou bist moud
<[pnb> rɑk: <]>
bælin sou hɑrd, jæ ðei θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud hə
ai ɡɑt ðə čit koud
<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
spent tu bændz ɑn səm <mothafuckin> ǰinz hou
ðouz iz maik amiri ǰinz ðou
<[pnb> rɑk: <]>
jæ, bæd litəl bič, jæ ši kəm frəm pwertou rikou
jæ, ši ə frik hou hə
<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
ai dount rili wɑnə fɑl in lʌv wiθ ə frik hou
jæ, ši ə frik hou
<[pnb> rɑk: <]>
hə, bælin sou hɑrd ðei <gon> θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud
ðei <gon> θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud, jæ

<[youngboy> nevər brouk əɡen: <]>
fək hər wiθ mai ǰinz ɑn, fək hər wiθ mai čeinz ɑn
ši laik hau ai bi kikiŋ ši mait θiŋk ðət aim frəm hɒŋ kɒŋ
evribɑdi tərn <yo> pauər ɒf if <yo> founz ɑn
hou ju <gon> ɡet slæpt ʌp in <yo> šit juziŋ ðə rɒŋ toun
<pnb> ɡɑt əz ɔl mili rɑkiŋ wiθ iz sɒŋ ɑn
ə buɡi ǰəst wɔkt ʌp in ðə pɑrti wiθ iz hudi ɑn
ju nou mi, rɑlin ɒf ðə pilz, stræpt ʌp wiθ ðət kroum
hou, dount wɑk ʌp <smilin> in mai feis if ai kænt teik ju houm
beibi gɜ:l aim liniŋ rait nau ɑn ə fɔr
ju nou aim ɡouiŋ hɑrd hwen its taim fər bist moud
aim <turnt> ʌp, aim ɑn mai bɑdi, aim in krənč moud
fɔrti ɡlɑk ʌp in mai pɑkət ju dount wɑnə nou

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
bist moud jæ
ɡou bist moud
<[pnb> rɑk: <]>
bælin sou hɑrd, jæ ðei θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud hə
ai ɡɑt ðə čit koud
<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
spent tu bændz ɑn səm <mothafuckin> ǰinz hou
ðouz iz maik amiri ǰinz ðou
<[pnb> rɑk: <]>
jæ, bæd litəl bič, jæ ši kəm frəm pwertou rikou
jæ, ši ə frik hou hə
<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
ai dount rili wɑnə fɑl in lʌv wiθ ə frik hou
jæ, ši ə frik hou
<[pnb> rɑk: <]>
hə, bælin sou hɑrd ðei <gon> θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud
ðei <gon> θiŋk ai ɡɑt ðə čit koud, jæ

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

A Boogie Wit Da Hoodie – Drowning-WATER-Pronunciación Letra Traducción

A Boogie Wit Da Hoodie – Drowning-WATER-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

A Boogie Wit Da Hoodie Lyrics
“Drowning (Water)”
(feat. Kodak Black)

[A Boogie With Da Hoodie:]
I’m drownin’
I’m drownin’
I’m drownin’
I’m drownin’

Wrist so icy, wonder why she like me, bitch I’m drownin’
In water, I just bought a Cuban, dipped it in a fountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’
I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain
Chain so heavy I feel like I’m holdin’ up a mountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’


I’m with all my niggas, I don’t go nowhere without ’em
If they don’t let us in they might throw shots at the bouncer
Actavis medicine, got it straight from out the doctor’s
I’m with RJ but I call him Wayne ’cause he’s a shotta
Pick up the ladder, put it in the gun, make the 9 stretch
Niggas with attitude, but we come straight out of Highbridge
I’m gon’ make her panties wet when she see the way I flex
I’m gon’ win a Grammy, move my family out the projects
We went from chillin’ in the projects to makin’ projects
We was tryna get to the top, and they tried to stop us
I talk for myself, bitch I don’t need no fucking’voucher
She looked at my wrist and she looked at a hundred thousand

Wrist so icy, wonder why she like me, bitch I’m drownin’
In water, I just bought a Cuban, dipped it in a fountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’
I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain
Chain so heavy I feel like I’m holdin’ up a mountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’

[Kodak Black:]
Just bought a brand new chain from Avianne
Nigga with attitude but I ain’t from Compton
Lil Kodak bitch I’m Polo’d down like Carlton
Sniper Gang I put a nigga on a carton
I’m the shit I’m fartin’, I don’t know how to potty
Pull up in a ‘Rari, I’m in the Yo like Gotti
A Boogie, I’m goin Scottie, nigga drop my deposit
I ain’t Jamaican, bitch I’m Haitian, but I got them shottas
Harley Davidson every day, I’m ridin’ with the chopper
They hatin’, I know they don’t wanna see a nigga prosper
I ain’t doing trims, I’m in the cut like I’m a barber
She call me daddy, but I ain’t her motherfucking father

[A Boogie With Da Hoodie:]
Wrist so icy, wonder why she like me, bitch I’m drownin’
In water, I just bought a Cuban, dipped it in a fountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’
I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain
Chain so heavy I feel like I’m holdin’ up a mountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’

#Pronunciación de la Canción

 

ə buɡi wit dɑ hudi liriks
drauniŋ wɒtər
fit. kodæk blæk

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
aim <drownin>
aim <drownin>
aim <drownin>
aim <drownin>

rist sou aisi, wʌndər wai ši laik mi, bič aim <drownin>
in wɒtər, ai ǰəst bɔt ə kjubən, dipt it in ə fauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>
ai ǰəst bɔt ə kjubən riŋ ənd dipt it in ə fauntən
čein sou hevi ai fil laik aim <holdin> ʌp ə mauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>

aim wiθ ɔl mai <niggas>, ai dount ɡou nouweə wiðaut <em>
if ðei dount let əz in ðei mait θrou šɑts ət ðə baunsər
<actavis> medəsən, ɡɑt it streit frəm aut ðə dɑktərz
aim wiθ <rj> bət ai kɒl im wein kəz hiz ə <shotta>
pik ʌp ðə lædər, put it in ðə ɡən, meik ðə nain streč
<niggas> wiθ ætətud, bət wi kəm streit aut əv <highbridge>
aim <gon> meik hər pæntiz wet hwen ši si ðə wei ai fleks
aim <gon> win ə ɡræmi, muv mai fæməli aut ðə prɑǰekts
wi went frəm <chillin> in ðə prɑǰekts tə mækin prɑǰekts
wi wəz <tryna> ɡet tə ðə tɑp, ənd ðei traid tə stɑp əz
ai tɔk fər maiself, bič ai dount nid nou <fuckingvoucher>
ši lukt ət mai rist ənd ši lukt ət ə hʌndrəd θauzənd

rist sou aisi, wʌndər wai ši laik mi, bič aim <drownin>
in wɒtər, ai ǰəst bɔt ə kjubən, dipt it in ə fauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>
ai ǰəst bɔt ə kjubən riŋ ənd dipt it in ə fauntən
čein sou hevi ai fil laik aim <holdin> ʌp ə mauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>

<[kodak> blæk: <]>
ǰəst bɔt ə brænd nu čein frəm <avianne>
<nigga> wiθ ætətud bət ai eint frəm kɑmptən
lil kodæk bič aim <polod> daun laik kɑrltən
snaipər ɡæŋ ai put ə <nigga> ɑn ə kɑrtən
aim ðə šit aim <fartin>, ai dount nou hau tə pɑti
pul ʌp in ə <rari>, aim in ðə jou laik ɡɑti
ə buɡi, aim ɡɔin skɑti, <nigga> drɑp mai dəpɑzət
ai eint ǰəmeikən, bič aim heišən, bət ai ɡɑt ðəm <shottas>
hɑrli deivədsən evri dei, aim <ridin> wiθ ðə čɑpər
ðei <hatin>, ai nou ðei dount wɑnə si ə <nigga> prɑspər
ai eint duiŋ trimz, aim in ðə kət laik aim ə bɑrbər
ši kɒl mi dædi, bət ai eint hər <motherfucking> fɑðᵊr

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
rist sou aisi, wʌndər wai ši laik mi, bič aim <drownin>
in wɒtər, ai ǰəst bɔt ə kjubən, dipt it in ə fauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>
ai ǰəst bɔt ə kjubən riŋ ənd dipt it in ə fauntən
čein sou hevi ai fil laik aim <holdin> ʌp ə mauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>