como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Cecilia Krull – My life is going on-Pronunciación Letra Traducción

Cecilia Krull – My life is going on-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Cecilia Krull Lyrics
“My Life Is Going On”
(from “La Casa De Papel” soundtrack)

If I stay with you, if I’m choosing wrong
I don’t care at all
If I’m losing now, but I’m winning late
That’s all I want

Now we need some space, ‘cause I feel for you
And I wanna change
Growing up alone, it seems so short
I can’t explain

Whatever happens in the future, trust in destiny
Don’t try to make anything else even when you feel

I don’t care at all
I am lost
I don’t care at all
Lost my time, my life is going on

I will be so strong, looking for a new version of myself
Cause now all I want is to be a part of my new world

Whatever happens in the future, trust in destiny
Don’t try to make anything else even when you feel

I don’t care at all
I am lost
I don’t care at all
Why not have it all
I am lost
I don’t care at all
Lost my time, my life is going on

#Pronunciación de la Canción

 

səsiljə krəl liriks
mai laif s ɡouiŋ ɑn
frəm lɑ kɑsə di <papel> saundtræk
if ai stei wiθ ju, if aim čuziŋ rɒŋ
ai dount ker ət ɔl
if aim luziŋ nau, bət aim winiŋ leit
ðæts ɔl ai wɑnt
nau wi nid səm speis, kəz ai fil fər ju
ənd ai wɑnə čeinǰ
ɡrouiŋ ʌp əloun, it simz sou šɔrt
ai kænt iksplein
hwʌtevᵊr hæpənz in ðə fjučər, trəst in destəni
dount trai tə meik eniθiŋ els ivən hwen ju fil
ai dount ker ət ɔl
ai əm lɒst
ai dount ker ət ɔl
lɒst mai taim, mai laif s ɡouiŋ ɑn
ai wəl bi sou strɒŋ, lukiŋ fər ə nu vəržən əv maiself
kəz nau ɔl ai wɑnt s tə bi ə pɑrt əv mai nu wərld
hwʌtevᵊr hæpənz in ðə fjučər, trəst in destəni
dount trai tə meik eniθiŋ els ivən hwen ju fil
ai dount ker ət ɔl
ai əm lɒst
ai dount ker ət ɔl
wai nɑt həv it ɔl
ai əm lɒst
ai dount ker ət ɔl
lɒst mai taim, mai laif s ɡouiŋ ɑn