pronunciaciones

LP-Lost On You-Pronunciación Letra Traducción y Video

LP-Lost On You-Como Aprender a Cantarla

LP LYRICS
“Lost On You”

#POR FAVOR SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 20 suscriptores). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS!


When you get older, plainer, saner… wuen yiu guet older pleiner seiner
Will you remember all the danger… wuil yiu rimember ol de denyier
We came from?… wui keim from
Burning like embers, falling, tender… bernin laik embers folin tender
Longing for the days of no surrender… longuin fo de deys of no serrender
Years ago… yier ago
And will you know… en wuil yiu nou

So smoke ’em if you got ’em… so esmoukem if yiu gatdem
‘Cause it’s going down… cos its goin daon
All I ever wanted was you… ol ay ever wuaned wuas yiu
I’ll never get to heaven… ay never guet tu jeven
‘Cause I don’t know how… cos ay don nou jao

Let’s raise a glass or two… LETS REIS A GLASS OR TU
To all the things I’ve lost on you… TU OL DE TDINGS A LOSTONYIU
Oh-oh
Tell me are they lost on you?… TEL MI AR DEY LOSTONYIU
Oh-oh
Just that you could cut me loose… YIAS DAT YIU CUD CAT MI LUUS
Oh-oh
After everything I’ve lost on you… AFTER EVRETIN AYV LOS ON YIU
Is that lost on you?… IS DAT LOST ON YIU

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Is that lost on you?… IS DAT LOST ON YIU
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Baby, is that lost on you?… BEIBY IS DAT LOS ON YIU
Is that lost on you?… IS DAT LOST ON YIU

#POR FAVOR SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 20 suscriptores). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS!

Wishin’ I could see the machinations… WUISHIN A CUD SII DE MAKINEISHONS
Understand the toil of expectations… ANDERSTEN DE TOL OF EKSPEKTEISHONS
In your mind… IN YIO MAIN
Hold me like you never lost your patience… JOL MI LAIK YIU NEVER LOS YIOR PEISHENS
Tell me that you love me more than hate me… TEL MI DAT YIU LOV MI MOR DAN JEIT MI
All the time… OL DE TAIM
And you’re still mine… EN YIOR ESTIL MAIN

So smoke ’em if you got ’em… so esmoukem if yiu gatdem
‘Cause it’s going down… cos its goin daon
All I ever wanted was you… ol ay ever wuaned wuas yiu
Let’s take a drink of heaven… LETS TEIK A DRINK OF JEVEN
This can turn around… DIS CAN TERN ARRAON

Let’s raise a glass or two… LETS REIS A GLASS OR TU
To all the things I’ve lost on you… TU OL DE TDINGS A LOSTONYIU
Oh-oh
Tell me are they lost on you?… TEL MI AR DEY LOSTONYIU
Oh-oh
Just that you could cut me loose… YIAS DAT YIU CUD CAT MI LUUS
Oh-oh
After everything I’ve lost on you… AFTER EVRETIN AYV LOS ON YIU
Is that lost on you?… IS DAT LOST ON YIU

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Is that lost on you?… IS DAT LOST ON YIU
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Baby, is that lost on you?… BEIBY IS DAT LOS ON YIU
Is that lost on you?… IS DAT LOST ON YIU

#POR FAVOR SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 20 suscriptores). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS!

Let’s raise a glass or two… LETS REIS A GLASS OR TU
To all the things I’ve lost on you… TU OL DE TDINGS A LOSTONYIU
Oh-oh
Tell me are they lost on you?… TEL MI AR DEY LOSTONYIU
Oh-oh
Just that you could cut me loose… YIAS DAT YIU CUD CAT MI LUUS
Oh-oh
After everything I’ve lost on you… AFTER EVRETIN AYV LOS ON YIU
Is that lost on you?… IS DAT LOST ON YIU
Is that lost on you?… IS DAT LOST ON YIU

#POR FAVOR SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 20 suscriptores). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS!

#Pronunciación de Nivel Avanzado

elpi liriks
lɒst ɑn ju

hwen ju ɡet ouldə, pleinər, seinər
wəl ju rəmembər ɔl ðə deinǰər
wi keim frʌm?
bərniŋ laik embərz, fɑliŋ, tendər
lɔŋiŋ fər ðə deiz əv nou sərendər
jiᵊrz əɡou
ənd wəl ju nou

sou smouk <em> if ju ɡɑt <em>
kəz its ɡouiŋ daun
ɔl ai evᵊr wɒntəd wəz ju
ail nevər ɡet tə hevən
kəz ai dount nou hau

lets reiz ə ɡlæs ɔr tu
tə ɔl ðə θiŋz aiv lɒst ɑn ju
<oh-oh>
tel mi ər ðei lɒst ɑn ju?
<oh-oh>
ǰəst ðət ju kəd kət mi lus
<oh-oh>
æftər evriθiŋ aiv lɒst ɑn ju
iz ðət lɒst ɑn ju?

#POR FAVOR SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 20 suscriptores). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS!

<oh-oh-oh-oh>, <oh-oh>
<oh-oh-oh-oh>
iz ðət lɒst ɑn ju?
<oh-oh-oh-oh>, <oh-oh>
beibi, iz ðət lɒst ɑn ju?
iz ðət lɒst ɑn ju?

<wishin> ai kəd si ðə mæšəneišənz
ʌndərstænd ðə tɔil əv ekspekteišənz
in jər maind
hould mi laik ju nevər lɒst jər peišəns
tel mi ðət ju lʌv mi mɔr ðən heit mi
ɔl ðə taim
ənd jər stil main

sou smouk <em> if ju ɡɑt <em>
kəz its ɡouiŋ daun
ɔl ai evᵊr wɒntəd wəz ju
lets teik ə driŋk əv hevən
ðis kən tərn əraund

#POR FAVOR SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 20 suscriptores). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS!

lets reiz ə ɡlæs ɔr tu
tə ɔl ðə θiŋz aiv lɒst ɑn ju
<oh-oh>
tel mi ər ðei lɒst ɑn ju?
<oh-oh>
ǰəst ðət ju kəd kət mi lus
<oh-oh>
æftər evriθiŋ aiv lɒst ɑn ju
iz ðət lɒst ɑn ju?

<oh-oh-oh-oh>, <oh-oh>
<oh-oh-oh-oh>
iz ðət lɒst ɑn ju?
<oh-oh-oh-oh>, <oh-oh>
beibi, iz ðət lɒst ɑn ju?
iz ðət lɒst ɑn ju?

lets reiz ə ɡlæs ɔr tu
tə ɔl ðə θiŋz aiv lɒst ɑn ju
<oh-oh>
tel mi ər ðei lɒst ɑn ju?
<oh-oh>
ǰəst ðət ju kəd kət mi lus
<oh-oh>
æftər evriθiŋ aiv lɒst ɑn ju
iz ðət lɒst ɑn ju?
iz ðət lɒst ɑn ju?

pronunciaciones

LP-No Witness-Pronunciación Letra Traducción y Video

LP-No Witness-Cursos de Inglés Gratis

LP LYRICS
“No Witness”


How do I get you out of my head?
How do I get you back to my bed?
Oh lord, oh lord
Tell me you’re crazy, tell me you’re scared
Tell me you still love what you had
Oh lord, oh lord

When there’s no more sins to care about
And the hard rain dark times pour on down
When it’s all been said and done
No one can save me

Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness
Tell me how many highs can get us so down
Cause it don’t matter how many times we go ’round
Oh, oh oh, bear me no witness

No one can save me, love me or hate me
I’ll keep on waiting, nothing I won’t do
Take you, my love like a street cut drug
Never know what you’re really made of
Oh lord, oh lord

When there’s no more sins to care about
And the hard rain dark times pour on down
When it’s all been said and done
No one can save me

Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness
Tell me how many highs can get us so down
Cause it don’t matter how many times we go ’round
Oh, oh oh, bear me no witness

No one can save me, love me or hate me
No one can save me, love me or hate me
No one can save me, love me or hate me
No one can save me, love me or hate me

When there’s no more sins to care about
And the hard rain dark times pour on down
When it’s all been said and done
No one can save me

Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness

Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness

 

#Pronunciación de Nivel Avanzado

elpi liriks
nou witnəs

hau də ai ɡet ju aut əv mai hed?
hau də ai ɡet ju bæk tə mai bed?
ou lɔrd, ou lɔrd
tel mi jər kreizi, tel mi jər skerd
tel mi ju stil lʌv hwʌt ju hæd
ou lɔrd, ou lɔrd

hwen ðerz nou mɔr sinz tə ker əbaut
ənd ðə hɑrd rein dɑrk taimz pɔr ɑn daun
hwen its ɔl bin sed ənd dən
nou wʌn kən seiv mi

ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs
tel mi hau məni haiz kən ɡet əz sou daun
kəz it dount mætər hau məni taimz wi ɡou raund
ou, ou ou, ber mi nou witnəs

nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi
ail kip ɑn weitiŋ, nʌθiŋ ai wount du
teik ju, mai lʌv laik ə strit kət drʌɡ
nevər nou hwʌt jər rili meid ʌv
ou lɔrd, ou lɔrd

hwen ðerz nou mɔr sinz tə ker əbaut
ənd ðə hɑrd rein dɑrk taimz pɔr ɑn daun
hwen its ɔl bin sed ənd dən
nou wʌn kən seiv mi

ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs
tel mi hau məni haiz kən ɡet əz sou daun
kəz it dount mætər hau məni taimz wi ɡou raund
ou, ou ou, ber mi nou witnəs

nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi
nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi
nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi
nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi

hwen ðerz nou mɔr sinz tə ker əbaut
ənd ðə hɑrd rein dɑrk taimz pɔr ɑn daun
hwen its ɔl bin sed ənd dən
nou wʌn kən seiv mi

ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs

ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs